บุคลากร

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 4287 ครั้ง
  • Share |

  

ชื่อ-สกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  วงศ์สิงห์ทอง

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 

เบอร์โทร :  104


ชื่อ-สกุล :  สมใจ  ศรีปาน

ตำแหน่ง :   หัวหน้างานพัฒนาและบริการสารสนเทศ

เบอร์โทร :  111


ชื่อ-สกุล :  มัฑนา  สุวรรณ

ตำแหน่ง :   หัวหน้างานวารสาร

เบอร์โทร :  111


ชื่อ-สกุล :  ฉลอง  กุสุมาลย์

ตำแหน่ง :   บรรณารักษ์งานวารสาร 

เบอร์โทร :  214
ชื่อ-สกุล :  สมร  อุ่นวิเศษ

ตำแหน่ง :  บรรณารักษ์งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ

เบอร์โทร :  111


ชื่อ-สกุล :  คมเดช  เสริฐศรี

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ

เบอร์โทร :  111


ชื่อ-สกุล :   ธนินท์ อภิวันทน์คุณากร

ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ 

เบอร์โทร :  111Top