บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 177 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

ยุวดี ศิริยทรัพย์. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.

            (658.3442ก)

การบริหารงานบุคคล / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์. อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.

            (327.59061853อ)

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ—จีน /

จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ—เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขนิษฐา  อุทวนิช. Communicative English for Hotel Personnel. กรุงเทพฯ :

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.

(428.34153ค)

ENGLISH LANGUAGE--CONVERSATION AND PHRASE BOOK

ดิเรก อินจันทร์. ปถมมูลลโลก ฉบับอภิไชขาวปี. เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

            มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2561.

            (294.3375555ป)

โลกและจักวาล / ลักษณะของคนและสัตว์—ท้องถิ่น /

ความเชื่อ--แง่ศาสนา--ไทย (ภาคเหนือ)

รงรอง วงศ์โอบอ้อม. ประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2560.

            (959.3115ป)

 ไทย—ประวัติศาสตร์

ชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ, ผู้แปลและเรียบเรียง. รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียนประจำปี

2559. กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน, 2560.

(362.293451)

การควบคุมยาเสพติด / ยาเสพติด

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์. รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ : มูลนิธิฯ, 2561.

(926686ร)

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น—2561 / รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่—2561

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ราชนารีกับการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่, 2560.

(923.1691ร)

สถาบันพระมหากษัตริย์กับการศึกษา

ธาตรี ใต้ฟ้าพูล. การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

            (659.2513ก)

การประชาสัมพันธ์

จิระนันท์ พิตรปรีชา, บรรณาธิการ. นิรันดร์ในดวงใจ. กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ้ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป

จำกัด (มหาชน), 2561.

(อ.923.1593649)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช). มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561

            โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ.

            กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2561.

(001.4691ม)

มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ / งานวิจัย

สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ. สังคมธรรมาธิปไตย. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560.

            (323.3532)

            สังคมศาสตร์กับศีลธรรมจรรยา

อภิชัย พันธเสน. เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9.

            กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560.

            (330.9593251ศ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / เศรษฐกิจพอเพียง

ประเสริฐ แรงกล้า. ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย. ปทุมธานี : คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา, 2561.

(304.8583)

การย้ายถิ่น

สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา. สรุปผลการประชุมสัมมนา บทบาท หน้าที่และ

ธรรมาภิบาลของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ.2560.

กรุงเทพฯ : สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา, 2561.

(378.1619ส)

สถาบันอุดมศึกษา—การบริหาร / สถาบันอุดมศึกษา

นภดล ชาติประเสริฐ, บรรณาธิการ. เกาหลีปัจจุบัน. ปทุมธานี : ศูนย์เกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

(951.9839)

เกาหลี—ประวัติศาสตร์

กระทรวงแรงงาน. สถิติแรงงานประจำปี 2560 กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : สำนักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน, 2561.

(331.11218ส)

แรงงานและกรรมกร--ไทย—การสำรวจสถิติ

บัณฑิต ผังนิรันดร์. ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน = Financial Markets and Institutions.

            กรุงเทพฯ : ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา (ศูนย์หนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา, 2561.

(332.3259ต)

สถาบันการเงิน / ตลาดการเงิน / ธนาคารและการธนาคาร

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. สถิติจัดหางาน 2560.  กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2561.

            (อ.331.12502446ส)

การจ้างงาน—สถิติ

สุจิตรา สันธนาภรณ์, ผู้เรียบเรียงและรวบรวม. พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ

พระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2561.

กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง, 2561.

(923.1593753พ)

            พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว—พระราชประวัติ

ศิริพร วัชชวัลดุ, บรรณาธิการ. ญี่ปุ่นหลากมิติ : หนังสือรวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 130

ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-ญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

(327.593052411)

ไทย-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ—ญี่ปุ่น

ธนะชัย สุนทรเวช. เสน่ห์ท้องถิ่น : มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย. กรุงเทพฯ :

สถาบันพระปกเกล้า, 2560.

(915.2162ส)

ญี่ปุ่น—ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ. ศัพท์ธรรมะที่เข้าใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องต้นของการเข้าถึงธรรม.

            กรุงเทพฯ : ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย, 2561.

(294.303779ศ)

พุทธศาสนา—ศัพท์บัญญัติ

ปิยะโชค ถาวรมาศ...และคนอื่น ๆ.  กุหลาบบนดวงจันทร์. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.

            (895.91301741)

เรื่องสั้นไทย

พระครูวิสุทธิสุตคุณ (สายชล สุภาจาโร).  พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ลายเส้น พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และกฐินหลวง กฐินราษฎร์ ฉบับวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร. กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, 2561.

(743.409231593322พ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายา

สาทิสลักษณ์ลายเส้น

Event2morrow. 4 ศาสตร์การลงทุน. กรุงเทพฯ : สต็อดทูมอร์โรว์, 2559.

            (158.1772ส)

การลงทุน / ธุรกิจ / พัฒนาตนเอง

วิสูตร แสงอรุณเลิศ. ถนนพัฒนาการ (ตัดใหม่). นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วน, 2560.

            (158.1796ถ)

            พัฒนาตนเอง / จิตวิทยา

วิสูตร แสงอรุณเลิศ. บนท้องฟ้า รถไม่เคยติด. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2558.

            (158.7796บ)

จิตวิทยาการทำงาน / พัฒนาตนเอง

วิสูตร แสงอรุณเลิศ. หนังยางล้างใจ. กรุงเทพฯ : สต็อดทูมอร์โรว์, 2559.

            (158.1796ห)

การพัฒนาตนเอง / จิตวิทยา / แรงบันดาลใจ

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม.  คิดรอบบ้าน. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2557.

            (158.24471ค)

            ความสำเร็จ / การดำเนินชีวิต

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม. เพราะตรงสี ถึงมีหมื่นล้าน. กรุงเทพฯ : สต็อดมูมอร์โรว์, 2560.

            (158.7471พ)

จิตวิทยา / พัฒนาตนเอง

วิสูตร แสงอรุณเลิศ. ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า. กรุงเทพฯ : สต็อดทูมอร์โรว์, 2558.

            (158.1796ฉ)

            การพัฒนาตนเอง / จิตวิทยาประยุกต์

ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา. พันล้านสร้างเองได้. กรุงเทพฯ : สต็อดทูมอร์โรว์, 2558.

            (158.1622พ)

การพัฒนาตนเอง / จิตวิทยา / อาชีพ

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์. เปลี่ยนความอยากเป็นทุน เปลี่ยนคุณเป็นเศรษฐียุคใหม่.

            กรุงเทพฯ : สต็อดทูมอร์โชว์, 2558.

            (158.7727ป)

            ธุรกิจ / การสร้างแรงบันดาลใจ

Top