กิจกรรม

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 1690 ครั้ง
  • Share |

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 สำนักหอสมุด ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์สมชาย กำปั่นทอง อาจารย์เอมอร ณรงค์ และนางสาวศศิธร นาคขาว จึงสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉลี่ยรวมทุก ตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.68 อยู่ในระดับมาตรฐาน

Top