บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 87 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2563

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 

ฟุจิซากิ ทัคซึฮิโระ, ผู้เขียน. มอนเตสซอรี เริ่มต้นที่บ้าน = Homemade Montessori.

            กรุงเทพฯ : แซนด์ คล็อคบุ๊คส์, 2562.

(371.392539ม)

การศึกษาชั้นประถม / เด็ก—การเลี้ยงดู / การออกแบบมอนเตสซอรี

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. การเรียนรู้เชิงรุก แบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.39721ก)

 การเรียนแบบมีส่วนร่วม / การเรียนรู้ / กิจกรรมดารเรียนการสอน

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ผู้แปล.  ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21.

            กรุงเทพฯ : Bookscape, 2562.

            (370.1523337)

กลยุทธ์การเรียนรู้ / การเรียนแบบมีส่วนร่วม / นวัตกรรมการการศึกษา

ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันท์. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.

            กรุงเทพฯ : มีน เซอสวิส ซัพพลาย, 2562.

(371.2461)

การบริหารการศึกษา / การวางแผนการศึกษา

ประวิต เอราวรรณ์. การออกแบบโครงการทางการศึกษาและการประเมินแบบเร่งด่วน.

            กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

            (379.12375ก)

การเขียนโครงการทางการศึกษา / การเขียนโครงการ / การประเมินผลทางการศึกษา

ประวิต เอราวรรณ์.  การวิจัยและการพัฒนาองค์การในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

            (371.2375ก)

โรงเรียน—การบริหาร / การบริหารศึกษา / กระบวนการพัฒนาโรงเรียน / วิจัยปฎิบัติการ

วิเชียร ไชยบัง. Digital Disruption การศึกษาล้าสมัย เรียนเล่น ๆ ให้เป็นเรื่อง. บุรีรัมย์ :

โรงเรียนล้าปลายมาศพัฒนา, 2562.

(371559ด)

การศึกษา / ลำปลายมาศพัฒนา

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

(378.011976ห)

การศึกษาทั่วไป / การศึกษาขั้นอุดมศึกษา

รัตนะ บัวสนธ์. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

            (370.7374ก)

            นวัตกรรมทางการศึกษา—วิจัย / นวัตกรรมทางการศึกษา / การศึกษา—วิจัย

สุวิมล ว่องวาณิช. การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

(001.4882ก)

การประเมินความต้องการจำเป็น / วิจัย

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. การวิจัยทางการศึกษาแนวคิดและประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

         (370.72727ก)

การศึกษา—วิจัย

อนุวัติ คูณแก้ว. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวิชาการ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ

(ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

(001.4222ก)

วิจัย / การเรียนรู้—วิจัย

เนาวนิตย์ สงคราม. การสร้างนวัตกรรม : เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่

การปฎิบัติ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.33835ก)

นวัตกรรมทางการศึกษา / สื่อการสอน

ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.

            กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

            (371.2511ศ)

การสอน--ทฤษฎี—หลักการ / การเรียนรู้--จิตวิทยา

Top