บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 17 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรม หนังสือใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2563

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 

สารบาญคำพิพากษาฏีกา ประจำพุทธศักราช 2561.  กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2561.

            (347.09668)

คำพิพากษาศาลฏีกา--2561—สารบาญ

เกริก ภิรมย์โสภา. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(004.22763ส)

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

จีราวุธ วารินทร์. ประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce+Themes & Plugins ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562.

            (004.62575ป)

            เวิร์ดเพรส / เว็บไวต์—การออกแบบ

จีราวุธ วารินทร์. สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress+Themes & Plugins เริ่มต้น. กรุงเทพฯ : รีโวว่า,

2562.

(006.7575ป)

เวิร์ดเพรส / เว็บไซต์—การออกแบบ

กองบรรณาธิการ. ยิงแอดให้โดน สร้างแบรนด์ให้ดังด้วย Facebook. กรุงเทพฯ : รีโวว่า, 2562.

(658.872351ย)

            การตลาดอินเทอร์เน็ต / โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต

วิทยาศาสตร์ข้อมูล. กรุงเทพฯ : เปเปอร์ พริ้น, 2562.

            (006.312193ว)

            DATA SCIENCE—วิทยาศาสตร์ข้อมูล / ไพธอน—ภาษาคอมพิวเตอร์ /

ภาษาคอมพิวเตอร์

สุชาติ คุ้มมะณี. Basic Python Coding เรียนง่ายเป็นเร็ว. กรุงเทพฯ : ไอดีซี, 2562.

            (005.133761บ)

            ไพธอน—ภาษาคอมพิวเตอร์ / การเขียนโปรแกรม—คอมพิวเตอร์

 เดชฤทธิ์ มณีธรรม. คัมภีร์การใช้งานภาษาC# : ควบคุมการทำงาน Microcontroller, PLC

และ IOT. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

(005.133837ค)

ไมโครคอนโทรลเลอร์ / ซี#--ภาษาคอมพิวเตอร์

ธีรวัฒน์ ประกอบผล. เขียนโปรแกรมเชิงวัถตุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : รีโวว่า, 2562.

            (005.133647ข)

จาวา—ภาษาคอมพิวเตอร์ / การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ /

การเขียนโปรแกรม—คอมพิวเตอร์

จีราวุธ วารินทร์. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย reaot Redux+Bootstrap. กรุงเทพฯ : รีโวว่า, 2562.

            (006.78575พ)

เว็บไวต์—การออกแบบ

สุพจน์ สง่าทอง. การเขียนโปรแกรมภาษา Python. กรุงเทพฯ : รีโวว่า, 2562.

(005.133 2562)

ไพธอน—ภาษาคอมพิวเตอร์ / การเขียนโปรแกรม—คอมพิวเตอร์

สุเทพ โลหณุต. พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable + PovotChart ใน Ms Excel. กรุงเทพฯ :

วิดดี้ กรุ๊ป, 2562.

(005.369781พ)

ไมโครซอฟต์ Excel

สุพจน์ สง่ากอง. คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาC++. กรุงเทพฯ : รีโวว่า, 2562.

            (005.133826ค)

ซี—ภาษาคอมพิวเตอร์

นฤมล จิตรเอื้อ. การจัดการสำนักงาน. กรุงเทพฯ : เอ็ม แอนด์ เอ็มเลเซอร์พริ้นต์, 2561.

            (651.3276ก)

การจัดการสำนักงาน

นพ มหิษานนท์. Chatbot คุย Inbox ร้าน Facebook ด้วยพนักงาน AI. กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชัน,

2562.

(005.7465872164ช)

CHATBOT—โปรแกรมธุรกิจออนไลน์

แทสเนอร์,ไมเคิล. Digital Marketing การตลาดยุคใหม่ทำกำไรต้องแบบนี้. กรุงเทพฯ :

เอ็กซเปอร์เน็ต, 2562.

(658.872819ด)

การตลาดอินเตอร์เน็ต

ศุภณัฐ สุขโข. รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google Analytics. กรุงเทพฯ : ไอดีซี, 2562.

            (658.8686ร)

การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์

บัญชา ปะสีละเตสัง. พัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MariaDB  กรุงเทพฯ :

ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

(006.78253พ)

การพัฒนาเว็บไซต์

เยาวภา จรัสสันติจิต. จัดการข้อมูลด้วย MongoDB ฐานข้อมูล NoSQL. กรุงเทพฯ : จรัสธุรกิจ

การพิมพ์, 2562.

(005.74544จ)

การจัดการฐานข้อมูล

ทวีชัย อวยพรกขกร. เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

            (004.2193ร)

ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว / RASPBERRY PI—ระบบฝังตัว

ชัชชัย คุณบัว. IOT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร = Internet of Things. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน,

2562.

(004.678353อ)

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

กองบรรณาธิการ. โปรโมทอะไรก็ขายดีถ้าใช้ Infographic. กรุงเทพฯ : รีโวว่า, 2562.

            (741.6351ป)

การออกแบบกราฟิก

สตีเฟนส์-เดวิดดวิทช์,เชท. Big Data ดัดจริต : Everybody Lies. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

            (005.7172บ)

ข้อมูลขนาดใหญ่ / BIG DATA

 ณาตยา ฉายนาค. รวมสูตรและฟังก์ชัน Excel Advance Formula 2016. นนทบุรี : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2562.

            (005.369429ร)

ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

สุพจน์ สง่าทอง.  พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio เวอร์ชันล่าสุด. กรุงทพฯ : รัโวว่า, 2562.

(005.432826พ)

แอนดรอยด์—ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / การเขียนโปรแกรม—คอมพิวเตอร์

ภาสกร พาเจริญ. พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduion ด้วย NodeMCU. กรุงเทพฯ :

โปรวิชัน, 2562.

(629.895493พ)

ไมโครคอนโทรลเลอร์

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2562.

            (519.5657ก)

            อาร์—โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / สถิติวิเคราะห์

กัลยา วานิชย์บัญชา. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย Spss for Windows. กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา, 2562.

(001.4226399ก)

SPSS—โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มัณฑนา ปราการสมุทร. การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

(005.133335ก)

ไพธอน—การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จักรทิพย์ ชีวพัฒน์.  คู่มือใช้งานสูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ 3rd edition.

            นนทบุรี : ไอดีซี, 2562.

(005.369219ศ)

EXCEL—โปรแกรมคอมพิวเตอร์

นันทนี แขวงโสภา. สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2562.

            (005.369115ส)

EXCEL—ภาษาคอมพิวเตอร์

อิศเรศ ภาชนะกาญจน์. เล่าเรื่องให้ง่ายด้วย Infographic. นนทบุรี : ไอดีซี, 2562.

            (006.6757ล)

            คอมพิวเตอร์กราฟิก / กราฟิกอาร์ต / การสื่อสารทางภาพ / การสื่อสาร—กราฟ /การสร้างมโนภาพสารสนเทศ

สำราญ ทองเล็ก. การจัดการกิจการพาณิชยนาวี. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553.

            (387.5698ก)

            พาณิชยนาวี / การขนส่งทางน้ำ / การจัดการธุรกิจ

กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ. การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงาน

อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560.

(658.5281ก)

โลจิสติกส์ / การจัดการโลจิสติกส์ / การจัดการโซ่อุปทาน

จิตติชัย รุจนกนกนาฏ. ระบบการขนส่ง. กรุงเทพฯ : สถาบันการขนส่ง, 2561.

            (629.04422ร)

วิศวกรรมขนส่ง / การขนส่ง / จราจร

ประภาศิต สิทธิ์ธิติกุล. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน. กรุงเทพฯ :

ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

(428.34959193ท)

ภาษาอังกฤษ—บทสนทนาและวลีสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน /

ภาษาอังกฤษ—การใช้ภาษา

ธนากร ณรงค์วานิช. โภชนาการและครัวการบิน. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2561.

            (613.2132ภ)

โภชนาการ / อาหาร / การปรุงอาหาร

ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์. หลักการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์.

            กรุงเทพฯ : แดเน็ก อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2562.

(658.15374ห)

การบัญชี / การบัญชีบริหาร

ประจวบ กล่อมจิตร. โลจิสติกส์-โซอุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น. กรุงเทพฯ :

ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.

(658.5214ล)

การบริหารโลจิสติกส์ / การบริหารงานผลิต

คำนาย อภิปรัชญาสกุล. โลจิสติส์และโซ่อุปทาน. กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย, 2562.

            (658.5357ล)

โลจิสติกส์ / โซ่อุทาน

คำนาย อภิปรัชญาสกุล. การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย, 2560.

            (658.5357ก)

            การขนส่งสินค้า / การบริหารงานโลจิสติกส์

คำนาย อภิปรัชญาสกุล. ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ : บรัษัท โฟกัสมีเดีย, 2562.

            (658.7884357ร)

การบรรจุหีบห่อ / การบรรจุเพื่อขนส่ง / การบริหารโลจิสติกส์

กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิง. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2562.

(658.5281ก)

การบริหารงานโลจิสติกส์ / การควบคุมสินค้าคงคลัง

ภานุมาศ สุวรรณ์. เจาะระบบ Registry ไขความลับ Windows 10. กรุงเทพฯ : วิดดี้กรุ๊ป, 2562.

            (005.43447จ)

            ระบบปฎิบัติการ—คอมพิวเตอร์ / ไมโครซอฟต์วินโดวส์  /

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

มณีนุช สมานหมู่. วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data Analysis

ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : รีโวว่า, 2562.

(005.369132ว)

ไมโครซอฟต์ EXCEL

Top