ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 146 ครั้ง
  • Share |

สำนักหอสมุด ขอเชิญชวน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
"การใช้ใช้ Microsoft Word เพื่อทำรายงานการวิจัยแบบครบเครื่อง"
วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.63 ห้อง 1303
อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
เวลา 9.00-16.00 น
.
ผู้สนใจ ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ผ่าน QR Code
Top