บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 140 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

วราวุธ. มาดาม ญ ผู้หญิงหลังบัลลังก์. กรุงเทพฯ : โนเบิคบุ๊คส์, 2562.

            (920.72726ม)

เจิ่น เล ชวน – ประวัติ

สุนี  ไชยรส. บทบาทภาคประชาสังคม : เราคือการเมืองภาคประชาชน. ปทุมธานี :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561.

(303.484819บ)

ประชาสังคม – ไทย /  การเมืองภาคประชาชน / องค์กรประชาชน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2561.

            กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.

(379.593691ร)

การศึกษาไทย – รายงาน

วุฒิ  สุขเจริญ. วิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(658.83862ว)

วิจัยการตลาด

ผกาวดี  ไวกสิกรรม. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา. กรุงเทพฯ :

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2561.

(611123ก)

กายวิภาคศาสตร์ / สรีรวิทยา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. รวมกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับงาน

พรรคการเมือง. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2562.

(342.593691ร)

พรรคการเมือง – กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายเลือกตั้ง – ไทย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 70 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561.

(อ.068.593293ห)

วิทยาศาสตร์ – ไทย / นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ธนาคารกสิกรไทย. นวมินทรบรมนาถราชไมตรี. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.

            (อ.423.1593235น)

            ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหา, 2470-2559

ร้อยเรียงเรื่องเล่าขานธนาคารออมสิน. กรุงเทพฯ : ธนาคารออมสิน, 2561.

            (332.21193).

ธนาคาร -- ไทย – ประวัติ / ธนาคารออมสิน – ประวัติ

พนม  คลี่ฉายา. หลัก เทคนิค และวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ :

โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(659.2187ห)

การประชาสัมพันธ์ – การประเมิน

สมิทธิ์  บุญชุติมา. การสื่อสารความเสี่ยง. นนทบุรี : 21 เซ็นจูลี่, 2559.

            (659.29313ก)

การประชาสัมพันธ์ / การจัดการในภาวะวิกฤติ / การสื่อสารความเสี่ยง

สมิทธิ์ บุญชุติมา. การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อกระจายภาพและเสียง อินเทอร์เน็ต และสื่อกิจกรรมพิเศษ).  กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูลี่,

2561.

(659.293022313ก)

การประชาสัมพันธ์

จิรัฎฐ์  เหมือนวิหาร. การจัดการองค์การ. พะเยา : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, 2561.

(658.4527ก)

การจัดการองค์การ / การบริหารองค์การ

 จิรัฏฐ์  เหมือนวิหาร. การจัดการระบบคุณภาพ. พะเยา : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, 2562.

(658.562527ก)

การจัดการ / การควบคุมคุณภาพ / การควบคุมกระบวนการผลิต

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. รวมสารบัญหนังสือชุด "วชิรญาณ". กรุงเทพฯ :

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2561.

(089.95911686ว)

รวมเรื่อง

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. วชิรญาณสุภาษิต. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา, 2556.

            (398.9686ว)

สุภาษิตและคำพังเพย

 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. วชิรญาณวิเศษฉบับปีใหม่ วิชรญาณวิเศษฉบับ

พระชนมพรรษา วิชรญาณสโมสร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2555.

(089.95911686ว)

รวมเรื่อง

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. วชิรญาณวิเศษ เล่ม 1-9. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา, 2559.

            (089.95911686ว)

            รวมเรื่อง 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. วิชิรญาณ เล่ม 1-24. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จ.

พระเทพรัตนราชสุดา, 2557.

            (089.95911686ว)

            รวมเรื่อง

Top