บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 219 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง. พื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. พะเยา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2561.

            (371.33719พ)

เทคโนโลยีทางการศึกษา / คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน / การสอนด้วยสื่อ / โสตทัศนศึกษา

            นวัตกรรมทางการศึกษา

สุรศักดิ์ ปาเฮ. การศึกษาออนไลน์ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ. แพร่ : หจก.แพร่ไทยอุสาหกรรมการพิมพ์, 2561.

(371.33854ก)

เทคโนโลยีการศึกษา / สื่อนวัตกรรมการศึกษาและการสอน

สังวรณ์ งัดกระโทก. การวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน. นนทบุรี :

จตุพรดีไซน์, 2561.

(371.26538ก)

การประเมินผลทางการศึกษา / การวัดผลทางการศึกษา

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา พระบรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร์. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559.

            (923.1593882)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช,2470-2559—รวมเรื่อง

สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์. อ่านอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.

(428.84817อ)

ภาษาอังกฤษ—การอ่าน

ฉันทนา ไชยชิต. วรรณคดีอเมริกัน ศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้นถึงกลางศตวรรษประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่แปด-บทที่หนึ่งและบทที่สอง). กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.

(810.095254ว)

วรรณคดีอเมริกัน—ประวัติและวิจารณ์ / กวีนิพนธ์อเมริกัน—ประวัติและวิจารณ์ /

            ประพันธ์อเมริกัน—ชีวประวัติ

 วิทย์ วิศทเวทย์. ปรัชญาทรรศน์ : พุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553.

(294.301579ป)

พุทธปรัชญา

วิทย์ วิศทเวทย์. ปรัชญาการศึกษา. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรรมหาวิทยาลัย, 2555.

(370.1579ป)

การศึกษา—ปรัชญา / การศึกษา—ไทย / การศึกษากับสังคม / พุทธศาสนากับการศึกษา

ถนอมนวล โอเจริญ. การแปลนวนิยายเรื่อง "แวร์เธอร์ระทม" เป็นไทย : กรณีศึกษากระบวนการแปลและปัญหาในการแปลงงานร้อยแก้วเยอรมันเป็นไทย. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.

(438.02161ก)

การแปลและการตีความ / วรรณกรรมเยอรมัน—การแปลเป็นภาษาไทย /

วรรณกรรม—การแปล

คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ. ดื่มกินถิ่นฝรั่ง. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.

            (820.9127ด)

วรรณคดีอังกฤษ—ประวัติและวิจารณ์ / ศิลปะการรับประทาน / อาหารโบราณ

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. ศักดิ์สรีวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555.

(089.9591327ศ)

วรรณคดีไทย—รวมเรื่อง

ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ. พจนานุกรมศัพท์พื้นฐานภาษาเยอรมัน (เยอรมัน-ไทย). กรุงเทพฯ :

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2546.

(อ.433.95911685พ)

ภาษาเยอรมัน--พจนานุกรม—ภาษาไทย / ภาษาไทย--พจนานุกรม—ภาษาเยอรมัน

สุปราณี จิราณรงค์. การปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2561.

(372.6595911825ก)

การปรับพฤติกรรม / นักเรียน / การฟ้อง / การจัดการชั้นเรียน

จรัสศรี พัวจินดาเนตร. กิจกรรมบูรณาการงานประดิษฐ์สู่ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(745.5161ก)

หัตถกรรม / ความคิดสร้างสรรค์ / กิจกรรมการเรียนการสอน

ธิตินนท์ จงตั้งปิติ. Born to be ทันตแพทย์ Excleesive. นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี ฟรีเมียร์ จำกัด, 2561.

         (371.422586บ)

การแนะแนวทางการศึกษา

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. หลักคิด : การจัดการหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย, 2561.

(375.001975ห)

การวางแผนหลักสูตร / การวางแผนการศึกษา / การสอน

องอาจ นิยพัฒน์. การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561.

            (370.72117ก)

การศึกษา—วิจัย / การศึกษาขั้นอุดมศึกษา—วิจัย / การพัฒนาการศึกษา

สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา. ม.ป.พ. : ม.ป.ท., 2561.

(371.3028876ร)

การเรียน / ประกันคุณภาพ / การประเมิน / กิจกรรมการเรียนการสอน

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(370.72647ท)

วิจัย / การเรียนรู้ / วิจัยเชิงปฎิบัติการทางการศึกษา

ประสาท เนื่องเฉลิม. วิจัยปฎิบัติการทางการเรียนการสอน. ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์

คลังนานาวิทยา, 2561.

(371.3396ว)

การเรียนการสอน / วิจัยปฎิบัติการ

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิทัล : ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย.

            กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(345.0268453ว)

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ / ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. ครูไทย 4.0 and Beyond. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561.

(371.1167)

ครู—ไทย

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. เปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่การศึกษาไทย 4.0. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561.

(370.78747)

นวัตกรรมทางการศึกษา / การพัฒนาการศึกษา / การปฎิรูปการศึกษา

ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานินต์. พื้นฐานการศึกษา. กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, 2561.

            (370461พ)

การศึกษา—ปรัชญา / การศึกษา—ไทย / การพัฒนาการศึกษา

ชวลิต ชูกำแพง. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร : แนวคิดและกระบวนการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(375.001281ก)

การวางแผนหลักสูตร / การศึกษา—หลักสูตร

สุมนา โสตถิผลอนันต์. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา : แนวทางสำหรับครูปฐมวัย. กรุงเทพฯ :

            โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรร?มหาวิทยาลัย, 2561.

(372.21072841ว)

            การศึกษาปฐมวัย—วิจัย / การศึกษาปฐมวัย—วิธีวิทยา / การศึกษา—วิจัย /

            การศึกษา—วิธีวิทยา

ศยามน อินสะอาด. การออกแบบ e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง. กรุงเทพฯ : .

ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.

(371.334129ก)

ระบบการเรียนการสอน—การออกแบบ / การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ / การคิด

ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ. 40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.

            (333.707246ส)

สิ่งแวดล้อมศึกษา

สุภานี เส็งศรี. วิธีวิทยาการเขียนคอมพิวเตอร์ : สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาระเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560). พิษณุโลก : โรงพิมพ์นวมิตรการพิมพ์, 2561.

(371.334837ว)

คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. บทบาทครูในการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21.

            กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561.

            (371.1126)

ครู—บทบาท

สุคนธ์ สินธพานนท์. นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูยุคใหม่เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน.

            กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2561.

(371.33748น)

การสอนด้วยสื่อ / เทคโนโลยีทางการศึกษา / นวัตกรรมทางการศึกษา

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. คิดเชิงฉากทัศน์ : การคิดเพื่ออนาคต. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561.

            (370.918432)

            คุณภาพการศึกษา / การปฎิรูปการศึกษา / ความคิดสร้างสรรค์

ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง. ชุมชนแห่งการเรียนรุ้เชิงวิชาชีพครู กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา :

แนวคิดสู่การปฎิบัติ.  กรุงเทพฯ : M&N Design Printing, 2561.

(371.1617ช)

ครู—การฝึกอบรม / การปฎิรูปการศึกษา / การบริหารและการนิเทศการศึกษา

อัจฉรา ชีวพันธ์. กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(372.623498ก)

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ / การเขียน--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

วิสุทธิ์ คงกัลป์. MESUK Model : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข. กรุงเทพฯ :

            โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

            (507794ม)

วิทยาศาสตร์—การศึกษาและการสอน / วิศวกรรมศาสตร์—การศึกษาและการสอน /

เทคโนโลยี—การศึกษาและการสอน / คณิตศาสตร์—การศึกษาและการสอน

วีรพล แสงปัญญา. จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(370.15831จ)

จิตวิทยาการศึกษา / การเรียน / การสอน

 

พรรณอร อุชุภาพ.  การศึกษาและวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.1269ก)

การศึกษา / ครู / กฎหมายการศึกษา

ธูปทอง กว้างสวาสดิ์. 200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(420.71747ส)

ภาษาอังกฤษ—การศึกษาและการสอน / ภาษอังกฤษ—กิจกรรมการเรียน

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน. กรุงเทพฯ :

            วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561.

(370.9593436)

การพัฒนาการศึกษา

ณิรดา เวชญาลักษณ์. หลักการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.3449ห)

ระบบการเรียนการสอน—การออกแบบ / การเรียนรู้ / การวางแผนหลักสูตร

ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง. การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(370.72312ก)

การศึกษา—วิจัย / แบบสอบถาม

กุลิสรา จิตรชญาวนิช. การศึกษาและความเป็นครูไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.1728ก)

ครู—ไทย / การศึกษา—ไทย / จรรยาบรรณครู—ไทย

นลินี ณ นคร. วิธีการวัดและประเมินการคิดตามสภาพจริง. กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561.

(370.118287ว)

คุณภาพการศึกษา / การปฎิรูปการศึกษา / ความคิดสร้างสรรค์

นลินี ณ นคร. การออกแบบการวัดและประเมินการคิด. กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561.

            (370.118287ว)

การวัดและประเมินการคิด / ความคิดสร้างสรรค์ / การปฎิรูปการศึกษา

ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี. การเรียนการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(510.71166ก)

คณิตศาสตร์—การศึกษาและการสอน

ใจทิพย์ ณ สงขลา. การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.33931ก)

เทคโนโลยีทางการศึกษา / การสอนด้วยสื่อ / ห้องเรียนกลับด้าน

ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ :

บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กร๊ป จำกัด, 2561.

(507356ก)

วิทยาศาสตร์—การศึกษาและการสอน / การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สมศักดิ์  เอี่ยมคงสี. การจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : ทริปเพิล เอ็ดดูเคชั่น, 2561.

            (371.1024284ก)

การจัดการชั้นเรียน / กิจกรรมการเรียนการสอน

สมจิต  จันทร์ฉาย. การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม

พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2557.

(371.3236ก)

การเรียน / การสอน

ฐิติมดี อาพัทธนานนท์. โรงเรียนหลากวัฒนธรรม : นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย, 2561.

            (370.117349ร)

การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม—ไทย / พหุวัฒนธรรมนิยม—ไทย

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. จะยกระดับคุณภาพโรงเรียนไทยให้เป็นเลิศได้อย่างไร. กรุงเทพฯ :

วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561.

(371289)

โรงเรียน—ไทย

สุกัญญา  แช่มช้อย. การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.2739ก)

การบริหารการศึกษา / การปฎิรูปการศึกษา / นวัตกรรมทางการศึกษา

สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ. แนวคิดและแนวทาง : การประเมินหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(375.006853น)

หลักสูตร / การประเมินหลักสูตร

นลินี ณ นคร. หลักการวัดและประเมินการคิด 1. กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561.

            (370.118287ห)

ความคิดสร้างสรรค์ / คุณภาพการศึกษา / การปฎิรูปการศึกษา

ชนาธิป  พรกุล. กระบวนการสร้างความรู้ของครู : กรณีการสอนบูรณาการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

            (371.1523149ก)

            ทฤษฎีสรรคนิยม / การศึกษาด้วยตนเอง / การสอน—วิธีวิทยา

ณิรดา  เวชญาลักษณ์. หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

            (371.1024449ห)

            การจัดการชั้นเรียน / สภาพแวดล้อมห้องเรียน

อิทธพันธ์  สุวทันพรกูล. การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(370.72727ก)

การศึกษา—วิจัย / การเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษา

วรศักดิ์  เพียรชอบ. รวมบทความเกี่ยวกับ ปรัชญา หลักการ วีธีสอน และการวัดเพื่อประเมินผลทางการพลศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

            (796.07287ร)

พลศึกษา—การศึกษาและการสอน / การวัดผลทางการศึกษา

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. ดนตรีศึกษา : หลักการและสาระสำคัญ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(780.7252ค)

ดนตรี—การศึกษาและการสอน / ดนตรี—หลักสูตร

กัญภร  เอี่ยมพญา. การพัฒนาวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, 2561.

            (371.1384ก)

ครู / การฝึกหัดครู / ครู—การรับรองวิชาชีพครู

ทิศนา  แขมมณี. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.

            กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.2511ศ)

การสอน--ทฤษฎี—หลักการ / การเรียนรู้--จิตวิทยา

Top