ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 295 ครั้ง
  • Share |

สำนักหอสมุดมีความประสงค์พัฒนาพื้นที่ของห้องสมุด ให้สอดคล้องกับ บริบทของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Net Gen) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจะเพิ่มพื้นที่การให้บริการ (Learning Space) ด้วยการคัดหนังสือเก่าออกจากชั้น ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการดำเนินการ

กิจกรรม

1 ต.ค.-31 ธ.ค.62

คัดเลือกหนังสือตามเกณฑ์หนังสือเก่าและชำรุดออกจากชั้นหนังสือทั่วไป (ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตามรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562)

1 ม.ค.- 28 ก.พ.63

นำเลขทะเบียนหนังสือที่คัดออกมาดึงออกจากฐานข้อมูล

1-15  มี.ค.63

นำหนังสือที่มีราคาพิมพ์แจ้งให้การเงินทราบ

15 – 31 มี.ค.63

จำหน่ายหนังสือออก


 

 

Top