บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 177 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 มหาดไทย, กระทรวง. น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.  กรุงเทพฯ :

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2562.

(390.22234น)

น้ำอภิเษก / พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

ถาวร  สุวรรณ. หนามชีวิต. สมุทรปราการ : เรือนบุญ, 2543.

            (นว ถ331ห)

นวนิยาย

นววรรณ  พันธุเมธา. ไวยากรณ์ไทย.  กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.

(495.915177ว)

ภาษาไทย – ไวยากรณ์

การต่างประเทศ, กระทรวง. กรมองค์การระหว่างประเทศ. การทบทวนการดำเนินการตาม

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560.

กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [256?]

(363.7552)

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา.  ศักดิ์ศรีนิพนธ์. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

            (089.95911327ศ)

วรรณกรรมไทย – รวมเรื่อง

พวงคราม พันธุ์บูรณะ.  ความเป็นจริงกับจินตนาการ ในนวนิยายของมาร์เกอริทยูร์เซอนาร์.

            กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2550.

(801.95463ค)

วรรณกรรมฝรั่งเศส – ประวัติและวิจารณ์

ฐิติพัฒน์  ชยาพัฒน์.  คำสอนและข้อคิดของ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน.  กรุงเทพฯ :

พีระยานุเคราะห์มูลนิธิฯ, 2561..

(895.918341ค)

คำคม / ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

กาญจนา  นาคสกุล. ระบบเสียงภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.

(495.9115426ร)

สัทศาสตร์ / ภาษาศาสตร์ / ภาษาไทย – การออกเสียง / ภาษาไทย – สัทศาสตร์

หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล. นนทบุรี : สำนักงานบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

(025.84323)

จดหมายเหตุ / การอนุรักษ์สารสนเทศดิจิทัล / การประมวลผลภาพ – เทคนิคดิจิทัล

จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย,บก. โรคาฮาเฮ. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสม), 2557.

(รส ร924)

เรื่องสั้น  / โรค – รวมเรื่อง

เลิศลักษณา  ยอดอาวุธ. ในม่านฟ้า : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอกทวน

ทองยอดอาวุธ.  กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์ คอมมินิเคชั่นส์, 2561.

(923.5917น)

ทวนทอง ยอดอาวุธ, พลอากาศเอก – ประวัติ

สมภาร  พรมทา. กิน : มุมมองของพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

(294.34446271ก)

บริโภคกรรม -- แง่ศาสนา – พุทธศาสนา /  อาหาร -- แง่ศาสนา – พุทธศาสนา /

พุทธศาสนาเถรวาท

เบ็ญจวรรณ  สุนทรากูล.  วิวัฒนาการแบบเรียนไทย.  กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

(371.32788ว)

แบบเรียน / ภาษาไทย – แบบเรียน

ประวิช  รัตนเพียร. ประชาธิปไตย DIY : Democracy  "Do it yourself"  ประชาธิปไตยเริ่มง่ายๆ

ทำได้ด้วยตัวเรา.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2561.

(321.8375ป)

ประชาธิปไตย

ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์...(และคนอื่นๆ).  อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบาย "อุตสาหกรรมสีเขียว".

            กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.

(338.959617).

ประชาคมอาเซียน /  อุตสาหกรรม -- สิ่งแวดล้อม – กลุ่มประเทศอาเซียน /

เทคโนโลยี่เพื่อสิ่งแวดล้อม – กลุ่มประเทศอาเซียน

ณัฐพร  ไทยจงรักษ์...(และคนอื่นๆ). แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมของอาเซียน. กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์, 2559.

(306.0959927).

วัฒนธรรม – อาเซียน / โรงเรียนต้นแบบ – ไทย

จุฬาภรณ์  ขอบใจกลาง...(และคนอื่นๆ). คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทยเพื่อ

ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน. กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,

2560.

          (331.794695)

          บุคลากรอาชีวศึกษา – ไทย /  ช่างอุตสาหกรรม

จุฬาภรณ์  ขอบใจกลาง...(และคนอื่นๆ). การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย.

            เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ

กับนโยบายประเทศไทย 4.0. กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562.

(331.794494ก)

บุคลากรอาชีวศึกษา – ไทย /  ช่างอุตสาหกรรม

จุฬาภรณ์  ขอบใจกลาง...(และคนอื่น). การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.

(338.9593514)

การส่งเสริมอุตสาหกรรม / การแข่งขันทางการค้า / การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

จุฬาภรณ์  ขอบใจกลาง...(และคนอื่นๆ). การประเมินผลกระทบด้านนโยบายการค้า การลงทุน

ของประเทศจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13

ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน.  กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562.

(338.82491)

การลงทุนของจีน – อาเซียน / การพัฒนาเศรษฐกิจ

จุฬาภรณ์  ขอบใจกลาง...(และคนอื่นๆ) บทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม. กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร์, 2561.

(388126)

จีน -- ความสัมพันธ์ – อาเซียน / โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม – การลงทุน

ปิยนาถ  บุนนาค. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริงถึง "เหตุการณ์

14 ตุลาคม" พ.ศ.2516). กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

(959.3236ป)

ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์สมัยประชาธิปไตย, 2475- /

ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2516

 ปิยะจิต  ทาแดง. ภาษาญี่ปุ่นชุดเที่ยวเมืองไทย. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

(495.68621ภ)

ภาษาญี่ปุ่น – ตำราสำหรับคนต่างชาติ / ภาษาญี่ปุ่น – การใช้ภาษา /

ไทย – ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ธรรมนิติ. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2562.  กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2562.

            (อ.336.02339ป)

รัษฏากร

เกรียงไกร กาญจนาโภคิน. Hybrid event marketing : Whaen digital and event become one.

            กรุงเทพฯ : อุ๊คบี, 2562.

(659.15767ฮ)

การสื่อสารทางการตลาด / การตลาดเชิงกิจกรรม / การตลาด

พรภัทร์  ตันติกุลานันท์, บก.  รวมคำพิพากษาของศาลและกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ. กรุงเทพฯ : สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2562.

            (347.09155)

คำพิพากษาของศาล / กฎหมายที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

อนุรัชนี  จาตุศรีพิทักษ์. ประวัติวรรณกรรมอังกฤษ ตั้งแต่สมัยอังกฤษโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17.  กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

            (820.9212ป)

วรรณคดีอังกฤษ – ประวัติและวิจารณ์

สาวิตรี  คทวณิช, บก.  การเมืองเปรียบเทียบอาเซียน.  กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.

(320.95498)

การเมืองเปรียบเทียบ / กลุ่มประเทศอาเซียน – การเมืองและการปกครอง

จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์.  ขุนนางกรมท่าขวา การศึกษาบทบาทและหน้าที่ในสมัยอยุธยาถึง

สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2153-2435. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

(959.3023684ข)

ขุนนาง – ไทย / ไทย – การค้ากับต่างประเทศ

ธีระพันธ์ ล.ทองคำ.  ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช.  กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่

ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

(641.503668ศ)

อาหาร / อาหาร – พจนานุกรม / การปรุงอาหาร

วัลยา  วิวัฒน์ศร.  การแปลวรรณกรรม.  กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

(418.02445ก)

วรรณกรรม – การแปล / การแปลและการตีความ

มณฑา  พิมพ์ทอง. ปัญหาของสตรีญี่ปุ่น : ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2.

กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

(895.635122ป)

วรรณกรรมญี่ปุ่น – ประวัติและวิจารณ์ / สตรี – ญี่ปุ่น / ผู้สูงอายุ -- การดูแล – ญี่ปุ่น /

ญี่ปุ่น -- ภาวะสังคม

Top