ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 13 ครั้ง
  • Share |

 

EMERALD MANAGEMENT

http://www.emeraldinsight.com/
 

ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิทยาการจัดการ

ได้แก่ การเงินและการบัญชี  กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การศึกษา การผลิตและบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด การจัดการขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร และการประเมินผล รวม 268 ชื่อเรื่อง
Top