กิจกรรม

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 131 ครั้ง
  • Share |


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับมอบหนังสือและนิตยสารภาษาจีนเพื่อการค้นคว้า จากคุณฮันน่า วู๋ สมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจ ไทย-จีน โดยมีอาจารย์ ดร.Luo Yong ผอ.สถาบันภาษาและผู้ช้วยศาสตราจารย์ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้รับมอบหนังสือในครั้งนี้

Top