เกี่ยวกับเรา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก  เดิมนั้นได้ก่อตั้งและดำเนินการพร้อมๆ กับการก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพอาจารย์เกริก เมื่อปี พ.ศ. 2495 ณ อาคาร 1 ถนนราชดำเนินกลาง แรกนั้นเป็นเพียงมุมๆ หนึ่งของห้อง ต่อมาได้พัฒนาเป็นห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียนเกริกวิทยาลัย มีจำนวนหนังสือและสิ่งพิมพ์ประมาณ 10,000 รายการ และได้ย้ายมาทำการ ณ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

ปี พ.ศ. 2513 ห้องสมุดได้พัฒนาเป็นห้องสมุดวิทยาลัยตามการเจริญเติบโตของสถาบันจนถึงปี พ.ศ. 2527 ห้องสมุดได้ย้ายมาทำการชั่วคราว ณ อาคารศรีศุภราช สะพานควาย กรุงเทพฯ พร้อมๆ กับการเปิดดำเนินการของสถาบัน ณ ที่ทำการใหม่ 2 ปีให้หลังเกิดอัคคีภัย ห้องสมุดได้รับความเสียหายทั้งหมด จึงได้ย้ายมาทำการ ณ บริเวณชั้น 4 อาคารไทยเซฟวิ่งทรัสต์ ในปี 2531 ที่ทำการถาวรของสถาบันฯ แล้วเสร็จ ห้องสมุดจึงย้ายมาทำการ ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารมังคละพฤกษ์

 

ปี พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ห้องสมุดได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด และห้องวารสาร โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าแหล่งสารสนเทศจากภายในห้องสมุด และสืบค้นระบบสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุดให้มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ห้องสมุดได้ขอพระบรมราชานุญาต ใช้ชื่อ “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ 60 ปี” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาไทย


ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา
  วิชาจรณสมปนโน ความรู้ทำให้องอาจ
ปณิธาน
  ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ นำสู่การศึกษาที่ก้าวไกล


นโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุด 

นโยบายข้อที่ 1
  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดฝึกอบรมแนะนำผู้ ใช้บริการให้รู้จักเทคนิควิธีในการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
นโยบายข้อที่ 2
  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพความทันสมัยอย่างน้อยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
นโยบายข้อที่ 3
  พัฒนาการบริหารงานระบบห้องสมุดให้มีความคล่องตัว ให้สามารถทำงานร่วมกันได้สะดวกรวดเร็วทุกแผนก โดยมีระบบการประสานงานที่นำเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน
นโยบายข้อที่ 4
  พัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจในการให้บริการ เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และให้ความรู้ ความชำนาญในการทำงานในห้องสมุดระดับสถาบันอุดมศึกษา
นโยบายข้อที่ 5
  พัฒนาระบบการให้บริการตามแนวทางสมัยใหม่ โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลของสำนักหอสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ (Remote Access) และจัดให้มีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักหอสมุด มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพของห้องสมุดจำเป็นจะต้องสร้างตัวชี้วัดและองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งต่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อจะเป็นกลไกผลักดันให้มีการพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง และเป็นห้องสมุดที่ทันสมัย โดยจะเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ฉับไว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยให้ไปศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์และมีความชำนาญในการให้บริการยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์
  1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่ทันสมัย ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และให้สอดคล้องกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน
  2.  
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร
  4.  
  5. จัดให้บริการข้อมูลข่าวสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ
  6.  
  7. พัฒนาผู้ใช้บริการให้มีทักษะทางสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
  8.  
  9. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อวิทยาการใหม่ๆ และเป็นผู้มีจิตใจบริการที่ดีเลิศ
  10.  
  11. ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพบรรณารักษ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมความรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อห้องสมุด และมีนิสัยรักการอ่านสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป


รายงานประจำปี

รายงานประจำปี (Annual Report) เป็นเครื่องมือบ่งชี้การดำเนินงานของสำนักหอสมุด ในช่วงงบประมาณ 2549 รวมถึงปีการศึกษา 2549 ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางาน จึงถือว่ารายงานประจำปีที่การจัดทำขึ้นนี้เป็นสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อหน่วยงาน และเปรียบได้ดั่งกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงภาระงานของแต่ละงานที่ได้จัดทำ รายงานประจำปีเล่มนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาของหน่วยงาน ในด้านการบริหารงาน งบประมาณ บุคลากร การนำเสนอผลการดำเนินงาน และการให้บริการของงานต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมในรอบปีตลอดจนสถิติ การปฏิบัติและการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาสำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการต่อไป

สำนักหอสมุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานประจำปี 2549 ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

Top