บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 105 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 

นิพนธ์  เห็นโชคชัยชนะ. อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี (ปรับปรุง 2562).  กรุงเทพฯ :

ห้างหุ้นส่วนจำกันทีพีเอ็นเพรส, 2562.

(657.452619อ)

ผู้สอบบัญชี / รายงานผู้สอบบัญชี

อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์. การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2559.

            (657.42199ก)

การบัญชีต้นทุน

ณัฏฐ์สุดา  วิจิตรจามรี. การสื่อสารในองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.

            (658.45311ก)

            การสื่อสารในองค์การ

บัญชา  ปะสีละเตสัง.  การเขียนโปรแกรม Swift และ IOS ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,

2561.

(005.1253ก)

การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ :

ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.

(004.21978ก)

การวิเคราะห์ระบบ / การออกแบบระบบ

ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร. การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนทีพีเอ็นเพรส,

2561.

(657529ก)

การบัญชี / การบัญชี – การวางแผน / การบัญชี – การควบคุม

สมพงษ์  พรอุปถัมภ์. รู้ทันรายงานทางการเงินและเข้าถึงรายงานของผู้สอบบัญชี.. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(657.3263ร)

งบการเงิน / รายงานของผู้สอบบัญชี

รัฐสิทธิ์  สุขะหุต. คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่. เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.

(005.74113ค)

การจัดการฐานข้อมูล

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 : การค้นหาความรู้จากข้อมูล. กรุงเทพฯ :

จามจุรีโปรดักส์, 2560.

(006.312657ก)

ดาต้าไมนิง / การจัดการฐานข้อมูล

มัณฑนา  ปราการสมุทร. การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

(005.133335ก)

ไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์) / การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

บัญชา  ปะสีละเตสัง. พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.

            (005.428253ร)

            แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

สุทธิมา  ชำนาญเวช. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562..

            (658.4033775ก)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / การจัดการอุตสาหกรรม – แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ปราโมทย์  เดชะอำไพ. พื้นฐานแมทแลบ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.

(005.36451พ)

แมทแลบ / คณิตศาสตร์วิศวกรรม – โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผุสดี  พรผล. เรียนรู้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง SQL. สมุทรสาคร : บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด, 2561.

(005.133662ร)

ภาษาคอมพิวเตอร์ / เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์) / ภาษาสอบถามข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชลาลัย. รักเลห์ เสน่หา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด, 2559.

            (นว ช245ร)

นวนิยาย

พงศกร. ลายกินรี. กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2560.

(นว พ112ล)

นวนิยาย

พงศกร. ลายราชสีห์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2561.

            (นว พ112ล)

นวนิยาย

พงศกร. ลายเหมราช. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรู๊ฟพับลิชชิ่ง, 2561.

            (นว พ112ล)

นวนิยาย

พงศกร. กุณฑลสวาท. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรุ๊ฟพับลิชชิ่ง, 2560.

(นว พ112ก)

นวนิยาย

พลัง  เพียงพิรุฬห์. นครคนนอก. สกลนคร : นิดจะศิลป์, 2560.

            (895.911453น)

กวีนิพนธ์ไทย

ณพรรษธ์สรฌ์. ซ่อนร้าย ลวงใจ. กรุงเทพฯ : บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด, 2561.

            (นว ณ161ซ)

นวนิยาย

ภัคธร. คุณสามีที่ร้าย. กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด, 2561.

            (นว ภ319ค)

นวนิยาย

ชาญชัย ศุภอรรถกร. สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น PHP+MYSQL. กรุงเทพฯ : บริษัท รีไวร่า จำกัด, 2561.

(005.2486ส)

พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์) / การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / มายเอสคิวแอล. เว็บไซต์.

ชัชชัย  จำลอง. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561.

(005353ค)

คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชัชชัย  จำลอง. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561.

            (005353ค)

คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

เฉลิมชัย  ครุฑบุญยงค์. การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2559.

            (658.15413ก)

งบการเงิน / การเงิน

ปณิธิ  แก้วสวัสดิ์. สร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya 2017. กรุงเทพฯ :

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2560.

(006.696161ส)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / การสร้างภาพสามมิติ / มายา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) /

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

นันทนี แขวงโสภา. สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน. กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2561.

(005.369115ส)

เอ็กเซล (ภาษาคอมพิวเตอร์) / ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

ไพรัช  ศรีนครินทร์. ขายของออนไลน์ให้รายได้จริงที่ eBay. นนทบุรี : บริษัท ไอดีซีฟรีเมียร์ จำกัด, 2560.

(381.177988ข)

การขายของออนไลน์ / eBay

สุวิทย์  เอื้อศักดิ์ชัย. Brand Therapy บำบัดแบรนด์ บำรุงสุข. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อน

            คู่คิด, 2561.

(658.827881บ)

การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์ / การตลาด / ชื่อการค้า

นพ มหิษานนท์. Raspberry pi projects. นนทบุรี : สำนักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น, 2560.

            (005.133164ร)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยุทธนัยณ์  นิธิพิสุทธิกุล. E - Tax Invoice & Receipt กับบัญชียุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ :

บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด, 2562.

(336.278355อ)

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับสินค้า / การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ออร์เวลล์, ยอร์จ. แอนิมอลฟาร์ม = Animal Farm. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2560.

            (นว อ458อ)

นวนิยาย

ชวพล  ฟ้าอำนวยผล. ขายของออนไลน์ได้เงินง่ายๆ ใน 3 สัปดาห์. กรุงเทพฯ : ณัฎฐา พืชผล, 2561.

            (658.872276ข)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / การตลาดอินเทอร์เน็ต

มัลลิกา. มนตรานาคราช.  กรุงเทพฯ : บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด, 2561.

            (นว. ม377ม)

            นวนิยาย

Top