บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 64 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

          ผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน. นนทบุรี :

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2561.

(363.125351ผ)

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน—ผลการดำเนินงาน

กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. นวัตกรรม

ด้านความปลอดภัยทางถนน. นนทบุรี : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2561.

            (363.125351น)

            ความปลอดภัยทางถนน

กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.    กฎหมายที่ควรรู้

ด้านความปลอดภัยทางถนน. นนทบุรี : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2561.

(363.125351ก)

ความปลอดภัยทางถนน—กฎหมาย

หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ : รุ่งเรือง, 2561.

            (307.1136ภ)

ภูมิปัญญาชาวบ้าน / การพัฒนาชุมนุม

กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา. ไขข้อสงสัยประกันภัยงานก่อสร้าง. นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซน

(1993) จำกัด, 2561.

(368.0690394ข)

งานก่อสร้าง—ประกันภัย

วุฒิ สุขเจริญ. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : จี.พี.ไซเบอร์พรินท์, 2555.

            (658.8342862พ)

            พฤติกรรมผู้บริโภค

คณิน ประยูรเกียรติ.  การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่การฝึกด้วยน้ำหนักตัว.

            กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561.

(611132ก)

กายวิภาคศาสตร์ / สรีรวิทยา / การฝึกน้ำหนักตัว

 

สุรชาติ บัวชุม. หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 2561.

(658.95848ห)

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์งานธุรกิจ

พงษ์วุฒิ ดวงศรี. โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมในระดับตำนาน. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ม..

(005.73162ค)

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม—คอมพิวเตอร์ /

อัลกอริทึม—โปรแกรมคอมพิวเตอร์

พงษ์วุฒิ ดวงศรี. คู่มือปฎิบัติงานด้วย C++ และ Java สำหรับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมใน

ระดับตำนาน. กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ม.ป.ป..

(005.73162ค)

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม / C++-ภาษาคอมพิวเตอร์  / Java—ภาษาคอมพิวเตอร์

สัคพัศ แสงฉาย. ทฤษฎีและแนวคิด นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2561.

            (351.007522ท)

            นโยบายสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top