บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 11 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 ครูเจี๊ยบ(วรางคณา หทัยยุทธ์). Good Service ชีวิตบนฟ้า. สมุทรปราการ : บริษัท สตาร์บูมอินเตอร์พริ้น์ , 2561.

(387.742092167ก)

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ชิสา สรวิสูตร. คุมจิตพิชิตมะเร็ง. กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น โมนด์ ไลน์ บิสสิเนส, 2562.

            (616.994 2560)

อาหารเพื่อสุขภาพ / มะเร็ง – โภชนบำบัด

ฮิโรยุกิ, โคบะยาชิ. ทำไมสิ่งนี้ถึงดีต่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562.

(612.82979ท)

ระบบประสาทออโตโนมิก / ระบบประสาทซิย์พาเธติค

ดารกุล  พรศรีนิยม. พลิกชีวิต พิชิตนอนกรน. กรุงเทพฯ : กูดไลฟ์, 2562.

(616.8498421พ)

การนอนกรน / การนอนหลับ

ไพโรจน์  สังวริบุตร. สุขภาพดี...อยู่ที่ดวงจันทร์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.

(613993ส)

            สุขวิทยา / สุขภาพ / การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / พฤติกรรมสุขภาพ

เฟอร์แมน, โจเอล. ป้องกันลูกป่วยด้วยอาหารสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2562.

(664.62651ป)

อาหารเด็ก / การปรุงอาหาร / เด็ก – โภชนาการ

กนกอร  บุญพิทักษ์. ดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้. กรุงเทพฯ : รุ่งแสง การพิมพ์ จำกัด, 2562.

(616.33126ด)

กระเพาะอาหารและลำไส้ – โรค

พรสิน รัตนะจำนง. ชะมวง + มะรุม ชนะมะเร็ง. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2562.

            (616.99406245ช)

            มะเร็ง – การรักษา / ชะมวง – พืช / มะรุม

เนะโกะโระ, ฮิเดะยุกิจ. อ่อนวัยแน่ แค่ปรับฮอร์โมน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561.

(612.405769อ)

การดูแลสุขภาพตนเอง / ฮอร์โมน / การชะลอวัย / การออกกำลังกาย

วิโรจน์  ตระการวิจิตร. ไปให้สุดโยคะ. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2562.

(613.7046711ป)

โยคะ (กายบริหาร) / สุขภาพกับความงาม

รุ่งอรุณ  วัฒยากร. ภาวะผู้นำ กรณีศึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์. ม.ป.ท. :

ม.ป.พ., ม.ป.ป..

(303.34649ภ)

ภาวะผู้นำ

กันยรัตน์  กตัญญู, บรรณาธิการ. บทบาทของรังสีรักษาในภาวะฉุกเฉินของมะเร็ง. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2561.

(616.994126)

การรักษาด้วยรังสี / มะร็ง – การรักษา

กนกอร บุญพิทักษ์. เต้านม โรคต้องรู้ และการดูแลรักษา. กรุงเทพฯ : Feel Good, 2561.

            (618.19126ต)

เต้านม / เต้านม – โรค / เต้านม – การตรวจ

พรพิมล ศิริกุล. ปฏิบัติการสลายไขมัน ผอม-เพรียวทันใจ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : เก็ท ไอเดีย,

2562.

(613249ป)

สุขภาพ

ทาคานิ, คาเนโกะ, เขียน. หายใจลึกๆ 1 นาที สุขภาพดี ไม่มีโรค. กรุงเทพฯ : ไดฟูกุ ครีเอิเตอร์,

2562.

(613.7375ห)

การฝึกหายใจ / การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

ราวินซ์  อินทรวิรัตน์. กินเท่าไหร่ ก็ไม่อ้วน. กรุงเทพฯ : กันยาวีร์, 2562.

            (613452ก)

สุขภาพ

กุลยา  ตันติผลาชีวะ. เพศศีกษา...เรื่อง(ไม่ลับ) สำหรับวัยรุ่น. กรุงเทพฯ : เพื่อนอักษร, 2561.

(613.907728พ)

เพศศึกษา

บันนี่, เลซี่, ผู้แต่ง. ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน. นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2562.

            (610.951269ด)

การแพทย์แผนจีน / การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / สุขภาพ

เทรนสมองให้ไกลอัลไซเมอร์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561.

            (612.82911ท)

สมอง – การดูแลสุขวิทยา / โรคอัลไซเมอร์ / ภาวะสมองเสิ่อม

เอโกะ. ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มฉีกขาได้. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561.

(613.71885ช)

แอโรบิก(กายบริหาร) / ยิมนาสติกส์

นันทพล  พงศ์รัตนามาน. 46 คำถามฉุกคิด พลิกชีวิตคนฟอกไต สำหรับผู้ป่วยทำเส้นฟอกไต

โดยเฉพาะ. สมุทรปราการ : สายธาราคลินิก, 2562.

(612.463419ห)

การฟอกไต

วัลลภ  ปิยะมโนธรรม. ความสุขเริ่มต้นเมื่อฉันเป็นมะเร็ง. กรุงเทพฯ : อีเกิ้ล เปเปอร์, 2562.

            (616.994447ค)

มะเร็ง – ผู้ป่วย / มะเร็ง – การรักษา

ฮอลวิช, แมทเธียส. New aging สูงวัยอย่างสตรองในสไตล์ชีวิตดีๆ.

(305.26175น)

ผู้สูงอายุ – การดำเนินชีวิต / สูงอายุ – ที่อยู่อาศัย

คู่มือกินดี. กรุงเทพฯ : Sook, 2562.

(641.302695)

อาหารเพื่อสุขภาพ / อาหารธรรมชาติ

คู่มือกรีนดี. กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562.

(613695)

            การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / การส่งเสริมสุขภาพ / สุขภาวะ

หมอไพร. สุขภาพดีเริ่มต้นที่ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2562.

(610.951177ส)

สุขภาพ / การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / การแพทย์แผนจีน

คุโด, จิอะกิ. คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาท ห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลุชชิ่ง, 2562.

(616.8649ค)

ระบบประสาท – โรค / เส้นประสาท

 

แซงชัวรี บุ๊กส์.  รู้ทันปัญหาสุขภาพผู้หญิง. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562.

(613.04244761ร)

สตรี – สุขภาพและอนามัย / การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

ทะกะฮะชิ, ยูอิโกะ. สมองเสื่อมดูแลได้. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562.

(616.83333ส)

ภาวะสมองเสื่อม / โรคอัลไซเมอร์ / สมอง – โรค/ ความจำผิดปกติในวัยชรา

เทพ  หิมะทองคำ. ไทรอยด์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561.

(616.44596ท)

ต่อมไทรอยด์ – โรค / ภาวะต่อมไทยรอยด์ทำงานเกิน

ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์. โรคไบไพลาร์. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์เฮลท์, 2562.

            (616.895421ร)

โรคอารมณ์แปรปรวน / การฆ่าตัวตาย / พฤติกรรมฆ่าตัวตาย

พิชัย  บุณยะรัตเวช. ต่อมลูกหมากฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์เฮลท์, 2562.

(616.65642ต)

ต่อมลูกหมาก / ต่อมลูกหมาก – โรค / ต่อมลูกหมาก – มะเร็ง

สมชาย  ลีลากุศลวงศ์. โรคกรดไหลย้อน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562.

(616.324241ร)

ภาวะกรดไหลย้อน / หลอดอาหาร – โรค

การ์เซีย, เอ็กเตอร์. อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2561.

(613453อ)

            สุขภาพ / การส่งเสริมสุขภาพ

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. ภาวะหมดไฟในการทำงาน. กรุงเทพฯ : อัมรินท์เฮลท์, 2562.

(158.72421ภ)

การทำงาน / สมดุลขีวิตการทำงาน / ความเครียดในการทำงาน

มินะ, ชาคิตะ. โยคะสไตล์คนขี้เกียจ. กรุงเทพฯ : ไคฟูกุ ครีเอเตอร์, 2561.

            (613.7046581ย)

โยคะ (การบริหาร)

ไอโกะ, โมริตะ. โรคหายแน่ แค่แก้ลมหายใจ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561.

            (613.192992ร)

การหายใจ / การฝึกหายใจ / การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

 

ชิษณุ  พันธุ์เจริญ. โรคQ&A ไขปัญหา "วัคซีน" อาวุธสำคัญในการป้องกันร้าย.  กรุงเทพฯ :

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

(614.47574ค)

วัคซีน / การให้วัคซีน / การก่อภูมิคุ้มกัน / การรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน

ฐิตารีย์  ประดิษฐ์พลการ. เมื่อร่างกายกำลังจะบอกลา. กรุงเทพฯ : ต้นคิด, 2561.

(613321ม)

สุขภาพ / การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

หมอปริญญา แพทย์แผนไทย. คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2561.

(610.9593177ค)

การแพทย์ – ไทย / แพทย์แผนไทย / สมนุไพร

สายพิณ  หัตถีรัตน์. คู่มือหมอครอบครัว. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2561.

(616611ค)

เวชศาสตร์ครอบครัว – คู่มือ / ผู้ป่วย – การดูแล / การพยาบาลครอบครัว

ม.อึ้งอรุณ. นวด - บริหารฝ่ามือ เพิ่มพลังสมองใส ห่างไกลโรค. กรุงเทพฯ : Feel Good, 2561.

            (615.822111น)

การนวด / การบำบัดด้วยการนวด / การตลาด / สมอง

สันทณี เครือขอน. นั่งนาน = ตายเร็ว. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562.

            (613.7589น)

ท่านั่ง / การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / พฤติกรรมสุขภาพ / กายภาพบำบัด

บัญชา  แดงเนียม. การลดน้ำหนักครั้งสุดท้าย (สไตล์คนขี้เกียจ). กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562.

            (613.71253ก)

การลดน้ำหนัก / การออกกำลังกาย / อาหาร – การลดน้ำหนัก

ศรัญญา  พงษ์อุดม. โรคเลือดออกง่าย (จัดการได้) ง่ายนิดเดียว. กรุงเทพฯ : บ้านเหล่าการพิมพ์,

2562.

(616.157159ร)

ภาวะเลือดออกง่าย / โลหิตวิทยา / เลือด

กองบรรณาธิการนานมีบุ๊คส์. รู้ทัน 10 โรคร้าย ป้องกันได้ 100 วิธี. กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.

            (613351ร)

            สุขภาพ / โรค – การป้องกันและควบคุม

 

ศักดิ์  อนุสรณ์. กายบริการบำบัดด้วยวิธีแกว่งแขน. กรุงเทพฯ : ตถาดา พับลิเคชั่น, 2562.

(615.82322ก)

กายภาพบำบัด / การแกว่งแขน

เคะอิโกะ, ชะโต้. แค่นอนดีก็ผอมได้. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561.

(613.25811ค)

การนอนหลับ / การควบคุมน้ำหนัก

มงคล  แก้วสุทัศน์.  อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย ; วิถีทางห่างไกลโรค ด้วยศาสตร์ชะลอวัย.

            กรุงเทพฯ : ไทยร่มเกล้า, 2561.

(613114อ)

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / พฤติกรรมสุขภาพ

ชัญวลี  ศรีสุโข. วัยทอง. วัยทอง : อมรินทร์เฮลท์, 2561.

(613.0438362ว)

วัยทอง / สตรีวัยทอง – สุขภาพและอนามัย / บุรุษวัยทอง – สุขภาพและอนามัย

เก่งพงศ์  ตั้งอรุณสันติ. ก้าวสู่ 99.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2561

(305.26749ก)

ผู้สูงอายุ – การดำเนินชีวิต / ผู้สูงอายุ – คู่มือทักษะชีวิต

คิคุจิ, มายูโกะ. กินยังไงให้ดูเด็กกว่าอายุจริง. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์เฮลท์, 2562.

            (613.2419ก)

            อาหารเพื่อสุขภาพ / อาหารและการรับประทานอาหาร / การดูแลสุขภาพตนเอง

สมเกียรติ วัฒนศีริชัยกุล.  ไขความลับ ขยับให้ Look young. นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2562.

(613.0438232ข)

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / ผู้สูงอายุ – การดูแล

สถาวร  จันทร์ผ่องศรี. วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.

(613.7172182ว)

การวิ่ง / การวิ่งเหยาะ / การออกกำลังกาย

ไช่, อิงเจีย. ลำไส้ดี ชีวียืนยาว. กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.

            (616.34851ล)

ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ / ลำไส้ – โรค

หวง, มู่ชุน. 61 ท่าบริหารมหัศจรรย์ต้าน 50 โรคร้าย. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.

            (613.71353ห)

การบริหาร / การออกกำลังกาย

ตนุพล  วิรุฬหการุญ. นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561.

            (613.79127น)

พฤติกรรมสุขภาพ / การนอนหลับ / การพักผ่อน / การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

รอบรู้รอบเอว. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว), 2562.

(616.398186)

โรคอ้วน

ไรวินท์  รมย์ธีรา.  พุงยุบ โรคหาย Diet for Change. กรุงเทพฯ : อะเบาท์ บุ๊ค, 2561.

(613.712953พ)

การลดความอ้วน / โรคอ้วน – การรักษา

ตนุพล  วิรุฬหการุญ. สุขภาพดี อายุ 100 ปีคุณก็มีได้. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2561.

(613127ส)

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / พฤติกรรมสุขภาพ

ชานันท์  จอดหงษ์, บก.. อุษาคเนย์  On the move. กรุงเทพฯ : โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563.

(305.895864)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชาติ  ภิรมย์กุล. เป็นมะเร็งแล้วไงต่อ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.

(616.994516ป)

มะเร็ง – ผู้ป่วย

ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์. การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว. นครปฐม : คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2561.

(616.53617ก)

สิว – การรักษา

คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์...(และคนอื่นๆ). พื้นฐานระบาดวิทยา. นนทบุรี : สมาคมนักระบาดวิทยา

ภาคสนาม, 2562.

(614.4816)

ระบาดวิทยา

สุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ. ตำราโรคไตเรื้อรัง. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2562.

            (616.61367)

ไต – โรค / โรคไต

วิชญ์  บรรณหิรัญ. การกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์

ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562.

(616.2436)

การนอนหลับผิดปกติ / การนอนกรน / ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

โรคตับคั่งน้ำดี. กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล .มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

            (616.362924)

            ตับ – โรค / ภาวะน้ำดีคั่ง

วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล. การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย. กรุงเทพฯ : ภาควิชา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

(613.0438724ก)

การฟื้นฟูสมรรถภาพ / ผู้สูงอายุ

ไอรีน  เรืองขจร. มะเร็งปากมดลูก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสุติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

(616.99466998ม)

ปากมดลูก – มะเร็ง / มะเร็งปากมดลูก

จิตติ  หาญประเสริฐพงษ์. มะเร็งปากมดลูก. กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์, 2561.

(616.99466419ม)

ปากมดลูก – มะเร็ง / มะเร็งปากมดลูก

ภาวพันธ์  ภัทรโกศล. โรคเริมเพื่อนตายของมนุษย์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(616.9518474ร)

เริม / โรคเกิดจากไวรัส

ดรุณวรรณ  สุขสม. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2561.

(613.71133ก)

การออกกำลังกาย

 

เวชศาสตร์โรคหืดร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย, 2562.

(616.2306895)

โรคหืด / หืด – การวินิจฉัย

อรอนงค์  จิตรกฤษฏากุล. การผ่าตัดรักษาโรคพาร์กินสันในมุมมองของประสาทแพทย์.

            กรุงเทพฯ : ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2561.

(617.48383ก)

ระบบประสาท – ศัลยกรรม / โรคพาร์กินสัน

เดงกี. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2561.

            (616.91852822)

เดงกี, โรค / โรค – การป้องกันและการควบคุม /  ไข้เลือดออก

โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม. กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2562.

(616.4924)

ต่อมไร้ท่อ – โรค

โรคอัลไซเมอร์ : การดูแลแบบองค์รวมและประเด็นทางกฎหมาย. เชียงใหม่ : ทริคอิงค์, 2562.

            (616.831924)

โรคอัลไซเมอร์

            การดูแล / กฎหมาย

รุ่งฤดี  ชัยธีรกิจ. มะเร็งตับและท่อน้ำดี. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชา

อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(616.99436637ม)

ตับ – มะเร็ง / ท่อน้ำดี – มะเร็ง / ตับ -- โรค – การวินิจฉัยและรักษา /

ตับ -- เนื้องอก – การประกัน

จรรยา เลิศพงษ์ไทย. หมอแสง...หมอพื้นบ้านผู้แบ่งปันคนหมดหนทาง. นนทบุรี : DK พับลิชชิ่ง, 2561.

(615.88148ห)

แพทย์แผนโบราณ – ไทย

ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์. โรคไตในภาวะวิกฤต. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2561.

            (616.614328ร)

            ไตวายเฉียบพลัน

กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์.  รู้รอบด้านการนำเสนอ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

            (658.452726ร)

การนำเสนอทางธุรกิจ / การสื่อสารในการจัดการ

กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์. ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) : ตอบโจทย์งานวิจัยและพัฒนาสื่อ

เพื่อชุมชนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

(300.72726ห)

สังคมศาสตร์ – วิจัย / ชุมชน – วิจัย

วีรศักดิ์  เมืองไพศาล, บก. นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ.

            กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2562.

(613.0438837น)

ผู้สูงอายุ – สุขภาพและอนามัย / นวัตกรรม / การส่งเสริมสุขภาพ

อาภาพร เผ่าวัฒนา...(และคนอื่นๆ). การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์

แนวคิดและทฤษฏีสู่การปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

(613525)

การส่งเสริมสุขภาพ / โรค – การป้องกันและควบคุม

สุนทร  วงษ์ศิริ, บก.. โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและการผ่าตัด. สงขลา : ภาควิชา

ศิลปศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561.

(616.856924)

ระบบประสาท – โรค / มือ / มือ – ศิลปกรรม

วิโรจน์  เจียมจรัสรังษี...(และคนอื่นๆ), บก.  โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การป้องกันและการสนับ

สนุนการจัดการตนเอง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(616.4624924)

            เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินชูลิน

วิฑูรย์  โลห์สุนทร. ระบาดวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

            (614.4596ร)

ระบาดวิทยา / โรค – การป้องกันและควบคุม

จินตนา  สรายุทธพิทักษ์. โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและ

การสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(371.71482ป)

บริการสุขภาพในโรงเรียน / อนามัยโรงเรียน

วริษา  สุทธิกุลพานิช. Yoga for Runners โยคะสำหรับนักวิ่ง. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง,

2562.

(613.7046329ย)

โยคะ (กายบริหาร) / การออกกำลังกาย

นลินี  ปัญญาวโรภาส. คู่บ้าน คู่รถ ปฐมพยาบาล. กรุงเทพฯ : Book Maker, 2562.

            (616.025287ค)

            ปฐมพยาบาล / ปวดแผลและบาดเจ็บ

บัญชา สถิระพจน์...(และคนอื่นๆ), บก. Manual of Dialysis. กรุงเทพฯ : โครงการตำรา

อายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 2561.

(617.461059741)

Hemodialysis

วรรณ์วรี  สรรพกุลโรจน์.. เทคนิคจับคู่อาหาร กินแบบนี้สุขภาพดีไม่มีอ้วน. กรุงเทพฯ :

อมรินทร์เฮลท์, 2562.

(613.2261ท)

การลดน้ำหนัก /  อาหารลดน้ำหนัก / อาหารเพื่อสุขภาพ / การปรุงอาหาร

ศานิต  วิชานศวกุล. กินให้ถูกวิธี 4 โรคเรื้อรัง ไม่มาเยือน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561.

            (615.854344ก)

โภชนบำบัด / โภชนาการ / การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

สมศักดิ์  โทจำปา. การจัดการตนเองเพื่อชะลอการเสื่อมของไตจากเบาหวาน. พิษณุโลก :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562.

(616.614282ก)

ไตวายเฉียบพลัน / ไตวายเรื้อรัง

พรรณทิพา  ศักดิ์ทอง. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2562.

(306262ค)

คุณภาพชีวิต / สุขภาพ – การประเมิน / สุขภาวะ

ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์. โรคซึมเศร้า

(616.8527421ร)

โรคซึมเศร้า – การบำบัด / โรคซึมเศร้า – การรักษา / ความซึมเศร้า

โคบายาชิ, ฮิโรยากิ. ลำไส้แฮปปื้ สุขภาพดี ผอม สวย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

(611.34951ล)

ลำไส้ / ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้

อัจฉรา  ปราคม. การส่งเสริมกิจกรรมทางภายภาพเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ :

บริษัท เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2561.

(613.71499ก)

การออกกำลังกาย / ผู้สูงอายุ – การส่งเสริมสุขภาพ

ประสานสิทธิ์  และทีมงาน. เกร็ดความรู้ ชุดร่างกายมนุษย์สุดอัศจรรย์ ไขความลับที่เรายังไม่รู้.

กรุงเทพฯ : Feel good Publishing , 2561.

(612399ก)

ร่างกาย / กายวิภาคศาสตร์มนุษย์

วะตะโย, ทะกะโฮะ. มะเร็งหายด้วยอาหาร. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.

(615.854455ม)

มะเร็ง / โภชนบำบัด

วิชัย โชควิวัฒน. ข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา : บทวิจารณ์ คำพิพากษาศาลปกครองคดี

กลูโคซามีน. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2561.

(616.7223539ข)

ข้อเสื่อม / ข้อเข่า – โรค

ยุพาพิน  ประเสริฐกุล. ความจริงของ "มะเร็ง" สาเหตุ ทางป้องกัน และการรักษา. กรุงเทพฯ :

Feel Good Publishing, 2562.

(616415ค)

มะเร็ง – การป้องกันและควบคุม / มะเร็ง – การรักษา

ชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ. เพศวิถีศึกษา. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

(613.907636พ)

เพศศึกษา

พรรณี ปิติสุทธิธรรม, บก.. ตำราการวิจัยทางคลินิก ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ :

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

(610.72367)

การวิจัยทางการแพทย์ / การวิจัยทางคลินิก / การแพทย์ – วิจัย

รำแพน พรเทพเกษมสันต์. การปฐมพยาบาล. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2562.

            (616.0252465ก)

การปฐมพยาบาล

สุธรรม  นันทมงคลชัย. วิจัยอนามัยครอบครัว. กรุงเทพฯ : หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2562.

            (613.072783ว)

อนามัยครอบครัว

สุธรรม  นันทมงคลชัย. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทาง

สาธารณสุขศาสตร์. กรุงเทพฯ : หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2561.

(610.724783จ)

การทดลองในมนุษย์(แพทยศาสตร์) / วิจัย – แง่ศีลธรรมจรรยา

อนุศักดิ์  ฉินไพศาล. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.

            (363.11225อ)

            อาชีวอนามัย / ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

อนามัย  เทศกะถึก. การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ.

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(613.62176ก)

บริการอาชีวอนามัย / อาชีวอนามัย

อาทร  ริ้วไพบูลย์. การวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์,

2561.

(338.473621619ก)

เศรษฐศาสตร์การแพทย์ / บริการทางการแพทย์ – ค่าใช้จ่าย / ต้นทุนและประสิทธิผล

ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ.

กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิเคชั่น, 2562.

            (613272ค)

ความรอบรู้ทางสุขภาพ / สุขภาพ / สุขภาวะ

ผ่องพรรณ  อรุณแสง. การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการ

พยาบาล. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.

(613.0438225ก)

การตรวจร่างกาย / ผู้สูงอายุ – การประเมิน

 เพชรสุนีย์  ทั้งเจริญกุล. กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ. เชียงใหม่ :

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.

(613881ก)

สุขภาพ

เกษแก้ว  เสียงเพราะ. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2562.

(613.071781ส)

สุขศึกษา / พฤติกรรมสุขภาพ

จักรพันธ์  เพ็ชรภูมิ. พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฏี และการประยุกต์ใช้. พิษณุโลก :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562.

(613225พ)

พฤติกรรมสุขภาพ / พฤติกรรมศาสตร์

แอนน์  จิระพงษ์สุวรรณ. สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเสี่ยงทางสุขภาพ : หลักการและ

การประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561.

(363.17943ส)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน / การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ธเนศ  พงศ์ธีรัตน์. อณูชีววิทยาของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต,

2562.

(616.994347285อ)

ลำไส้ใหญ่ – มะเร็ง / โคลอน (ลำไส้ใหญ่) – มะเร็ง / ลำไส้ใหญ่ -- มะเร็ง – การวินิจฉัย

สมศักดิ์  โทจำปา. อนามัยโรงเรียน. พิษณุโลก : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562.

(371.71282อ)

อนามัยโรงเรียน / บริการสุขภาพในโรงเรียน

ปัทมา  สุพรรณกุล. สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข. พิษณุโลก : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.

(519.5533ส)

สาธารณสุข – วิจัย / คณิตศาสตร์สถิติ / สถิติวิเคราะห์

Top