กิจกรรม

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 1676 ครั้ง
  • Share |

อธิการบดีรับมอบ Set Corner อ.เบญจา มังคละพฤกษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก ลงนามในข้อตกลงรับมอบ SET Corner มุมความรู้ตลาดทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
Top