บุคลากร

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 3146 ครั้ง
  • Share |

  
ชื่อ-สกุล :  นางฉัตรรัตน์ เชาวลิต
ตำแหน่ง :  ผอ.สำนักหอสมุด
เบอร์โทร :  104


ชื่อ-สกุล :  ฉลอง กุสุมาลย์
ตำแหน่ง :  บรรณารักษ์
เบอร์โทร :  214
ชื่อ-สกุล :  สมใจ ศรีปาน
ตำแหน่ง :  บรรณารักษ์
เบอร์โทร :  107
ชื่อ-สกุล :  สมร อุ่นวิเศษ
ตำแหน่ง :  บรรณารักษ์
เบอร์โทร :  214
ชื่อ-สกุล :  สุวิภา วิจิตรเลขาการ
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่
เบอร์โทร :  107
ชื่อ-สกุล :  มัฑนา สุวรรณ
ตำแหน่ง :  บรรณารักษ์
เบอร์โทร :  107
ชื่อ-สกุล :  ทวีศักดิ์ เพชรทรัพย์
ตำแหน่ง :  บรรณารักษ์
เบอร์โทร :  107
ชื่อ-สกุล :  ปรารถนา พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่
เบอร์โทร :  107
ชื่อ-สกุล :  ทองศรี ฆ้องโนนสูง
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่
เบอร์
Top