ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 22 ครั้ง
  • Share |

 

ACM Digital Library

https://dl.acm.org/

 เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาดารที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน
Top