บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 99 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

ธนิกุล  จันทรา.  "ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น" ลำดับที่ 7 อาสาสมัครกับการจัดการขยะหลังภัยพิบัติ Tohoku.

             กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.

(327.520593259ญ)

ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ – ไทย

ประเดิม. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป..

            (895.9109269)

วรรณกรรม – ประวัติและวิจารณ์

รชฏ  เจริญฉ่ำ. เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบ 3 สนาม ป.วิ.อาญา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด

พิมพ์อักษร, [2552?]

(345122ท)

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา – ข้อสอบ

คณิตศร์  คงทอง.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2.  กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือ

กฎหมาย "ปณรัชช", 2559.

(345.05129ก)

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ก้องวิทย์  วัชราภรณ์.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ. กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย

"ปณรัชช", 2557.

(345.05344ก)

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สังเคราะห์งานวิจัย ภายใต้แผนการทำกิจกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559.  กรุงเทพฯ :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561.

(341.2473691ส)

ประชาคมอาเซียน – การวิจัย

ศิริพร  วัชชวัลคุ. ญี่ปุ่นกับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ : นโยบาย กลไก และตัวแสดง (Japan

            and Disaster Relief : policy). กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานโครงการสันติไมตรีไทย –

ญี่ปุ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.

(363.34463ญ)

การบรรเทาสาธารณภัย – ญี่ปุ่น / การจัดการภาวะฉุกเฉิน

วิชัย  อุตสาหจิต. ละคร HR เล่มสี่ ตอน เหตุเกิดที่คน. กรุงเทพฯ : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊บ จำกัด,

2561.

(158.7543ล)

การทำงาน – แง่จิตวิทยา

ชำนาญ  พิเชษฐพันธ์ และคณะ. ถอดบทเรียน โครงการก่อสร้างเจ้าปัญหา. นนทบุรี :

เฟิสท์ ออฟเซต (1993), 2561.

(624.068296)

โครงการก่อสร้าง – การจัดการ / โครงการก่อสร้าง – การศึกษาเฉพาะส่วน /

การก่อสร้าง – การจัดการ / การตรวจสอบงานก่อสร้าง

สูตรเด็ด จานอร่อย. สมุทรปราการ : บริษัท สตาร์บูมอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2558.

(641.5886)

            การปรุงอาหาร

วัฒนธรรม, กระทรวง.  การเล่นของเด็กไทย เล่ม 2.  กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2561.

            (790.1922394ก)

การละเล่น -- ไทย (ภาคเหนือ) / การละเล่น -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) /

การละเล่น -- ไทย (ภาคกลาง) / การละเล่น -- ไทย (ภาคใต้)

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคม. ณ หว้ากอ อดีต ปัจจุบัน อนาคต.

            กรุงเทพฯ : สมาคมฯ, 2561.

(อ.923.1593588ณ)

ดาราศาสตร์ / สุริยุปราคา / กล้องดูดาว / หว้ากอ (ประจวบคีรีขันธ์)

วัฒนธรรม, กระทรวง. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.

            กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.

(923.1593394ส)

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ,2495 – พระราชกรณียกิจ

นรนิติ  เศรษฐบุตร. ฉากการเมือง.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

            (320.9593217ฉ)

ไทย -- การเมืองและการปกครอง – รวมเรื่อง / ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์,

2485-2535

ธงทอง  จันทรางศุ. สันติวิธีกับการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.

            กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

(320.9593129ส)

ไทย – การเมืองและการปกครอง / ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7,

2468-2477

นรนิติ  เศรษฐบุตร. คนการเมือง เล่ม 4. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

            (320.9593217ค)

ไทย – การเมืองและการปกครอง / บุคคลสำคัญทางการเมือง

นรนิติ  เศรษฐบุตร. คนการเมือง เล่ม 3. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

            (320.9593217ค)

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง / บุคคลสำคัญทางการเมือง / ไทย – การเมืองและ

การปกครอง

สุพัตตรา  ตันติจริยาพันธ์. นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

            (324.2092831น)

            นักการเมือง -- ไทย – อุตรดิตถ์ / การปกครองส่วนท้องถิ่น

คะนอง  พิลุน. นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

            (324.2092231น)

            นักการเมือง -- ไทย – อุดรธานี / การปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาริน  คงสัจวิวัฒน์. นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุโขทัย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

            (324.2092428น)

นักการเมือง -- ไทย – สุโขทัย / การปกครองส่วนท้องถิ่น

สติธร  ธนานิธิโชติ. ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

            (324172พ)

การเลือกตั้ง / พรรคการเมือง

อมิทาฟ  อาซาร์ยา.  ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ประเทศไทยและความร่วมมือ

ในระดับภูมิภาค. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(341.2473298ค)

ความมั่นคงแห่งชาติ / ความมั่นคงระหว่างประเทศ / กลุ่มประเทศอาเซียน

เลิศพร  อุดมพงษ์.  PFI : การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น

            กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(305.952896พ)

การบริหารงานราชทัณฑ์ – ญี่ปุ่น / ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

บริการสาธารณะ

วีระ  หวังสัจจะโชค. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบัน

            การเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโตวา และ

บทเรียนสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(321.8842ก)

การมีส่วนร่วมทางการเมือง / ประชาธิปไตย

ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย. มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

(352.38243ม)

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันชัน  วัฒนศัพท์. วัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล : วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรค และเอื้อให้เกิดการสร้าง

ธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(351.593427ว)

สังคมและวัฒนธรรม / ธรรมรัฐ / ธรรมาภิบาล

สุชาดา วัฒนา. นักการเมืองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

            (324.2092759น)

            นักการเมือง -- ไทย – ประจวบคีรีขันธ์ / การปกครองส่วนท้องถิ่น

Top