ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 30 ครั้ง
  • Share |

สำนักหอสมุดร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดเสวนา เรื่อง “ประวัติทุ่งบางเขนในอดีต และการเปลี่ยนแปลง : วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่” ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ สำนักหอสมุด

เวลา 9.00 – 12.00 น.  วิทยากร โดย ศ.ดร.พรรณี  บัวเล็ก และคณะ

Top