บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 201 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกริก

กาญจนา แก้วเทพ. สายธารแห่งนักคิด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา. มหาสารคาม : อินทนิล, 2560.

            (335425ส)

เศรษฐศาสตร์การเมือง / การสื่อสารทางการเมือง

อารดา ครุจิต. โทรทัศน์เพื่อการเข้าถึงของคนพิการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.

            (384.55087644ท)

            โทรทัศน์สำหรับคนพิการทางการได้ยิน / โทรทัศน์สำหรับคนพิการทางการเห็น

บุญเลี้ยง ทุมทอง. ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,

2559.

(375.00072565ร)

การศึกษา—วิจัย / หลักสูตร—วิจัย

วีระเกียรติ รุจิรกุล. ศิลปะการพูด. ปทุมธานี  : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559.

            (808.51843ศ)

การพูด / วาทศิลป์ / การสื่อสารทางภาษา

วันฮารงค์ บินอิสริส. ความขัดแย้งและสันติภาพ. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2558.

            (303.66437ค)

            สันติภาพ / ความขัดแย้งทางสังคม

อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ : ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภค

ในโลกไร้ร่องรอยต่อ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2561.

(659.1428ก)

การสื่อสารทางการตลาด

สุนทร โครตบรรเทา. หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560.

(001.4788ห)

วิจัย—การเขียน / วิทยานิพนธ์—การเขียน

ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย. ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ เทคนิคสำหรับการวิจัยทาง

การบริหารจัดการภาครัฐ. กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ ก้าวใหม่, 2561.

(351.072185ร)

การบริหารรัฐกิจ—วิจัย

อรนุช เลิศจรรยารักษ์. หลักการเขียนบทโทรทัศน์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.

            (808.0667914329ห)

            การเขียนบทโทรทัศน์

สุพรรณ ทองคล้อย. สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับ การประพันธ์ร้อยกรอง. เชียงใหม่ : ศูนย์บริหาร

            งานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.

(895.91103828ส)

กวีนิพนธ์ไทย—สารานุกรม

อารี จำปากลาย. สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.

(001.42658ส)

สังคมศาสตร์—วิจัย

ศมน รังสีสุริยันต์แจ่ม. สมบัติผู้ดี. นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.

(395129ส)

มารยาทและการสมาคม

สุชิราภรณ์ บริสุทธิ์. สมบัติผู้ดี. กรุงเทพฯ : หจก.ทิพย์วิสุทธิ์, 2559.

            (395762ส)

            มารยาทและการสมาคม

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.  แนวคิด หลักการและกระบวนการวิจัย : เชิงปริมาณ คุณภาพและ

ผสานวิธี การเขียนวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2561.

(001.4384น)

วิจัย / วิจัยเชิงคุณภาพ / วิจัยเชิงปริมาณ / วิจัยแบบผสมผสาน

อัญญา รติรัตน์. สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยน่ารู้. กรุงเทพฯ : บริษัท วิชั่น พรีเพรส จำกัด, 2556.

            (398.995911531ส)

            สำนวนสุภาษิต—คำพังเพย

จันทิมา อังคพณิชกิจ. การวิเคราะห์ข้อความ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

            (401.41285ก)

            การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ / การสื่อทางภาษาเขียน

ภวิดา ปานะนนท์. ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.

(338.88261ธ)

บรรษัทข้ามชาติ / การค้าระหว่างประเทศ

พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร. วัฒนธรรมและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ :

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.

(338.88525ว)

บริษัทข้ามชาติ—การจัดการ

สภากาชาดไทย. พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิการผู้อำนวยการสภากาชาดไทย. กรุงเทพฯ :

บริษัท ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2561.

(923.1593226พ)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี—พระราชกรณียกิจ

 ก่อเกียรติ ทองผุด. ด้วยเเรงแห่งรัก บันทึกชีวิตเหล่าจิตอาสางานพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙.

            กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำกัด, 2561.

(923.1593353ด)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช--พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช—พระเมรุมาศ / พระเมรุมาศ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ

สื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนโครงการตาม

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ :

สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ, 2559.

(371.39691ร)

ศูนย์การเรียนรู้—ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความรู้

ฐาปกรณ์ เครือระยา. ดอกเอื้องในพิธีกรรม วัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา. เชียงใหม่ :

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561.

(635.934403064311ด)

วัฒนธรรม—ล้านนา / ดอกเอื้อง—พิธีกรรม / ดอกเอื้อง—วัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด

แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : สำนักบัญชีประชาชาติ, 2561.

(339.31593691ผ)

ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด

สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ. เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.

            (418.4183ท)

การอ่าน

นพเก้า ณ พัทลุง. การจัดการฝึกอบรม. กรุงเทพฯ : บริษัทนีโอพ้อยท์ (1995) จำกัด, 2561.

            (658.3124165ก)

            การฝึกอบรม – การจัดการ

กระทรวงวัฒนธรรม. ประมวลภาพเหตุการณ์ ปฎิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก.

            กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2561.

(363.348394ป)

ภัยพิบัติ -- ไทย -- วนอุทยาน ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เชียงราย) /

ภาพเหตุการณ์ถ้ำหลวง

ณัชร สยามวาลา. อ่านอย่างผู้นำ = Read To Lead. กรุงเทพฯ : บริษัท ทริค ออฟ เดอะเทรคจำกัด, 2560.

(028261อ)

หนังสือและการอ่านผู้นำ / การพัฒนาตนเอง / การอ่าน – ผู้นำ

จันทรานุช มหากาญจนะ. การเมืองเปรียบเทียบ กรอบทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการวิจัย. นนทบุรี :

รัตนไตร, 2559.

(320.3 281)

การเมืองเปรียบเทียบ / การเมือง – วิจัย

คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย. บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฎิรูป

กฎหมาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศ ตามมาตรา190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย, 2550.

(340.11123บ)

การปฏิรูปกฎหมาย – ความเห็นและข้อเสนอแนะ

จินตวีร์ คล้ายสิงข์. ยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21. กรุงเทพ ฯ  : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(600483ย)

เทคโนโลยี – การออกแบบ / ยูบิควิตัสเทคโนโลยี / การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ศรีรัช ลอยสมุทร. เหลียวหน้า แลหลัง เกาะกระแส ตีแผ่ทุกประเด็น เจาะลึกกลยุทธ์ ธุรกิจเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา. กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2561.

            (616.861241ห)

            เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ – แง่สังคม / ธุรกิจ – แอลกอฮอล์ / อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครฯ. สถิติจราจร ปี 2560. กรุงเทพ ฯ : สำนักการจราจร

และขนส่งกรุงเทพฯ, 2560.

(363.125691ส)

จราจร – สถติ

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ :

ราชบัณฑิตยสถาน, 2556.

(495.913419พ)

ภาษาไทย-พจนานุกรม

รพีพร. อังสนาหย่าผัว. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.

            (นว. ร146อ)

            นวนิยายไทย

ประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์, บรรณาธิการ. รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561

            เล่มที่ 1-16. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแพ่ง เนติบัณฑิตยสภา, 2561.

            (34017)

            กฎหมาย

สุรชัย  ศรีใส. เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียน เล่ม 1. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.

            (736.93847ท)

การแกะสลัก / เทียน

โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์...และคนอื่นๆ. วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่ายได้ผล

และสนุก. นนทบุรี : สุขศาลา, 2556.

(307577)

ชุมชน / วัฒนธรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับสังเคราะห์). กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2559.

            (371.39691บ)

            การเรียนรู้ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานการฟฟิค จำกัด, 2559.

(371.39691บ)

การเรียนรู้ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

            สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านเปล. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2559.

            (371.39691บ)

การเรียนรู้ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2559.

(371.39691บ)

การเรียนรู้ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน. กรุงเทพฯ :

ริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2559.

(371.39691บ)

การเรียนรู้ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

            สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร. กรุงเทพฯ :

บริษัท พริกหวาน กราฟฟิค จำกัด, 2559.

            (371.39691บ)

การเรียนรู้ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

            สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวาน

กราฟฟิค จำกัด, 2559.

(371.39691บ)

การเรียนรู้ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี. กรุงเทพฯ :

บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด , 2559.

(371.39691บ)

การเรียนรู้ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้

ปิยพันธ์  วงศ์ยะรา, บรรณาธิการ. เทคนิคพิชิตฝันจากเหล่านักล่าความสำเร็จ = The Great Golden Book. กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2558.

(158591)

ความสำเร็จ / ความสำเร็จ—ทางธุรกิจ / ความสำเร็จ—การดำเนินชีวิต

รักพงษ์  แซ่โซว. ญาณสังวรบูชา. กรุงเทพฯ : สุภา , 2561.

            (294.32286ญ)

            สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก—พระประวัติและ

พระธรรมเทศา

อุษาณีย์ ธงไทย, บรรณาธิการ. เครื่องเขินล้านนา มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สารสนเทศดิจิทัล.

            เชียงใหม่ : สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.

(745.72753)

เครื่องเขิน / เครื่องเขิน--ไทย (ภาคเหนือ)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. ตะเลงพ่าย. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561.

            (895.911691ต)

            แบบเรียนกวีนิพนธ์ / ประวัติศาสตร์—อยุธยา

กระทรวงแรงงาน. ผลงาน 4 ปี กระทรวงแรงงาน (มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2561).

            กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2561.

            (354.9914ผ)

กระทรวงแรงงาน—ผลงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. รายงานผลการตรวจเยี่ยม สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท จำนวน 36 สถาบัน. กรุงเทพฯ : บริษัท ชีโนพับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง, 2561.

(378.04691ร)

การตรวจเยี่ยม—สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

นภาพร อติวานิชยพงศ์. สหภาพแรงงานไทยที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พวัน, 2561.

            (331.89197ส)

            สหภาพแรงงาน / ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม / ขบวนการแรงงานไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. การติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561.

(378.1691ก)

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา / ปริญญาเอก--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)

กระทรวงสาธารณสุข. พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุข

ไทย. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2561.

(อ.614.03639พ)

สาธารณสุข—พจนานุกรม

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยปี 2560. กรุงเทพฯ :

ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร, 2561.

(382.09593691ส)

การค้าระว่างประเทศ--ไทย—สถิติ

 

สุวิมล  วงศ์สิงห์ทอง. ระบบสาสนเทศ เพื่อการจัดการองค์การ = Management Information System for Enterprises. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, ม.ป.ป..

(658.4038882ร)

การจัดการองค์การ—ระบบสารสนเทศ

เกรียงไกร  กาญจนคูหา. การว่าความและการจัดเก็บเอกสารทางกฎหมาย. เชียงใหม่ :

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2559.

(340.1767ก)

            การจัดเก็บเอกสารทางกฎหมาย / การว่าความ

ศรัณยพงศ์  โชติวรรณ์. สวัสดิการสังคม. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 2560.

            (361.61161ส)

สวัสดิการสังคม

บัลลังก์  โรหิตเสถียรและคณะ. 126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ย้อนหลังวังจันทรเกษม.

            กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ม.ป.ป..

            (อ.370.9593159)

            วังจันทรเกษม—กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

            สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต็อกนิสไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2559.

            (371.39691บ)

            การเรียนรู้ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้

ศศิยา ศิริพานิช. สวนอิ่มใจ บ้านอิ่มสุข. กรุงเทพฯ : ศุภาลัย, ม.ป.ป..

            (635.1294ส)

            สวนครัว / สวนครัว—การจัดและตกแต่ง

หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน). เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่17. นครปฐม : มูลนิธิหนังไทย, 2556.

            (791.43382ท)

            หลักการ—หนังไทย / ภาพยนตร์—ไทย

หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน). เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่18. นครปฐม : มูลนิธิหนังไทย, 2557.

            (791.43382ท)

            ดารา—ไทย / นักแสดง

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). หนังไทย. นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2554.

            (791.43382ห)

ภาพยนตร์ไทย

หอภาพยนตร์(องค์การมหาาชน). หนังไทย. นครปฐม : หอภาพยนตร์(องค์การมหาาชน), 2557.

(791.43382ห)

ภาพยนตร์ – สื่อสารมวลชน

หอภาพยนตร์(องค์การมหาาชน). หนังไทย. นครปฐม : หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน), 2555.

            (791.43382ห)

            หนังไทย – การรู้จักกัน / ภาพยนตร์ไทย

หอภาพยนตร์(องค์การมหาาชน). คู่มือโรงหนังโรงเรียน. นครปฐม : หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน), 2560.

            (302.234382ค)

โรงภาพยนตร์ / ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา

นครโพธิ์ไพโรจน์,บรรณาธิการ. ขึ้นทะเบียน มรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่8 ประจำปี พ.ศ.2561.

            กรุงเทพฯ : ชยากร พริ้นติ้ง, 2561.

            (791.43499)

มรดก – ภาพยนตร์ / มรดกภาพยนตร์ของชาติ – ขึ้นทะเบียน

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 22 ณ หอภาพยนตร์

(องค์การมหาชน) ศาลายา. นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2561.

(791.43382ท)

ภาพยนตร์สั้น / ภาพยนตร์ไทย

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20. นครปฐม : มูลนิธิหนังไทย, 2559.

            (791.43382ท)

ภาพยนตร์สั้น / ภาพยนตร์ไทย

ฮอว์เลนซ์,คริสโตเฟอร์. หนังม้วนที่หายไป เรื่องที่ไม่เคยเล่าเกี่ยวกับนักประดิษฐ์ที่หายสาบสูญไป.

            นครปฐม : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ทับลิซซิ่งจำกัด(มหาชน), 2557.

            (791.43194ห)

ภาพยนตร์ / ภาพยนตร์—นวนิยาย

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). เทศกาลภาพยนตร์ ครั้งที่ 16 SHORT 16. นครปฐม :

มูลนิธิหนังไทย, 2555.

(791.43382ท)

ภาพยนตร์สั้น / ภาพยนตร์ไทย

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). คู่มือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ : ฉบับบพื้นฐานสำหรับหอจดหมาย

เหตุห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์. นครปฐม : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2554.

(791.43382ค)

ภาพยนตร์ – อนุรักษ์ / การอนุรักษ์ภาพยนตร์

นิตยา กาญจนะวรรณ. กาลานุกรม เอลวิส เพรสลี่ย์ ที่ปรากฎในสังคมไทย พ.ศ.2500-2516.

            นครปฐม : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่งจำกัด (มหาชน),

(927.91577)

เอลวิส เพรสลีย์ – กาลานุกรม / ภาพยนตร์ – บุคคลสำคัญ / ผลงาน -- เอลวิส เพรสลีย์

มนัส กิ่งจันทร์. 100 ดาวบนลานดารา. กรุงเทพฯ : บริษัท พี.พี.ดี.(ประเทศไทย) จำกัด, 2556.

            (927.91164ห)

ดารา—ไทย / นักแสดง

ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์). หลักหนังไทย. นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2555.

            (791.43529ห)

            หลักการ—หนังไทย / ภาพยนตร์—ไทย

มาลา คำจันทร์. เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2550.

            (นว ม495จ)

            นวนิยายไทย

เบาเซอร์,เอลีน,บรรณาธิการ. คู่มือสำหรับหอภาพยนตร์. นครปฐม : อัมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์

พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน), 2555.

(791.43695)

หอภาพยนตร์—คู่มือ

เปี๊ยก โปสเตอร์. ไม่ใช่แค่สั่ง "แอ็กชั่น". นครปฐม : ชยากร พริ้นติ้ง จำกัด, 2559.

            (927.9143762ม)

ภาพยนตร์สั้น / ภาพยนตร์ไทย

 

นายหนหวย (ศิลปชัย ชาญเฉลิม). ว่าด้วยหนังๆในเมืองบางกอก. นครปฐม : ลินคอร์น โปรโมชัน, 2555.

            (791.43476ว)

ภาพยนตร์ – นวนิยาย / ภาพยนตร์

โดม สุขวงศ์. สยาม ภาพยนตร์. นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2555.

            (791.43962ส)

ภาพยนตร์สั้น / ภาพยนตร์ไทย

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). หนังไทย. นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2556.

            (791.43382ห)

หนังไทย—ระบบเส้นสายในธุรกิจหนัง

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2500-2509.

            นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน),

            (791.4303382ภ)

ภาพยนตรานุกรมแห่งชาติ

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558 เล่ม 1-3. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

(340.3155)

กระบานการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558 เล่ม 1-3.  กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558 เล่ม 1-3. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558 เล่ม 1-3. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558 เล่ม1-3.  กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

         (340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558 เล่ม 1-3. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม.  รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558 เล่ม 1-3. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558 เล่ม 1-3. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2558 เล่มที่ 1-3.  กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

            (340.3155)

            กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2555.  กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2555.

            (340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2555. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2555.

            (340.3155)

            กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมายไทย / กระบวนการยุติธรรม—ไทย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2555.  กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2555.

            (340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2558 เล่มที่ 2 (ส่วนที่ 2). กรุงเทพฯ :

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2558 เล่มที่ 2 (ส่วนที่ 2). กรุงเทพฯ :

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ.2558 เล่มที่ 2 (ส่วนที่ 2). กรุงเทพฯ :

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2558.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2556.

            (340.3155)

            กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2556.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2556. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2556.

(340.3155)

การปฏิรูปกฎหมาย / กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2557.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2557.  กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2557.

(340.3155)

กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไทย ประจำปี พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,รวบรวม, 2557.

            (340.3155)

            กระบวนการยุติธรรม—ไทย / กฎหมาย—ไทย / การปฏิรูปกฎหมาย

เมอร์เรียน,เทรเวอร์.  ของขวัญแห่งมิตรภาพราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561.

            กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, 2561.

            (327.593073817ข)

            ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ—สหรัฐอเมริกา

เมอร์เรียน,เทรเวอร์. ของขวัญแห่งมิตรภาพราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561.

            กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, 2561.

(327.593073817ข)

ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ—สหรัฐอเมริกา

เมอร์เรียน,เทรเวอร์.  ของขวัญแห่งมิตรภาพราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561.

            กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาแห่งประเทศไทย, 2561.

(327.593073817ข)

ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ—สหรัฐอเมริกา

พัชรินทร์ ศุขประมูล,บก.. เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561.

(923.1593753)

พระเมรุมาศ / เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ

พัชรินทร์ ศุขประมูล,บก.. เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561.

(923.1593753)

            พระเมรุมาศ / เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ). พลังแผ่นดิน. นนทบุรี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ), 2560.

(923.1593498พ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช—พระราชประวัติ /

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช—พระราชกรณียกิจ

ศาลภาษีอากรกลาง. การประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน

ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี ศาลภาษีอากรกลาง. นนทบุรี : ศาลภาษีากรกลาง, 2561.

(343.04365ก)

กฎหมายภาษีอากร / ภาษีอากรกลาง

         

อนันต์ ชูโชติ. พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

กรมศิลปากร, 2561.

(393.2361)

พระเมรุมาศ / พิธีศพ / สถาปัตยกรรมไทย

อนันต์ ชูโชติ. พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

กรมศิลปากร, 2561.

(393.2361)

พระเมรุมาศ / พิธีศพ / สถาปัตยกรรมไทย

อนันต์ ชูโชติ. พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

กรมศิลปากร,

(393.2361)

พระเมรุมาศ / พิธีศพ / สถาปัตยกรรมไทย

บัญชา ล่ำซำ. ประวัติและผลงาน. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์ตะวันออก, 2535.

(923.3253)

บัญชา ล่ำซำ—ประวัติ / บัญชา ล่ำซำ : ประวัติและผลงาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมภ์. พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมภ์, 2556.

            (895.9185016686พ)

พระราชดำรัส

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมภ์. พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชดำรัสพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมภ์, 2556.

(895.9185016686พ)

พระราชดำรัส

องค์ บรรจุน,บก.. จดหมายเหตุชาวไทย เชื้อสายมอญและชาวมอญหงสาวดี บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, 2561.

(393131)

ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559

 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมปนโน). ผู้ไม่ถอย : ประวัติและคติธรรม องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน. อุดรธานี : วัดป่านาคำน้อย, 2554.

            (294.363337ส)

            สงฆ์—ชีวประวัติ / พระธรรมเทศนา / การปฏิบัติธรรม

อัศวิน ทองแถม ณ อยุธยา. อันเตปุริกามาตย์ สรรพสาตรานุสรนีย์ พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2561.

(923.7593579อ)

ทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า,2400-2462

ครอบครัวสุวรรณรัฐ. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงประสานสุวรรณ สุวรรณรัฐ

8 สิงหาคม 2560.  กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2561.

(920.72155อ)

ประสานสุวรรณ สุวรรณรัฐ,ท่านผู้หญิง,2467-2560

ภัทระ คำพิทักษ์.  บรรหาร ศิลปอาชา : เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย. นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชน ปากเกร็ด, 2559.

(923.2363บ)

บรรหาร ศิลปอาชา—ประวัติ

เอิปเปรม วัชราวกูร. 400 ปี ใต้ทะเลจันทรบูร แหล่งโบราณคดีใต้น้ำ เรือบางกระไชย 2.

            กรุงเทพฯ : กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร, 2560.

(930.102804922ส)

โบราณคดีใต้น้ำ--ไทย—จันทบุรี / การขุดค้นทางโบราณคดี

เอิปเปรม วัชรางกูร. 400 ปี ใต้ทะเลจันทรบูร แหล่งโบราณคดีใต้น้ำ เรือบางกระไชย 2.

            กรุงเทพฯ : กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร, 2560.

(930.102804922ส)

โบราณคดีใต้น้ำ-ไทย--ปราจีนทบุรี / การขุดค้นทางโบราณคดี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). อยู่ เย็น เป็น สุข.

            กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), 2556.

            (727.9691อ)

            ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ

 

ศิลปากร,มหาวิทยาลัย.สำนักหอสมุดกลาง. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับ

พระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร. นนทบุรี : หจก.ภาพพิมพ์, 2561.

(920.621593529ส)

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ—พระราชกรณียกิจ /

มหาวิทยาลัยศิลปากร / สถาบันอุดมศึกษา--จดหมายเหตุ

Top