บุคลากร

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 3771 ครั้ง
  • Share |

  
ชื่อ-สกุล :  นางฉัตรรัตน์ เชาวลิต
ตำแหน่ง :  ผอ.สำนักหอสมุด
เบอร์โทร :  104
 
 
ชื่อ-สกุล :  ฉลอง กุสุมาลย์
ตำแหน่ง :  บรรณารักษ์งานวารสาร
 เบอร์โทร :  214
  
ชื่อ-สกุล :  สมใจ ศรีปาน
ตำแหน่ง :  รักษาการหัวหน้างานวารสาร
 เบอร์โทร :  107,111
  
ชื่อ-สกุล : มัฑนา สุวรรณ
ตำแหน่ง :  รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสารสนเทศ
เบอร์โทร :  107,111
  
ชื่อ-สกุล :  สมร อุ่นวิเศษ
ตำแหน่ง :  บรรณารักษ์ งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ
เบอร์โทร :  107,111
  
ชื่อ-สกุล :  สุวิภา วิจิตรเลขการ
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ
เบอร์โทร :  107,111
  
ชื่อ-สกุล :  ทองศรี ฆ้องโนนสูง
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ
เบอร์โทร :  107,111
  
ชื่อ-สกุล :  คมเดช เสริฐศรี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ
เบอร์โทร :  107,111
  
ชื่อ-สกุล :  มาลัยรัด แก้วสมศรี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ
เบอร์โทร :  107,111

Top