กิจกรรม

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 295 ครั้ง
  • Share |

สำนักหอสมุดร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดเสวนา
เรื่อง"ประวัติทุ่งบางเขนในอดีต และการเปลี่ยนแปลง : วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่"ในวันอังคาร 17 กันยายน 2562
ณ สำนักหอสมุด
เวลา 9.00 -12.00 น. วิทยากรโดย ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก  และคณะTop