บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 209 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

แรงงาน, กระทรวง. ร้อยเรื่องเล่าเข้าถึงแรงงาน. กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2561.

            (331.11914ร)

            แรงงาน – รวมเรื่อง

กุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์. ทักษะทางสารสนเทศในสังคมฐานความรู้. กรุงเทพฯ : V.J พริ้นติ้ง, 2560.

            (020731ท)

สารสนเทศศาสตร์ /

นิ้วกลม.  สิ่งสำคัญของชีวิต. กรุงเทพฯ : เลี้ยงลูกด้วยนม, 2562.

            (895.914672ส)

ความเรียง

ไคโกะ, ทาเคชิ. ไฟรักฤดูร้อน. นนทบุรี : บ้านหนังสือ, 2547.

            (นว ค982ฟ)

นวนิยาย

กั้ง  อมรา. ดาวัย รัสเซีย เจอะกันสักทีหมีขาว. กรุงเทพฯ : เดย์ โพเอทส์, 2562.

            (914.7379ด)

การท่องเที่ยวทางรถไฟ – รัสเซีย / รัสเซีย – ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา. รู้เท่าทันสื่อคือภารกิจพลเมือง. สงขลา : เอสพรินท์ (2004) , 2559.

            (302.23578ร)

การรู้เท่าทันสื่อ / การรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต / การรู้จักใช้เทคโนโลยี

สฤณี  อาชวานันทกุล. วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน. กรุงเทพฯ : โอเพ่น โซไซตี้, 2561.

            (808.85548)

            สุนทรพจน์วันรับปริญญา / สุนทรพจน์

ว.ณ. ประมาญมารค.  นิกกับพิม. กรุงเทพฯ : บริษัท เลิฟ แอนด์ ลิพ เพรส จำกัด, 2539.

            (นว ว111น)

นวนิยาย

บาร์จเฉยๆ. สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยความคิดถึง. กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561.

            (158.2239ส)

ความรัก / ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 

สปาร์กส์, นิโคลัส. กันและกัน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.

(นว ส222ก)

นวนิยาย

อะมาดู, ฌอร์จ.  กาบริแอลา กานพลู และอบเชย.  ปทุมธานี : ไลบรารี่ เฮาส์, 2561.

(นว อ584ก)

นวนิยาย

จิดานันท์  เหลืองเพียรสมุท. สิงโตนอกคอก. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2561.

(รส จ391ส)

เรื่องสั้นไทย

 วีรพร  นิติประภา. ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต. กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.

            (นว ว829ส)

นวนิยาย

อิสญะ  ตระกูลพุทธรักษา. แล้วเราจะกลับมาพบกันในวันที่คิดถึงกันมากพอ. กรุงเทพฯ :

สปริงบุ๊กส์, 2562.

(808.8385705ล)

ความเรียง

กฤษณา  อโศกสิน. หนามกุหลาบ. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.

            (นว ก282ห)

            นวนิยาย

คีฟ-ฟอกซ์, แคลร์. หยดน้ำตาสยาม. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2558.

            (นว ค479ห)

นวนิยาย

แดชเนอร์, เจมส์. เกมล่าปริศนา ตอน ไม้มรณะ. กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร์บุ๊คส์, 2558.

            (นว ด949ก)

นวนิยาย

นะกะชะวะ, ดอนนา แจ็กสัน. เกินกว่าเจ็บปวด. สมุทรปราการ : โอ้มายก้อด, 2561.

(618.928521366ก)

เด็กที่ถูกทารุณ – สุขภาพจิต / ความเครียดในเด็ก / บิดามารดาและบุตร (จิตวิทยา)

โรว์ลิ่ง,เจ.เค. สัตว์มหัศจรรย์ อาชญากรรมของกรีนเดลวัลด์ ต้นฉบับภาพยนตร์. กรุงเทพฯ :

นานมีบุ๊คส์, 2562..

(นว ร942ส)

นวนิยาย

อากาศดำเกิง รพีพัฒน์, ม.จ.. ละครแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2559.

            (นว อ221ล)

            นวนิยาย

พิมพรรณ  มีชัยศรี. วันหนึ่งเราจะพบคนที่เข้ามาและไม่จากไป. กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.

            (895.914718ว)

            ความเรียง

วินนี่. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันเสมอ. กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561.

            (089.95911633ท)

            รวมเรื่อง / กำลังใจ / การดำเนินชีวิต

บอร์นเก้าสาม. ไม่เป็นไรนะ แม้มันจะเป็นไร. กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.

            (089.95911244ม)

            รวมเรื่อง

แฟลน เนอรี, ทิม. โลกร้อน : มนุษย์คือผู้เปลี่ยนแปลงภูมิอากาษโลก. กรุงเทพฯ :

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2552.

(363.73874899ล)

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก / ภาวะโลกร้อน

บูรส์มา, ปรันซิสโก ฟรนเตอร์โฮฟ, ผู้เขียน. ทางเลือกใหม่ของคนชายขอบ. กรุงเทพฯ :

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2552.

(330646ท)

เศรษฐกิจพอเพียง

พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง. 209 คำสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, 2559.

            (อ.895.915759ส)

เศรษฐกิจพอเพียง / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช—พระราชดำรัส

พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง. 209 คำสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, 2559.

            (895.915459ส)

เศรษฐกิจพอเพียง / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช—พระราชดำรัส

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปราบการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการเงินและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559.

กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561.

(343.032691พ)

การฟอกเงิน—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงิน—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจำปี 2561.  กรุงเทพฯ : บริษัท แสงสว่างเวิลด์เพรส จำกัด, 2561.

(332.67351691ค)

การลงทุน—สาธารณรัฐประชาชนจีน

กนิษฐา นาวารัตน์...และคณะ. พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540.

(อ.423.95911174)

 ภาษาอังกฤษ--พจนานุกรม—ไทย

บันดล สุยะเพี้ยง. แนวทางการจับพิรุธคนโกหก. กรุงเทพฯ : เพชรเกษรการพิมพ์, 2562.

(363.254266น)

การสอบสวนของตำรวจ / การตั้งคำถาม / พนักงานสืบสวน—การปฎิบัติหน้าที่

สายัณห์ จันทร์วิภาสวงค์.  สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า—ส่งออก.  กรุงเทพฯ :

สถาบันวิจัยและฝึกอบรม อีบีซีไอฯ, 2561.

(336.2665ส)

ภาษี / อากร

กรมราชเลขานุการในพระองค์. ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทาน

ในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2559.  กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัยลิชชิ่ง จำกัด, 2561.

(อ.895.915169ป)

พระราชดำรัส / พระบรมราโชวาท

ราชบัณฑิตยสถาน. น้ำคือ ชีวิตวารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5. บาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-พระราชกรณียกิจ น้ำ  การอนุรักษ์น้ำ การใช้น้ำ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต ปฎิบัติธรรมให้ถูกทางและพุทธวิธีในการสอน.

กรุงเทพฯ : รตนพร, 2561.

(294.307245ป)

พุทธศาสนากับการศึกษา / การสอน

สนั่น ธรรมธิ. ดอกไม้ล้านนา สรทธาและความหมาย. เชียงใหม่ : บริษัท สุเทพการพิมพฺแอนด์

มีเดีย จำกัด, 2561.

ดอกไม้ล้านนา—ความเชื่อ / ดอกไม้ล้านนา—พิธีกรรม

คณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตร การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะ

            ประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย.  สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย.

กรุงเทพฯ : คระอนุกรรมาธิการศึกษามาตร การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ สภานิติบัญยัติแห่งชาติ, 2559.

(959.305124ส)

ราชวงศ์จักรี / ไทย--ประวัติศาสตร์—กรุงรัตนโกสินทร์ /  กษัตริย์และผู้ครองนคร—ไทย

 พิมาน แจ่มจรัล.  นเรศวรเป็นเจ้า. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2549.

            (923.1593729น)

ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา—สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา.  กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2561.

            (322.4358ป)

            ธรรมาธิปไตย—ความเคลื่อนไหวทางการเมือง /

ไทย--เศรษฐกิจ—ความเคลื่อนไหวทางการเมือง / การเลือก—การเมือง

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. ประวัติครู 16 มกราคม 2562. กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด, 2562.

            (371.10092691ป)

            ครู—ประวัติ

พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์, บรรณาธิการ. เพราะเธอคือชาวนา. นนทบุรี : มูลนิธิชีวิตไท Local Act,

2562.

(305.555914)

          ชาวนา—การดำเนินชีวิต

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. รอบรู้เรื่อง NPAEs :ความต่างทางบัญชีกับภาษี.  กรุงเทพฯ :

บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์, 2562.

 (657525ร)

  มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ / มาตรฐาน NPAEs

พิมาน แจ่มจรัส. นเรศวรราชาแห่งไฟ. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2550.

923.1593729น)

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา—สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช

นันทนา นันทวโรภาส. สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : แมต์มีเดีย, 2557.

(320.03022418ส)

สื่อสารการเมือง

วิฑูรย์ ปัญญากุลา, ผู้แปลและเรียบเรียง. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความเปราะบางและแนว

ทางการปรับตัวเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง. นนทบุรี : ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์,

2555.

(551.6492)

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก / ภาวะโลกร้อน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 8 ทศวรรษ ฉัตรแก้วของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรร์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2550.

(อ.923.1593691ป)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วาสนา ชูรัตน์ล บรรณาธิการ. วรรณกรรมรางวัลพานแว่นน้ำ ประจำปี 2561 : เสื้อคลุมของผู้พัน.

กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561.

(808.831242)

วรรณกรรม—ทางการเมือง

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561.  กรุงเทพฯ :

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2561.

(อ.352.24691ร)

ผู้ตรวจการแผ่นดิน—2561

The Pride of Deposit Protection Agency = 10 ปี สถาบันคุ้มครองเงินฝาก.  กรุงเทพฯ :

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, 2561.

(332.1983)

สถาบันการเงิน

กันยามาส. บ่วงเสน่หา.  กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.

            (นว ก392บ)

            นวนิยาย

จรสจันทร์.  ต้นสายปลายรัก. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559

            (นว จ153ต)

นวนิยาย

ยูมิ, มัตสึโอะ. ปาฏิหาริย์รักขนาดหนึ่งถ้วยกาแฟ. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2562.

            (นว ย485ป)

            นวนิยาย

เกสิณี  ชิวปรีชา. 100 บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

(370.8823ร)

การศึกษา -- ปาฐกถา
Top