บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 88 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์,บรรณาธิการ. รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562

เล่มที่ 1-16. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแพ่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562.

            (34017)

            กฎหมาย

สมชัย ฑีฆาอุตมากร, บรรณาธิการ. คำพิพากฏีกา ประจำพุทธศักราช 2562 ตอนที่ 1-12.

            กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562.

            (347.09369)

            คำพิพากษาฏีกา—2562

Guanzon,Rowena V.[ et.al]. เพศภาวะกับศาลยุติธรรมกรณีศึกษาจากฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ :

องค์กรภาคีดำเนินงานภาคภาษาไทย, 2549.

            (353.4321พ)

กระบวนการยุติธรรม -- เพศภาวะ – ฟิลิปปินส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ.

            กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), ม.ป.ป..

(344.095 691ก)

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. โครงการแนวทางการสร้างศักยภาพเพื่อ

รองรับกฎหมายด้านเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป.

            (วจ.344.095691ค)

            กฎหมายด้านเทคโนโลยี

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

            การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบศาล

อิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี, 2559.

            (วจ.347.01400421415ก)

            ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์—ศาลยุติธรรม

 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ และคณะ. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร. กรุงเทพฯ :

สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.

            (วจ.345.08437ค)

            ศาลเยาวชนและครอบครัว—พิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การพัฒนากฎหมายและแนวคำพิพากษาของ

ศาลเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับระหว่างประเทศและ

เพื่อรองรับการเป็นประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพฯ :

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

(วจ.343.0740341247125ก)

กฎหมายกับภาวะเศรษฐกิจ / กฏหมาย—การรับรองและบังคับตามคำพิพากษา

ของต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญา

ของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ : ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพแพทย์

กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.

            (วจ.345.040344014246น)

            การพิจารณาคดีทางแพ่งและอาญา—วิชาชีพทนายความ / วิชาชีพแพทย์

สุมนา กิติพงษ์...และคนอื่นๆ. การออกหมายค้น หมายจับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ : สถาบันรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550.

(วจ.342.593528)

            หมายค้น—หมายจับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ : ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพแพทย์. กรุงเทพฯ :

สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.

            (วจ.346.070344014246น)

            การพิจารณาคดีทางแพ่งและทางอาญา—วิชาชีพทนายความ /

การพิจารณาคดีทางแพ่งและทางอาญา—วิชาชีพแพทย์

 อรพรรณ  ณ บางช้าง คณะผู้ศึกษา. โครงการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ

จากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพฯ :

สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์, 2552

            (วจ.344.046332ค)

            กฏหมายสิ่งแวดล้อม—กระบวนการยุติธรรม

พัฒนาพร  โกจพัฒนกิจ...และคณะ. รายงานการวิจัยแนวโน้มพฤติการณ์ในการกระทำความผิด

ทางอาญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเพทฯ : ศูนย์วิจัยกฏหมายและการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทมยาลัย, 2560.

            (วจ.345.02004451)

            เทคโนโลยีสารสนเทศ—การกระทำความผิดทางอาญา

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม

ในการค้นหาความจริงเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์เชิงกฎหมาย. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.

            (วจ.347.07125ก)

            การพิจารณาคดี—ศาลยุติธรรม / ความยุติธรรม—ประชาชน

จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา...และคนอื่นๆ. การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม.

            กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.

            (วจ.342.070347014494)

            คดีการเมือง—ศาลยุติธรรม / กฎหมายการเลื่อมล้ำ

ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การพัฒนาแนวทางในการ

จัดทำคำพยานของศาลยุติธรรม  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่

            กรุงเทพฯ : สำนักงานรศาลยุติธรรม, 2559.

            (วจ.347.064815ก)

กฎหมายพยานหลักฐาน

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับ

ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน.

            กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2556.

            (วจ.345.0504181ศ)

            กฏหมายวิธีพิจรณาความอาญา--พยานหลักฐาน    

Top