เกี่ยวกับเรา

      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก มีประวัติการก่อตั้งมายาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2495 ถือกำเนิดขึ้นมาจากมุมหนึ่งของห้อง ในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของอาจารย์เกริก มังคละพฤกษ์ ณ อาคาร ก. ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อว่า "โรงเรียนอาจารย์เกริก" มีหนังสือและสิ่งพิมพ์ ประมาณ 10,000 รายการ ต่อมาเมื่อโรงเรียนสอนภาษา ได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนเกริกวิทยาลัย ห้องสมุดจึงกลายมาเป็นห้องสมุดของโรงเรียนเกริกวิทยาลัย เมื่อโรงเรียนเกริกวิทยาลัยย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ตำบลบางด้วน  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ.2513  ห้องสมุดก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นห้องสมุดวิทยาลัยเกริก ตามการเจริญเติบโตของสถาบัน และย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารศรีศุภราช สะพานควาย กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2527 พร้อมกับการเปิดดำเนินการของสถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ณ ที่ทำการใหม่ ทว่า 2 ปีหลังจากนั้นได้เกิดอัคคีภัย ทำให้ห้องสมุดได้รับความเสียหายทั้งหมด จึงต้องย้ายมาทำการ ณ บริเวณชั้น 4 อาคารไทยเซฟวิ่งทรัสต์ ต่อมาเมื่อที่ทำการถาวรของสถาบันฯ แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2531 ห้องสมุดจึงย้ายมาทำการ ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารมังคละพฤกษ์ และก่อตั้งเป็น สำนักหอสมุดพร้อมกับการยกฐานะของสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2538

     มหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาและบุคลากร จึงต้องการให้ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้สำหรับการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศที่ทันสมัย และมีบรรยากาศดี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 จึงได้ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดและห้องวารสารทั้งหมด  ห้องสมุดได้มีการพัฒนาเรื่อยมา โดยเน้นให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ คณะกรรมการบริหารฯ จึงได้ส่งเสริมให้มีระบบสืบค้นสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต และมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  ที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาไทย ทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตพระราชทานนามห้องสมุดว่า “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ 60 ปี”ใน วันที่ 24 สิงหาคม 2549 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสถาบัน และเจ้าหน้าที่ทุกคนปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา (Philosophy) : วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน “ความรู้ทำให้องอาจ”

ปณิธาน (Pledge)    : “ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ นำสู่การศึกษาที่ก้าวไกล”


วิสัยทัศน์ (Vision)

“แหล่งเรียนรู้สู่สังคม         ผสมผสานเทคโนโลยี

มีจิตบริการ             สานต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย”


นโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุด

 • พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดฝึกอบรมแนะนำผู้ใช้ บริการให้รู้จักเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง

 • พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย อย่างน้อยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย

 • พัฒนาการบริหารงานระบบห้องสมุดให้มีความคล่องตัว ให้สามารถทำงานร่วมกันได้สะดวกรวดเร็วทุกแผนก โดยมีระบบการประสานงานที่นำเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

 • พัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจในการให้บริการ เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และให้ความรู้ ความชำนาญในการทำงานในห้องสมุดระดับสถาบันอุดมศึกษา

 • พัฒนาระบบการให้บริการตามแนวทางสมัยใหม่ โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลของสำนักหอสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ (Remote Access) และจัดให้มีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน


วัตถุประสงค์
 • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ    สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และให้สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย ตลอดจนผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร
 • เพื่อจัดให้บริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น บริการยืม – คืน บริการสืบค้นสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์ บริการ SDI (Special Delivery Interface) เฉพาะบุคคล  และบริการห้องมัลติมีเดีย เป็นต้น
 • เพื่อพัฒนาผู้ใช้บริการให้มีทักษะการสืบค้นทางสารสนเทศ
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อวิทยาการใหม่ๆ และเป็นผู้มีจิตใจบริการ
 • ให้ความร่วมมือในการช่วยสอนการใช้ห้องสมุดภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และสร้าง เจตคติที่ดีต่อห้องสมุด ให้มีนิสัยรักการอ่านแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 
Top