ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 232 ครั้ง
  • Share |

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง"การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต" วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 2300 ชั้น 3 อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก

Top