บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 193 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรม  หนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างยั่งยืนเปลี่ยนหลักคิดคืนชีวิตให้

หาดทราย บทสรุปสำหรับผู้บริหารและประชาชนทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูหาดทรายที่ถูกกัดเซาะ กรณีศึกษาชายหาดสมิหลา - นาทับ จังหวัดสงขลา.

สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558.

            (628.61961ป)

            หาดทราย – การอนุรักษ์ / หาดทราย -- ไทย (ภาคใต้) – การอนุรักษ์

จันทนา  สุทธิจารี...(และคนอื่นๆ). อ่านเอาเรื่อง...เนื่องด้วยท้องถิ่น. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.

            (307.14072622)

            ชุมชน – วิจัย / การพัฒนาชุมชน – วิจัย

สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์. สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า – ส่งออก. กรุงเทพฯ :

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมอีบีชีไอ, 2561.

(336.2665ส)

ภาษีอากร

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ปีการศึกษาเฉลี่ยของประเทศไทย ปี 2560. กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2561.

            (371.207691ป)

นโยบายการศึกษา – ไทย / การวางแผนการศึกษา – ไทย

กระทรวงแรงงาน. ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2561.  กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2561.

            (331.11914ด)

แรงงาน -- ไทย – 2561

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560. กรุงเทพฯ :

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560.

(342.5930269691ร)

            คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ / ศาลรัฐธรรมนูญ – คำวินิจฉัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ดัชนีการวิจัยบันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2561.

            กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.

            (001.4691ด)

วิจัย

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ. จดหมายเหตุงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน

เล่ม 3 นานาอารยประเทศ.  กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, [2561?].

(923.1593123จ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร – งานพระบรมศพ

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ. จดหมายเหตุงานพระบรมศพ

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน เล่ม 2

            ส่วนภูมิภาค. กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1978) จำกัด, [2561?].

(923.1593123จ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร – งานพระบรมศพ

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ.  จดหมายเหตุงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน เล่ม 1

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997) จำกัด, [2561?].

(923.1593123จ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร – งานพระบรมศพ

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ. จดหมายเหตุงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน เล่ม 3 .

นานาอารยประเทศ.  กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, [2561?].

(อ.923.1593123จ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร – งานพระบรมศพ

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ. จดหมายเหตุงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน เล่ม 2

ส่วนภูมิภาค. กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, [2561?].

(อ.923.1593123จ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร – งานพระบรมศพ

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ. จดหมายเหตุงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน เล่ม 1 กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977?), (2561?).

(อ.923.1593123จ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร – งานพระบรมศพ

ป้าลม (วิมล พลจันทร). ความงามของชีวิต ; สังเขปประวัติ อัศนี  พลจันทร.

(928.1561ค)

รวมเรื่อง

อัศนี พลจันทร, 2461-2530. อำแดงกล่อม (อัศนี พลจันทร). แม่บ้านหัวเห็ด. กรุงเทพฯ :

อ่าน, 2561.

(640679ม)

การจัดการบ้าน. อัศนี พลจันทร. ในสายธาร : รวมข้อเขียนสังสนทนาว่าด้วยการประพันธ์.

            กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

            (808.4576น)

รวมเรื่อง / การประพันธ์

เหมาเจ๋อตุง. กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

            (895.11687ก)

            กวีนิพนธ์จีน / กวีนิพนธ์การเมืองจีน

อุทิศ ประสานสภา. โต้ลัทธิแก้ไทย วิจารณ์แห่งวิจารณ์.  กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

            (808.4824ต)

            วรรณกรรมการเมือง / รวมเรื่อง / ไทย – การเมืองและการปกครอง

อัศนี พลจันทร. ชุมนุมบทความและปริณกคดีของอัศนี พลจันทร เล่ม 3. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

(808.4576ช)

รวมเรื่อง /  อัศนี พลจันทร – ทัศนะทางการเมืองและสังคม

อัศนี พลจันทร.  ชุมนุมบทความและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร เล่ม 2. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

(808.4576ช)

รวมเรื่อง / อัศนี พลจันทร – ทัศนะทางการเมืองและสังคม

อัศนี  พลจันทร. ชุมนุมบทความและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร เล่ม 1. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

            (808.4576ช)

รวมเรื่อง / อัศนี พลจันทร – ทัศนะทางการเมืองและสังคม

กฤษณะ  ไทวปายนวยาส.  ภควัทคีตา. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

            (891.2282ภ)

            วรรณคดีสันสกฤต / ปรัชญาอินเดีย

อินทรายุธ. จิตรา. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

            (808.82576จ)

            วรรณคดีอินเดีย / บทละคร

อัศนี พลจันทร. นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 3. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

            (895.91301576น)

            เรื่องสั้นไทย – รวมเรื่อง

อัศนี พลจันทร. นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 2. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

            (895.91301576น)

เรื่องสั้นไทย – รวมเรื่อง

อัศนี พลจันทร. นิทานการเมืองและเรื่องสั้นของอัศนี พลจันทร เล่ม 1. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561.

            (895.91301576น)

            เรื่องสั้นไทย – รวมเรื่อง

อินทรายุทธ. ข้อคิดจากวรรณคดี. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2559.

            (895.91118ข)

            วรรณคดี / วรรณคดีไทย – ประวัติและวิจารณ์ / นิทานพื้นเมือง

ประไพ  วิเศษธานี. เคล็ดกลอน เคล็ดแห่งอหังการ. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557.

            (808.1335ค)

            กลอน / การแต่งคำประพันธ์

นายผี. กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 3 (พ.ศ.2494 - 2495 และ

2501-2502).  กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557.

(895.911473ก)

กวีนิพนธ์การเมือง – ไทย / วรรณกรรมการเมือง – ไทย

นายผี. เราชะนะแล้ว, แม่จ้า,และกาพย์กลอน "ความเปลี่ยนแปลง". กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557.

            (895.911473ร)

กวีนิพนธ์ไทย – ประวัติและวิจารณ์ / วรรณกรรมไทย – ประวัติและวิจารณ์

นายผี. กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 2. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557.

            (895.911473ก)

            กวีนิพนธ์การเมือง – ไทย / วรรณกรรมการเมือง – ไทย

นายผี. กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 1 (พ.ศ.2484 - 2490).

กรุงเทพฯ : อ่าน, 2556.

(895.911473ก)

กวีนิพนธ์การเมือง – ไทย / วรรณกรรมการเมือง – ไทย / กวีนิพนธ์ไทย

ศรีอินทรายุธ. ศิลปาการแห่งกาพย์กลอน. กรุงเทพฯ : อ่าน, 2556.

            (808.1282ศ)

กลอน / การแต่งคำประพันธ์

หวัง เหว่ย หมิง. การเดินเรือสินค้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2011.

            (387.5442357ก)

การขนส่งทางน้ำ / พาณิชยนาวี / การขนส่งสินค้า

กฤษฎา  ศุภวรรธนะกุล, บก.. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็น

พลเมืองของรัฐไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560.

(323.6525)

พลเมืองไทย / ไทย – สิทธิของพลเมือง / สัญชาติ – กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ฐิติพร  สินสุพรรณ. การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ :

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย, 2559.

(363.34341ก)

ภัยพิบัติ – การป้องกันและควบคุม / ภัยพิบัติ – การจัดการ / การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561. กรุงเทพฯ :

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2561.

(363.42816ร)

การพนัน

สำนักงานศาลปกครอง. แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประจำปี พ.ศ.2560.  กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2561.

(342.0664691น)

ศาลปกครอง – คำวินิจฉัย / การปฏิบัติราชการ

จิรนันท์  ไชยบุปผา. หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร). กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561.

(343.042493ห)

ภาษี – กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / อากร – กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ /

กฎหมายรัษฎากร

 คำนาย อภิปรัชญาสกุล. การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ :

บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559.

(658.562357ก)

การควบคุมคุณภาพ / การประกันคุณภาพ / การเพิ่มผลผลิต

พิจิต  ตราชูธรรม. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. กรุงเทพฯ : PD Publishing, 2561.

            (336.242636ภ)

            ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ผู้เสียภาษี

อรุณี  อย่างธารา...(และคนอื่นๆ). การบัญชีการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.

(657.3460)

การบัญชีการเงิน

วิทวัส  รุ่งเรืองผล. หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.

            (658.8593ห)

            การตลาด

ดุลยลักษณ์  ตราชูธรรม. กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ของผู้บริหารและพนักงาน. กรุงเทพฯ : T.Trainning, 2561.

(336.242728ก)

การวางแผนภาษี / เบี้ยเลี้ยง / สวัสดิการลูกจ้าง

 พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล. การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : บริษัทแอดวานซ์คอนโทรล, 2560.

            (658.15 2560)

การเงิน / การบริหารธุรกิจ

โกวิท  ชาญวิทยาพงศ์. ทฤษฎีและนโยบายการเงิน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.

            (332.46951ท)

นโยบายการเงิน / ทฤษฎีการเงิน / การเงิน

นุชจรี พิเชฐกุล. รายงานการเงินและการวิเคราะห์. ปทุมธานี : พีพีเอ็น เพลส, 2559.

            (657.3724ร)

            งบการเงิน / การบัญชี

บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา. การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิชชิ่ง , 2560.

(388563ก)

การขนส่ง / การท่องเที่ยว

บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. นนทบุรี :

เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.

(658.3563ก)

การบริหารงานบุคคล / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล. พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.

            (658.8342712พ)

ฤติกรรมผู้บริโภค / การค้าปลีก / การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

สมชัย ฑีฆาอุดมากร, บก. สารบาญคำพิพากษาฏีกา ประจำพุทธศักราช 2560.

            กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2560.

(347.09668)

คำพิพากษาฎีกา -- 2560 – สารบาญ

สุเมธ  ศิริคุณโชติ...(และคนอื่นๆ). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2561.

กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2561.

(343.593045491)

ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย

Top