การประกันคุณภาพ

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 3044 ครั้ง
  • Share |


การประกันคุณภาพ


           เป้าหมายในการประกันคุณภาพของสำนัก

วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพของสำนักหอสมุด

      1. เพื่อวิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ของหน่วยงาน

      2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และเสริมสร้างจุดแข็ง ของหน่วยงาน

     3.  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับ

สนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรู้

และคุณธรรม  เป็นที่ยอมรับของสังคม

      4. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน ของสำนักหอสมุด

      5. เพื่อควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ การปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน

      6. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาใช้

ในการปรับปรุง พัฒนาสำนักหอสมุด ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว

      7. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการได้รับผลประโยชน์

จากทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

      8. เพื่อสร้างมาตรฐานของการดำเนินงานในสำนักหอสมุดให้เป็นที่ยอม

รับของสังคม

 

แนวปฏิบัติระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักหอสมุด

การประกันคุณภาพการศึกษาของห้องสมุด  จะจัดระบบให้มีการดำเนินการโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

      1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของห้องสมุดเพื่อทำหน้าที่
พัฒนาระบบ และกำกับติดตามการดำเนินงานภายใน
    
      2. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการ
กำหนดดัชนีในการประกันคุณภาพการศึกษา
     
      3. กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา
ของห้องสมุด  ให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยเกริกและทบวง
มหาวิทยาลัย
Top