บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 154 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2561 (IMD 2018).

            กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.

            (379.593691ส)

สมรรถนะการศึกษาไทย / ขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สภาการศึกษาเสวนา 2018 : รวมพลังพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.

(370.78691ส)

การศึกษา – ข้อคิดเห็น / สภาการศึกษาเสวนา

พิมพันธ์  เดชะคุปต์. การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.79721ก)

การเรียนแบบมีส่วนร่วม / กิจกรรมการเรียนการสอน

มอนเตสซอรี่, มาเรีย.  จิตซึมซาบของเด็ก. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2561.

            (371.392263จ)

            การสอนแบบมอนเตสซอรี / การศึกษาขั้นอนุบาล

กอแก้ว กองบรรณาธิการสนพ.,เรียบเรียง.  ขอดเกล็ดจับเคล็ดการเรียนพิชิตข้อสอบ.

            กรุงเทพฯ : บริษัท ยูโรปา เพรส จำกัด, 2560.

(371.271284)

            การวัดผลทางการศึกษา / ข้อสอบ

ประยูร  บุญใช้. การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ : จากหลักการสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน.

กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2561.

(371.1366ก)

ครู – การฝึกอบรม / การเรียนรู้ / การสอบ

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์. สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ. กรุงเทพฯ : วีฟรินท์ (1991), 2561.

            (372.0115432ส)

จิตสาธารณะ – การศึกษาและการสอน /

การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การศึกษาและการสอน – ศีลธรรมจรรยา

ลือชา  ลดาชาติ. การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญา

และการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(507.1518ก)

วิทยาศาสตร์ – การศึกษาและการสอน /

วิทยาศาสตร์ -- วิธีวิทยา – การศึกษาและการสอน

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน : ครูทุกคนทำได้ไม่ยาก. กรุงเทพฯ : เฮาส์ออฟ เคอร์มิสท์, 2561.

(370.72647ป)

วิจัยเชิงปฏิบัติทางการศึกษา / การศึกษา – วิจัย

วรรัตน์  ปทุมเจริญวัฒนา. การศึกษาตามอัธยาศัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

            (374.01274ก)

การศึกษาตามอัธยาศัย

ซาโต, มาซาอากิ. เรียนรู้จากข้อเท็จจริงของเด็กและห้องเรียน การปฏิรูปโรงเรียนด้วย

 "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" และการไตร่ตรอง. กรุงเทพฯ : ปิโก (ไทยแลนด์) , 2561.

(371.102215ร)

การปฎิรูปการเรียนรู้ / การเรียนแบบมีส่วนร่วม

ไพฑูรย์  สินลารัตน์... (และคณะ). การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(370.9593976ก)

การพัฒนาการศึกษา / การศึกษา – ไทย

ไพฑูรย์  สินลารัตน์. จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(379.593976จ)

การศึกษา – ไทย / การปฏิรูปการศึกษา / การปฏิรูปการศึกษา – ไทย

วรรณา  แสงอร่ามเรือง. อาหารการกินในศัพท์และสำนวนเยอรมันและไทย. กรุงเทพฯ :

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

(438267อ)

ภาษาเยอรมัน – สำนวนโวหาร / ภาษาเยอรมัน – การใช้ภาษา /

ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร

สมพงษ์  จิตระดับ สุอังคะวาทิน. ฟังเสียงเด็กเป็น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(305.23263ฟ)

เยาวชน – ทัศนคติ / ความคิดและการคิด

ไพฑูรย์  สินลารัตน์, บก.. ความเป็นผู้นำทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.207181)

ภาวะผู้นำทางการศึกษา / ผู้นำทางการศึกษา / การวางแผนการศึกษา

สมาร์ทไบร์ท. เคล็ดลับของอัจฉริยะเรียนเก่งทั่วโลก. กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2561.

            (370.152299ค)

อัจฉริยภาพ / ความสามารถ

สุจิตรา  จงสถิตย์วัฒนา, บก.. ยำใหญ่ใส่สารพัด : วัฒนธรรมอาหารไทย – เทศ.

กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

(895.913156)

อาหารในวรรณคดี

ชมนาด  ศีติสาร. วิวัฒนาการอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่

ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

(641.5952744)

            อาหารญี่ปุ่น

วอห์, อีฟลิน. มนตร์ความหวังที่ไบรด์สเฮด. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

(นว ว371ม)

นวนิยาย

ปิยนาถ  บุนนาค. นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชาย

แดนภาคใต้ (พ.ศ.2475 - 2516). กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

(320.9593619ร)

ชาวไทยมุสลิม / ไทย(ภาคใต้) – การเมืองและการปกครอง /

ไทย -- ภาคใต้ – ประวัติศาสตร์

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. สำนวนไทยที่มาจากวรรณคดี. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

(398.995911327ส)

สุภาษิตและคำพังเพยไทย / ภาษาไทย – สำนวนโวหาร / วรรณคดีไทย

Top