บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 102 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 PREAM. ทัณฑ์รักพยัคฆ์ร้าย. กรุงเทพฯ  : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2553.

            (นว. พ429ท)

            นวนิยาย

ดักลาส,คริสตินา. ทัณฑ์เทวา. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2557.

            (นว. ด299ท)

            นวนิยาย

สนิกเก็ต,เลโมนี.  โรงพยาบาลวิปริต. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2547.

(นว. ส213ร)

นวนิยาย

อิสย่าห์. เจ้าสาวลุยฝน. กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด, 2556.

            (นว. อ762จ)

นวนิยาย

ณารา. เจ้านาง.  กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด, 2554.

            (นว. ณ429จ)

นวนิยาย

Baiboau.  ซาตานหัวใจหิน. กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด, 2554.

            (นว. บ942ซ)

นวนิยาย

หัสบรรณ. เพลิงภูต. กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด, 2557.

            (นว. ห481พ)

นวนิยาย

เมเยอร์ สเตฟานี. The host ร่าง...อุบัติรักข้ามดวงดาว. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.

            (นว. ม756ร)

นวนิยาย

มณีจันท์. นางฟ้าในมือซาตาน. กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด, 2558.

            (นว. ม126น)

            นวนิยาย

 มิลเลอร์ ดักลาส. The Luck Habit อุปนิสัยแห่งความโชคดี. กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊คส์, 2557.

            (นว. ม584อ)

            นวนิยาย

รพัด. ทาสร้ายทะเลทราย. กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด, 2560.

            (นว. ร142ท)

นวนิยาย

irgendwann im November. ร้อยเล่ห์เสน่ห์ดาว. นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค, 2552.

            (นว. อ993ร)

นวนิยาย

ณัฐสิริ. เลขาแก้มใสเปิดแฟ้มหัวใจบอสใหม่มาดเข้ม. กรุงเทพฯ : พลอยจันทร์, 2537.

            (นว. ณ369ล)

            นวนิยาย

ศรีปุรำ. หัวใจต้องมนตรา. นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค, 2552.

            (นว. ศ227ห)

นวนิยาย

ศิริพัตรา. สูตรรักคาสโนว่า. นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค, 2553.

            (นว. ศ464ส)

นวนิยาย

นภชล. วุ่นนัก...รักเฉพาะกิจ. กรุงเทพฯ : บริษัทแจ่มใสพับลิชชิ่งจำกัด, 2537.

            (นว. น189ว)

นวนิยาย

จีราวุธ วารินทร์. Arduino UNO พื้นฐานสำหรับงาน IOT. กรุงเทพฯ : บริษัท รีไวว่า จำกัด, 2561.

            (629.895575อ)

ไมโครคอนโทรลเลอร์

น้ำทิพย์  อยู่สำราญ,บรรณาธิการ. กฎหมายสงฆ์ 5 กฎหมายสงฆ์ทางแพ่ง. กรุงเทพฯ :

สูตรไพศาล, 2562.

(344.096118)

สงฆ์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายพุทธพาณิชย์ /

กฎหมายสงฆ์--แพ่งและพาณิชย์

 น้ำทิพย์  อยู่สำราญ,บรรณาธิการ. กฎหมายสงฆ์ 19 เสริม : โลจิสติกส์.  กรุงเทพฯ :

สูตรไพศาล, 2562.

(344.096118)

            สงฆ์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายสงฆ์--โลจิสติกส์

แอบสะลูต. คู่มือทวนสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพฯ :

บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลาคม, 2562.

            (346.048953ค)

            กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา -- คู่มือ

วิวรรธน์ ดำรงศ์กุลนันท์. ถาม-ตอบ อาญาภาคความผิด วิ.อาญา พยานหลักฐาน. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562.

            (345.06741ถ)

            พยานหลักฐาน / การสอบสวนคดีอาญา

น้ำทิพย์ อยู่สำราญ,บรรณาธิการ. กฎหมายสงฆ์12พิสูจน์กฎหมายไทย. กรุงเทพฯ :

สูตรไพศาล, 2562.

            (344.096118)

            สงฆ์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายไทย

น้ำทิพย์  อยู่สำราญ,บรรณาธิการ. กฎหมายสงฆ์20 รู้ทางกฎหมายสงฆ์. กรุงเทพฯ :

สูตรไพศาล, 2562.

            (344.096118)

            สงฆ์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายสงฆ์

ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว. ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. นนทบุรี :

พี.เค.เค.พริ้นติ้ง, 2562.

(346464ต)

            กฎหมายแพ่งและพาณิชย์—บทคัดย่อมาตรา

สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์(เล่มกลาง).

            กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2562.

            (345239ป)

            ประมวลกฎหมายอาญา / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 น้ำทิพย์ อยู่สำราญ, บรรณาธิการ. กฎหมายสงฆ์ 6 กฎหมายพุทธพาณิชย์. กรุงเทพฯ :

สูตรไพศาล, 2562.

            (344.096118)

            สงฆ์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายพุทธพาณิชย์

น้ำทิพย์ อยู่สำราญ, บรรณาธิการ. กฎหมายสงฆ์ 4 อาญาสงฆ์.  กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2562.

            (344.096118)

            สงฆ์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายอาญา

น้ำทิพย์  อยู่สำราญ,บรรณาธิการ. กฎหมายสงฆ์10 พนัน:สุรา:ยาสูบ. กรุงเทพฯ :

สูตรไพศาล, 2562.

(344.096118)

            สงฆ์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายพุทธพาณิชย์

พิริยะ ผลพิรุฬห์,บรรณาธิการ. เศรษฐศาสตร์การจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย.

กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2562.

            (331.62593869)

            เศรษฐศาสตร์แรงงาน / แรงงานข้ามชาติ—ไทย

สุพิศ  ประณีตพลกรัง. คดีหมิ่นประมาท-ดูหมี่น. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.

            (346.034832ค)

            คดีหมิ่นประมาท—ดูหมิ่น / หมิ่นประมาท

ดวงพร เอี๋ยงคำ. คู่มือใช้งาน Powerpoint 2016 ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2560.

            (005.3684211ค)

            เพาเวอร์พอยต์ 2016 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

ไพโรจน์  วายุภาพ. คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธร์และฏีกา.

            กรุงเทพฯ : บริษัทกรุงสยามพับลิชชิ่ง จำกัด, 2562.

            (347.03983ค)

            กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง—การอุทธร์และฏีกา / ศาลอุทธร์และศาลฏีกา

สนอง  แก่งแก้ว. คดีแรงงาน. กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562.

            (344.01194ค)

            คดีแรงงาน / แรงงาน—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายแรงงาน

น้ำทิพย์ อยู่สำราญ, บรรณาธิการ. กฎหมายสงฆ์ 2 การเรี่ยไร ใหม่ 5 ปี. กรุงเทพฯ :

สูตรไพศาล, 2562.

(344.096118)  สงฆ์-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายสงฆ์--การเรี่ยไร

Top