ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 86 ครั้ง
  • Share |

มหาวิทยาลัยเกริก  

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 

ประเมินยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 6.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง

ประเด็นกลยุทธ์

ชื่อโครงการและสาระสำคัญโดยย่อ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผน

หมายเหตุ

นักศึกษา

ประชาชน

บุคลากร

บุคคลภายนอก

บรรลุ

ไม่บรรลุ

6.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

 

 

Ö

 

ปีการศึกษา 2562

Ö

 

 

 6..3  พัฒนาระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ประเด็นกลยุทธ์

ชื่อโครงการและสาระสำคัญโดยย่อ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผน

หมายเหตุ

นักศึกษา

ประชาชน

บุคลากร

อื่นๆ (ระบุ) ***

บรรลุ

ไม่บรรลุ

6.3  พัฒนาระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในห้องสมุด

 

 

 

Ö

 

ปีการศึกษา 2562

Ö

 

 

 

2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

Ö

 

Ö

 

ปีการศึกษา 2562

Ö

 

 

 

3. โครงการห้องสมุดมีชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

งดจัดกิจกรรม

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด 19

 6.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นกลยุทธ์

ชื่อโครงการและสาระสำคัญโดยย่อ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผน

หมายเหตุ

นักศึกษา

ประชาชน

บุคลากร

อื่นๆ (ระบุ) ***

บรรลุ

ไม่บรรลุ

6.6ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

1.โครงการอบรมการใช้ Word เพื่อการทำวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

งดจัดกิจกรรม

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด 19

Top