บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 169 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

ไผทชิต เอกจริยกร. คำอธิบายซื้อขายแลกเปลี่ยนให้. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

            (346.072951ค)

            กฏหมายแพ่งและพาณิชย์—ซื้อขาย / กฏหมายแพ่งและพาณิชย์—แลกเปลี่ยน /

กฏหมายแพ่งและพาณิชย์—ให้

สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา. วิธีปฏิบัติ เลิกจ้างทุกแระเภท ลาออก ย้าย เกษีนณ ควบกิจการ โอน

มรดก ไล่ออก หมดสัญญาจ้าง. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2562.

(344.01723ว)

การเลิกจ้าง—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับจับประเด็นใหม่สุด+5 ปี.

            กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2562.

            (348.02211พ).

            ข้าราชการพลเรือน—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ชาญชัย แสวงศักดิ์. ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ :

วิญญูชน, 2562..

(342.09487ข)

การปกครองท้องถิ่น—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายท้องถิ่น

ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2562.

            (340.03211ก)

คอมพิวเตอร์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

อรพรรณ พนัสพัฒนา. คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.

(346.077332ค)

กฎหมายลักษณะหนี้ / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์—หนี้

The Justice Group. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพร้อมพระราชบัญญัติคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการไก่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563). กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2563.

            (347288ป)

กฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง / วิธีพิจาณาความแพ่ง

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์, บรรณาธิการ. รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563

เล่ม 1-16. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563.

(34017)

กฎหมาย

กาญจนา แก้วเทพ. เครื่องมือชั้นสูงของการวิเคราะห์สังเคราะห์ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (เล่ม 3).

กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ปัญญา, 2562.

(001.44425ค)

วิจัย / วิจัย—เครื่องมือ

กาญจนา แก้วเทพ. เครื่องมือชั้นต้นของการวิเคราะห์สังเคราะห์ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (เล่ม 2).

            กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ปัญญา, 2562.

(001.4425ค)

วิจัย

เชิดชัย คงวัฒนกุล. 2 ทศวรรษจัดการที่ดี. ชลบุรี : สิทธิพงษ์, 2562.

            (320.84748ส)

การบริหารงานท้องถิ่น

ปาร์กพยองนยูล, ผู้เขียน. เศรษฐศาสตร์เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย. กรุงเทพฯ : ช็อร์ตดัต,

2561.

(330549ศ)

เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์—อุปทานและอุปสงค์

จอห์นสัน, โควิน ดี.. 100 วิธีคิดเปลี่ยนเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการให้เป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จสูง และกำหนดชีวิตที่ต้องการได้. นนทบุรี : บริษัท บีมีเดีย กรุ๊ป จำกัด, 2562.

            (158.1213ห)

จิตวิทยาประยุกต์ / ารจัดการธุรกิจ / ภาวะผู้นำ

ณรินทร์ ช้างเผือกงาม. อาวุธปืนถูกกฎหมาย...คุณมีได้ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2562.

(344.0533252อ)

ปืน—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

พลอย สืบวิเศษ. การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ : วิถีสู่การปฎิบัติสำหรับผู้บริหารทั้ง

ในภาครัฐและภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2562.

(658.4451ก)

การจัดการองค์การ / การบริหารองค์การ

สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

(เล่มกลาง). กรุงเทพฯ : เจริญการพิมพ์, 2562.

(346.048239ร)

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / กฎหมายลิขสิทธิ์ / กฎหมายสิทธิบัตร /

กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า

The Justice Group. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522. กรุงเทพฯ : พิมพ์, ม.ป.ป.

(348.593289พ)

จราจร—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

The Justice Group. รวมกฎหมายดิจิทัล. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2562.

            (340.03289ร)

            คอมพิวเตอร์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายดิจิทัล

จุมพล แดงสกุล. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย : กฎหมายวิชานิติศาสตร์และนิติวิธี.

            กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

(340638ค)

กฎหมาย

พลอย สืบวิเศษ. ทฤษฎีองค์การ : มิติเชิงโครงสร้างและเชิงบริบทขององค์การ (สำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน).  กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2561.

(658.4451ท)

การจัดการองค์การ / การพัฒนาองค์การ

อัญชนา ณ ระนอง. เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ  :

บริษัท แสงสว่างเวิลด์ เพรส จำกัด, 2557.

(336524ศ)

เศรษฐศาสตร์—นโยบายของรัฐ / การคลัง—นโยบายสาธารณะ

พิสิฐ ลี้อาธรรม. เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.

            (338.54778ศ)

            เศรษฐกิจ / โลก—ภาวะเศรษฐกิจ

บาร์ไวส์, แพตทริก. คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ต, 2563.

(658.8294ค)

การตลาด

จิตติ รัศมีธรรมโชติ. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ.  กรุงเทพฯ  : จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2558

            (658.406419ก)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง / การจัดการองค์การ / การพัฒนาองค์การ

กาญจนา แก้วเทพ. การวิเคราะห์สังเคราะห์ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ความเข้าใจพื้นฐาน (เล่ม 1).

            กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ปัญญา, 2562.

(003425ก)

วิจัยปฎิบัติการ / วิจัย

ชยาธร เฉียบแหลม. คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค : การปฎิบัติงานคดีเช็คและความผิด

เกี่ยวเนื่องกับเช็ค. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.

(346.096194ค)

เช็ค / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์—เช็ค

ธีรยุทธ ปักษา. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน.

กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.

(346.0682641ค)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์—หุ้นส่วน

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม. ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม. กรุงเทพฯ : สถาบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์, 2561.

(351.593284ธ)

ธรรมรัฐ / ความรับผิดชอบต่อสังคม / ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ

มานิตย์ จุมปา. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.

            (340453ค)

กฎหมาย

เกษมสันต์ วิลาวรรณ. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 : บทบัญญัติ

และแนวทางปฎิบัติ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

(344.59301813พ)

กฎหมายแรงงาน

ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2561.

            (351992ท)

รัฐประศาสนศาสตร์

 ณัชกริช เปาอินทร์. สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : NIDA, ม.ป.ป..

            (519.5235261ส)

สถิติ—นักรัฐประศาสนศาสตร์ / สถิติศาสตร์

พลกวิษย์ พันธุ์คำเกิด. คู่มือวางแผนการสอบและหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในระดับ

นิติศาสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทยอัยการผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้พิพากษา. กรุงเทพฯ :

บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562.

(340.076436ค)

กฎหมาย—การสอบ / กฎหมาย—ข้อสอบ

พลวิษย์ พันธุ์คำเกิด. คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 : ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้. กรุงเทพฯ : บริษัท

กรุงสยาม  พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562.

(340.076444ค)

กฎหมาย—ข้อสอบ

สรพลจ์ สุขทรรศนีย์. คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : ศึกษาแบบเรียงมาตรา.

            กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

(346.086327ค)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์—ประกันภัย

The Justice Group. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 พร้อมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563).

            กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2563.

(346685ป)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ภูมินทร์ บุตรอินทร์.  ความรู้เบื้องต้น กฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม.

ปทุมธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.

(343.530994668ค)

โทรคมนาคม—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม

ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. พระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับสมบูรณ์ใหม่สุด+5 ปี . กรุงเทพฯ :

สูตรไพศาล, 2562.

(348.593211พ)

รถยนต์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

รุ่งนภา อดิศรมงคล. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน. กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562.

(346.04623ค)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ทรัพย์สิน—ไทย

ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ "จับประเด็น".

            กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2562.

            346.092211พ)

            หลักทรัพย์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ /

ตลาดหลักทรัพย์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ไพโรจน์ วายุภาพ. คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์ และฎีกา.

            กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2562.

(347993ค)

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / อุทธรณ์ / ฎีกา—กฎหมาย

จุมพล สายสุนทร. การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

            (346.02637ก)

สัญญา

วิชัย ตันติกุลานันท์. คำอธิบายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2562). กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2562.

(346.092539ค)

หลักทรัพย์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / ตลาดหลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

สมลักษณ์ จัดกระบวนผล. ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี. กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.

(347.01277ร)

ศาล—ไทย / การบริหารงานศาล / วิธีพิจารณาความ / ผู้พิพากษา—ไทย

ณัฐดนัย นาจันทร์. หลักกฎหมายมหาชนเบื่องต้น. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.

(342329ห)

กฎหมายมหาชน

Top