บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 166 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

ไพจิตร  โรจนวานิช. ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฏากร ฉบับสมบูรณ์. [กรุงเทพฯ] :

            บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด, 2561.

            (336.24973ภ)

            ภาษีสรรพากร / ภาษีเงินได้ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ

กัลยาณี  เสนาสุ. การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.

            (658.32412ก)

            การบริหารค่าตอบแทน / การวางแผนเชิงกลยุทธ์

รุ่งนภา  สันติธรรม. การภาษีอากร. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็นเพรส, 2561.

            (336.2623ก)

            ภาษี / ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีเงินได้นิติบุคคล / ภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ. อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็นเพรส, 2560.

            (657.452619อ)

ผู้สอบบัญชี / รายงานของผู้สอบบัญชี

ปีเตอร์  รักธรรม. เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.

(658.4038011641ท)

เทคโนโลยีสารสนเทศ – การจัดการ / ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ /

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ไพฑูรย์  สินลารัตน์. ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

            (370.1976ป)

การศึกษา – ปรัชญา / การศึกษา – ไทย

อัชรา  เอิบสุขสิริ. จิตวิทยาสำหรับครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

            (370.15522จ)

 จิตวิทยาการศึกษา / การรับรู้ (จิตวิทยา) / การแนะแนวการศึกษา

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร. บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม. กรุงเทพฯ : สมมติ, 2560.

            (301.092892บ)

            สังคมวิทยา – ปรัชญา /นักปรัชญา – ความคิด / ปรัชญาสมัยใหม่ -- ค.ศ.20 /                         นักสังคมวิทยา -- ฝรั่งเศส – ชีวประวัติ

พรหมพร  พิชชานันท์. ศิลปะ บันเทิง และกีฬาโลก. กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2561.

            (791.028092291ศ)

            นักแสดง

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร. เอกภาวะในทฤษฏีสังคมร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2558.

            (301.01892อ)

            สังคมวิทยา / สังคมวิทยา – ปรัชญา / สังคมศาสตร์ – ปรัชญา

รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์, บก. ทฤษฏีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย. ปทุมธานี : นาคร, 2560.

            (895.91109122)

ศิลปะ – ทฤษฎี / ศิลปะ – การวิจารณ์

ยนต์  ชุ่มจิต. ความเป็นครู. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.

            (371.1134ค)

ครู

คำนาย  อภิปรัชญาสกุล. คู่มือประเมินความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรม 4.0. กรุงเทพฯ :

โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.

(338.9357ค)

การจัดการอุตสาหกรรม / การพัฒนาอุตสาหกรรม / การส่งเสริมอุตสาหกรรม

สยาม  อรุณศรีมรกต. การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(363.7063319ก)

การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม / การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม /

การจัดการสิ่งแวดล้อม

สยาม  อรุณศรีมรกต. การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(658.4083319ก)

            ไอเอสโอ 14001 / การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม – มาตรฐาน /

การพิทักษ์สิงแวดล้อม – การจัดการ

ปัญญา  อิสระวรวาณิช. หลักสำคัญของการบัญชี. กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้

(ประเทศไทย) จำกัด, 2561.

(657524ห)

การบัญชี

นิตยา  โหราเรือง. หลักการบัญชีเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามลดา, 2560.

            (657.042577ห)

การบัญชี – รวมเรื่อง

ไพโรจน์  ชมุนี. สุนทรียศาสตร์ตะวันตก. กรุงเทพฯ : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.

(701.17992ส)

สุนทรียศาสตร์ / ศิลปะ – ปรัชญา

กำจร สุนพงษ์ศรี. สุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปะวิจารณ์.

            กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

(701.17561ส)

สุนทรียศาสตร์ / ศิลปกรรม – ปรัชญา / ศิลปะวิจารณ์

ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์. จิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(701.15659จ)

            จิตวิทยากับศิลปกรรม / ศิลปกรรม – ปรัชญา / สุนทรียศาสตร์

กำจร  สุนพงษ์ศรี. ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

            (709.51561ป)

ศิลปกรรมจีน – ประวัติ

กำจร  สุนพงษ์ศรี. พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

            (อ.703561พ)

ทัศนศิลป์ – พจนานุกรม / ศิลปกรรม – พจนานุกรม

รัตนา  วงศ์รัศมีเดือน. การบัญชีเพื่อการจัดการ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2560.

(658.1511375ก)

การบัญชีบริหาร / การบัญชีต้นทุน

ไพรัตน์ แย้มโกสุม. หมอกระแสแปดสิบแปดสิบปีมีแต่ให้. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.

(926.1988ห)

หมอกระแส ชนะวงศ์—ประวัติและผลงาน

ศิริภูมิ. ทางเลือกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2562.

            (321.8593469ท)

ประชาธิปไตย—ไทย / การเมืองและการปกครอง

ผู่, หมีขวา ตำราพิชัยสงครามแห่งขุนจื๋อ  : ,

            (355.42249ต)

สงครามแห่งขุนจื๋อ

Top