การประกันคุณภาพ

 • วันที่ประกาศ:
 • อ่านทั้งหมด: 3358 ครั้ง
 • Share |

 1. รายงานการประเมินตนเอง 2549

 2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2549

 3. รายงานการประเมินตนเอง 2550

 4. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2550

 5. คู่มือประกันคุณภาพปีการศึกษา 2551

 6. รายงานการประเมินตนเอง 2551

 7. รายงานการประเมินตนเอง 2552
 8.  
 9. รายงานการประเมินตนเอง 2553 
 10.  
 11. แผนการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
 12.  
 13. รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2555
 14.  
 15. คู่มือประกันคุณภาพปีการศึกษา 2555
 16.  
 17. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2554
 18.  
 19. รายงานการประเมินตนเอง 2554

 20. แผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557

 21. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2557

 22. แผนดำเนินงาน สำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2558

 23. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 2558

 24. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558                                                                                        
 25. แผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2559

 26. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 2559 

 27. แผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560

 28. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 2560 

  *หมายเหตุ: ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกริก
Top