บุคลากร

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 4630 ครั้ง
  • Share |

 
ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง 
 ตำแหน่ง :  รักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
   
ชื่อ-สกุล :  นางสาวฉลอง กุสุมาลย์
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานวารสาร
 
 
ชื่อ-สกุล :  นางสมร อุ่นวิเศษ 
ตำแหน่ง :  รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสารสนเทศ
  
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมใจ ศรีปาน
ตำแหน่ง :  บรรณารักษ์งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ

  
ชื่อ-สกุล :  นางมัฑนา สุวรรณ
ตำแหน่ง :  บรรณารักษ์งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ

 
ชื่อ-สกุล :  นางสาวมาลัยรัด แก้วสมศรี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ

  
ชื่อ-สกุล :  นางกชพร ฆ้องโนนสูง
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ

  
ชื่อ-สกุล :  นายคมเดช เสริฐศรี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ

  


Top