ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 28 ครั้ง
  • Share |

มหาวิทยาลัยเกริก  

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 

ประเมินยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 6.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง

ประเด็นกลยุทธ์

ชื่อโครงการและสาระสำคัญโดยย่อ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผน

หมายเหตุ

นักศึกษา

ประชาชน

บุคลากร

บุคคลภายนอก

บรรลุ

ไม่บรรลุ

6.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

 

 

Ö

 

ปีการศึกษา 2563

Ö

 

 

  6..3  พัฒนาระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ประเด็นกลยุทธ์

ชื่อโครงการและสาระสำคัญโดยย่อ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผน

หมายเหตุ

นักศึกษา

ประชาชน

บุคลากร

อื่นๆ (ระบุ) ***

บรรลุ

ไม่บรรลุ

6.3  พัฒนาระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในห้องสมุด

 

 

 

Ö

 

ปีการศึกษา 2563

Ö

 

 

 

2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

Ö

 

Ö

 

ปีการศึกษา 2563

Ö

 

 

 6.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นกลยุทธ์

ชื่อโครงการและสาระสำคัญโดยย่อ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผน

หมายเหตุ

 

นักศึกษา

ประชาชน

บุคลากร

อื่นๆ (ระบุ) ***

บรรลุ

ไม่บรรลุ

 

6.6ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Microsoft Word เพื่อการทำรายงานการวิจัยแบบครบเครื่อง”

Ö

 

Ö

 

ปีการศึกษา 2563

Ö

 

 

 

 

2. โครงการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

Ö

 

Ö

 

ปีการศึกษา 2563

 

Ö

โครงการใหม่

ไม่สามารถดำเนินการ

เนื่องจากการระบาดของ

ไวรัสโควิค 19

 

 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ  ”การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและพิมพ์ผลงานวิชาการ”

Ö

 

Ö

 

ปีการศึกษา 2563

 

Ö

โครงการใหม่

ไม่สามารถดำเนินการ

เนื่องจากการระบาดของ

ไวรัสโควิค 19

 

Top