บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 246 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2563

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

ดาวพระศุกร์  ทองกลิ่น. การบัญชีขั้นกลาง 1.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(657.044438ก)

การบัญชี / บัญชีและการบัญชี

ขนิษฐา  จิตแสง. การสื่อสารระหว่างบุคคล : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.

(302.34226ก)

การสื่อสาร / การสื่อสารระหว่างบุคคล

ปรีดา  อัครจันทโชติ. การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โครงการตำรา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(303.482471ก)

การสื่อสารกับวัฒนธรรม / การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม / พหุวัฒนธรรมนิยม

กาญจนา  โชคเหรียญสุขชัย. กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน : เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

และผสมวิธี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.

(302.23072425ก)

สื่อมวลชน – วิจัย / การสื่อสาร – วิจัย / นิเทศศาสตร์ – วิจัย

วิรุณศักดิ์  สันติเพ็ชร์. การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด. กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563.

(621.382696ก)

ระบบสื่อสารไร้สาย / เครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด

พ.ศ.2563 - 2568 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : สกศ., 2563.

(331.12691ก)

แนวโน้มความต้องการกำลังคน – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / การศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การศึกษาแนวโน้มความความต้องการกำลังคนราย

จังหวัด พ.ศ.2563 - 2568 : ภาคเหนือ. กรุงเทพฯ : สกศ., 2563.

(331.12691ก)

แนวโน้มความต้องการกำลังคน – ภาคเหนือ / การศึกษา – ภาคเหนือ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด

พ.ศ.2563 - 2568 : ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน. กรุงเทพฯ : สกศ., 2563.

(331.12691ก)

แนวโน้มความต้องการกำลังคน – ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน /

การศึกษา – ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนรายจังหวัด

พ.ศ.2563 - 2568 : ภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ : สกศ., 2563.

(331.12691ก)

แนวโน้มความต้องการกำลังคน – ภาคตะวันออก / การศึกษา – ภาคตะวันออก

ชาลิสา  มากแผ่นทอง. การวิจัยการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

(302.2072526ก)

วิจัย / การสื่อสาร – วิจัย / สื่อมวลชน – วิจัย / นิเทศศาสตร์ – วิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด

พ.ศ.2563 - 2568 : ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สกศ., 2563.

(331.12691ก)

แนวโน้มความต้องการกำลังคน-- ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร /

การศึกษา -- ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร

นิรันดร์  ประวิทย์ธนา. เก่ง C# ให้ครบสูตรฉบับ OOP. กรุงเทพฯ : สกศ., 2563.

(005.133648ก)

การโปรแกรมเชิงวัตถุ / ซี# (ภาษาคอมพิวเตอร์)

พวา พันธุ์เมฆา. ดีดีซี 23 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ จากต้น

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2559.

(025.42476ด)

การวิเคราะห์หนังสือ / การวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

บัญชา  ปะสีละเตสัง. พัฒนา Mobil App บนระบบ Android ด้วย Kotlin. กรุงเทพฯ :

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2563.

(005.428253พ)

แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) / โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

พันทิพย์  คูอมรพัฒนะ. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านเกม. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2563.

(005.1554ร)

การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

บัญชา  ปะสีละเตสัง. จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python Data Science. กรุงเทพฯ :

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2563.

(006.312253จ)

ไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์) / วิทยาศาสตร์ข้อมูล

บัญชา  ปะสีละเตสัง. พัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MariaDB  กรุงเทพฯ :

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562.

(005.133253พ)

เว็บไซต์ – การออกแบบ / การพัฒนาเว็บไซต์ / การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) /

พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์)

สุภาภรณ์  เหรียญประดับ. การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2563.

(658.421838ก)

ผู้ประกอบการ / การบริหารธุรกิจ

ละออ  บุญเกษม. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : อีพีทรูยู ครีเอท นิว จำกัด, 2562.

(005.74193ร)

การจัดการฐานข้อมูล / ฐานข้อมูล

ศุภชัย  สมพานิช. พัฒนา Web Apps ด้วย React Bootatrap + Redux.  กรุงเทพฯ :

โปรวิชั่น, 2563.

(006.7684พ)

การพัฒนาเว็บไซต์ / เว็บไซต์ – การออกแบบ / จาวาสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) /

เอสคิวแอลเซอร์ฟเวอร์

ดวงพร  เกี๋ยงคำ. คู่มือใช้งาน Office 2019/Office 365. กรุงเทพฯ : ไอดีซี ฟรีเมียร์, 2563.

            (005.3684211ค)

สำนักงานอัตโนมัติ – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

 กองบรรณาธิการบริษัทรีไวว่า จำกัด. ออกแบบ สร้าง และจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย Access.

กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2563.

(005.74443อ)

การจัดการฐานข้อมูล / คอมพิวเตอร์ – การควบคุมการเข้าถึง

กอบเกียรติ  สระอุบล. เรียนรู้ Data Science และ Al : Machine Learning ด้วย Python.

กรุงเทพฯ : มีเดีย เนทเวิร์ด, 2563.

(004359ร)

การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ / ข้อมูล – การวิเคราะห์ / วิทยาศาสตร์ – ข้อมูล

วศิน  เพิ่มทรัพย์...(และคนอื่นๆ).  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.

กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2563.

(005.43181)

คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนพนธ์  วันวาน. สร้างเว็บไซต์ WordPress 5 เปิดร้านค้าด้วย WooCommerce. กรุงเทพฯ :

บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2563.

(005.74151ส)

เว็บไซต์ – การออกแบบ / เวิร์ดเพรส

วฤษาย์  ร่มสายหยุด. นีโอโฟร์เจ : ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ :

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2563.

(005.75342น)

ทฤษฏีกราฟ – การประมวลผลข้อมูล / ฐานข้อมูล

น้อย  คันชั่งทอง. การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(025.431364ก)

การวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ / การวิเคราะห์หนังสือ / การจัดหมู่หนังสือ

ดอนสัน ปงฝาบ. ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี

(ไทย - ญี่ปุ่น), 2563.

            (629.895279ม)

            ไมโครคอนโทรลเลอร์

 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.

            (155.7262จ)

จิตวิทยาพัฒนาการ

พาสนา จุลรัตน์.  จิตวิทยาการรู้คิด. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.

            (370.15626จ)

            เมตาคอดนอชิชัน / จิตวิทยาการศึกษา / การเรียนรู้—จิตวิทยา

รัตติกรณ์ จงวิศาล. จิตวิทยาองค์การ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.

            (658.314365ล)

จิตวิทยาองค์การ

พิมพ์พนา ปิตธวัชชัย. การบัญชีขั้นกลาง 2.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.

(657.044717ก)

บัญชีและการบัญชี / การบัญชี

กุลยา จินทะเดช. การบัญชีชั้นกลาง 2.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563.

(657.044 2563)

การบัญชีชั้นกลาง 2

สมชาย ศุภธาดา. การบัญชีนิติวิทยา. กรุงเทพฯ : ตำรวจ, 2563.

(657441ก)

การบัญชีนิติวิทยา / การบัญชี—นิติเวชศาสตร์

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.  การวิจัยทางบัญชี: ความเป็นมาและแนวคิด. กรุงเทพฯ :

คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563.

(657.072525ก)

การบัญชี—วิจัย / วิจัย

อนุวัติ คูนแก้ว. การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2562.

(371.262223ก)

การวัดผลทางการศึกษา / เทคโนโลยี—การวัดผล

ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.  พื้นฐานการศึกษา. กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส วัพพลาย, 2562.

            (370461พ)

การศึกษา—ไทย / การศึกษา—ปรัชญา / การพัฒนาการศึกษา

ณิรดา เวชญาลักษณ์. การประยุกต์ใช้ TQM ในการบริหารการศึกษา. เชียงใหม่ :

วนิดาการพิมพ์, 2563.

(658.4013449ก)

การบริหารคุณภาพโดยรวม

จำเนียร จวงตระกูล. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฎิบัติ. กรุงเทพฯ :

ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.

(658.3356ก)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จุฑามาศ แหนจอน. พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ : แกรนด์พอยท์, 2563.

(302.3628พ)

จิตวิทยา / พลวัตกลุ่ม / ภาวะผู้นำ / กิจกรรมกลุ่ม / กลุ่มสัมพันธ์

กิลลิแฮน, เซท เจ., เขียน. 10 วิธีบำบัดความคิดและพฤติกรรม. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563.

(616.89142685ส)

จิตบำบัดแบบควมคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จิราภา วิทยาภิรักษ์. นำเสนอแบบ Pitch พิชิตเงินล้าน : "พิทซ์" สกิลใหม่ที่มืออาชีพต้องมีในยุค 4.0.

กรุงเทพฯ : หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, 2563.

(658.45536น)

การนำเสนอทางธรกิจ—PITCH

หูเตี่ย.  การพัฒนาบุคลากร. เลียงเห่อ : เลียงเห่อ, 2016.

            (658.3618ก)

การพัฒนาบุคลากร / การบริหารงานบุคคล

Wei Wei, บรรณาธิการ. ความรู้พื้นฐานการบัญชี. ปักกิ่ง : ชงหัวกงฉางเหลียงเห่อ, 2014.

(657181)

การบัญชี

จ้าวจงเลียง. ห่วงโซ่อุปทานทางการเงินและทางอินเตอร์เน็ต. เป่ยซิง : เฉียเต๋า, 2017.

            (658.5338ห)

การบริหารงานโลจิสติกส์ / การเงิน – ห่วงโซ่อุปทาน / อินเตอร์เน็ต – ห่วงโซ่อุปทาน

สงหยินเจี่ย. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่. หวู่ฮั่น : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหวู่ฮั่น, 2016.

(658151ก)

การจัดการธุรกิจ / การบริหารธุรกิจ

เบอร์นาร์ด, เชสเตอร์. องค์การและการจัดการ. ปักกิ่ง : อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, 2016.

            (658.402828อ)

            องค์การและการจัดการ / การจัดการองค์การ

หลิวย่าจัว. การเงิน. ปักกิ่ง : วิทยาศาสตร์เศรษฐกิจ, 2016.

            (332337ก)

การเงิน / การลงทุน

จอก่องกู้. ประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก. ซีอาน : มหาวิทยาลัยครูฉ่านซี, 2012.

(909189ป)

อารยธรรม / ประวัติศาสตร์โลก

Boyes, William. เศรษฐศาสตร์การจัดการ. ปักกิ่ง : ตลาดจีน, 2011.

(338.5243ศ)

เศรษฐศาสตร์การบริหาร

ซุนม่าวหจู๋. การบัญชีการจัดการ. ปักกิ่ง : มหาวิทยาลัย Renmin แห่งประเทศจีน, 2015.

(658.1511419ก)

การบัญชี / การบัญชีบริหาร / การบัญชีต้นทุน

Hill, Charles W.. มุมมองเอเชียต่อธุรกิจระหว่างประเทศ. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Renmin แห่งประเทศจีน, 2019.

(658.049459ม)

การค้าระหว่างประเทศ / บรรษัทข้ามชาติ

จ้าวหยู่ซิน. การจัดการการจัดซื้อและการจัดหา. ปักกิ่ง : เฟอร์จูนจีน, 2017.

            (658338ก)

การจัดการ / การบริหาร

อเล็กซ์ซานเดอร์, แอล.จี.  แนวคิดใหม่ภาษาอังกฤษ. ปักกิ่ง : สื่อการสอนและการวิจัย

ภาษาต่างประเทศ, 1997.

(428.24431น)

ภาษาอังกฤษ – การใช้ภาษา / ภาษาอังกฤษ – ไวยากรณ์/ ภาษาอังกฤษ – บทสนทนา

และวลี

Beatty, Jack. วิถีทางอาจารย์ใหญ่. ไทเป : เทียนเซียยัวเชีย, 1998.

            (658.40092349ว)

            ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.ค.ศ.1909-2005

 โขง ฉือ ยัว.  ศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน. ซันดง : ซันดงต้าฉือ, 2013.

            (745.726851ศ)

เครื่องเขิน / ศิลปะ / หัตถกรรม

เฉินยูนชง. การซื้อหุ้นกองทุนรวม. ไทเป : ยี่ปูซื่อ, 1999.

(332.6322479ก)

หุ้นและการเล่นหุ้น / การเสนอซื้อหุ้น

Senge, Peter.  ผู้บริหารสถานศึกษา. จงชี้น : จงชี้นเป่ยจิน, 2018.

(371.146954ผ)

ผู้บริหารสถานศึกษา / โรงเรียน – การบริหาร

อี๊จื้อลี้. การเงินส่วนบุคคล. เป่อชิง : เลียงเคอ, 2012.

(332.024769ก)

การเงินส่วนบุคคล

Bateman, Thomass.  การจัดการ. เปอชิ่ง : เลนหมิงต้าเฉือ, 2014.

(658899ก)

การจัดการ / การบริหาร

เฉีนเชี่ยวผิง. การวิเคราะห์การบริหารการจัดการองค์การ. เป่ยชิง : เป่ยชิงต้าชือ, 2018.

            (658.4491ก)

            การจัดการองค์การ / การบริหารองค์การ

ฐานเซียน. การปฏิบัติการสื่อสารใหม่. ปักกิ่ง : เหย่นหมิงยูเตี้ย, 2017.

(302.2171ก)

การสื่อสาร / สื่อมวลชน

เติ้งฮั่ว. การดำเนินงานและการจัดการ. ปีกกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโพสต์และ

โทรคมนาคมเหริมหมิน, 2017.

(658.5756ก)

การจัดการ / นวัตกรรมทางเทคโนโลยี – การจัดการ

Deresky, Helen.  การบริหารวัฒนธรรมระหว่างประเทศ. เป่อซิง : เลนหมิงต้าเฉือ, 2015.

(658.049886ก)

องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ – การบริหาร

หยางรูจุน. วัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม : การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

ในมหาวิทยาลัย. ปักกิ่ง : มหาวิทยาลัยประชาชนแห่งประเทศจีน, 2018.

(303.482232ว)

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

มาเซ้าเอ.  การบัญชีการเงิน. เฉิงตู : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยตะวันตกเฉียงใต้, 2011.

(657.3416ก)

การบัญชีการเงิน

จางชางเซิง. การจัดการทางการเงิน . ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีน, 2007.

(658.15293ก)

การจัดการการเงิน / การเงิน – การบริหาร

ลอว์ตัน, เคนเน็ธ ซี.. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริษัทการจัดการดิจิทัล.  ปักกิ่ง :

มหาวิทยาลัยTsinghua, 2011.

(658.4038011831ร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หอู่เต๋อชิ่ง. เศรษฐศาสตร์การจัดการ. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Renmin, 2017.

(338.5618ศ)

เศรษฐศาสตร์การบริหาร

โฮเวด้า...(และคนอื่นๆ). หลักสูตรเศรษฐศาสตร์. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์บ้านวิทยาศาสตร์, 2013.

            (375.3959ห)

เศรษฐศาสตร์ – หลักสูตร

ฟาโยล, เฮนรี่. การจัดการอุตสาหกรรมและการบริหารทั่วไป. ปักกิ่ง : China Machine Press, 2017.

(658.5329ก)

การจัดการอุตสาหกรรม / การผลิต

โซปรา, ซูเนียร์. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Remin

แห่งประเทศจีน, 2017.

(658.7912ก)

ห่วงโซ่อุปทาน – การบริหารจัดการ

จ่ออยู้ฮวย.  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์อุดมศึกษา, 2003.

(375.3337213ศ)

หลักสูตร – เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หยังฟอง. คณิตศาสตร์ในชีวิต. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฉิ่งหัว, 2015.

            (510225ค)

คณิตศาสตร์

Novak, David. อยากสำเร็จให้ยิ่งใหญ่ ต้องพาทีมก้าวไปกับคุณ. ปักกิ่ง : บริษัทสำนักพิมพ์

ปักกิ่งยูไนเต็ด, 2012.

(658.4092946อ)

สัมพันธภาพในงาน / ผู้นำ / การจูงใจในการทำงาน / การพัฒนาองค์การ

ซิ่วชิงหยอง. แรงจูงใจส่วนได้เสีย. ปักกิ่ง : มิตรภาพจีน, 2019.

            (158.7331ร)

แรงจูงใจในการทำงาน / จิตวิทยาการทำงาน

Sarkar, Suman.  การจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดหาและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

ในยุคค้าปลีกใหม่. เจ้อเจียง : มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง, 2019.

(658.5219ก)

การจัดการโซ่อุปทาน / การบริหารงานโลจิสติกส์

เจียงเจิ้นซง. คณิตศาสตร์. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกีฬาปักกิ่ง, 2018.

            (510785ค)

คณิตศาสตร์

เจียงเจิ้นซง. อุดมการณ์ทางการเมือง. ปักกิ่ง : นักพิมพ์มหาวิทยาลัยกีฬาปักกิ่ง, 2018.

            (320.959785อ)

จีน – การเมืองและการปกครอง / การปฏิรูปการเมือง – จีน

Cialdine, Robert B. กลยุทธ์โน้มน้าวใจและจูงใจคน. เสิ่นหยาง : บริษัท สำนักพิมพ์ว่างหล่วน, 2010.

(153.852527ก)

การโน้มน้าวใจ / การจูงใจ(จิตวิทยา)

หลี่จึ้ง. การจัดการการดำเนินงาน. เสฉวน : มหาวิทยาลัยการคลังและเศรษฐศาสตร์, 2018.

(658338ก)

การจัดการ / การบริหาร

เฉาซั่นเซ็น. ประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก. ปักกิ่ง : สถาบันเทคโนโลยีแห่งปักกิ่ง, 2012.

            (909479ป)

ประวัติศาสตร์โลก / อารยธรรมโลก

Kutner, Michael...[et al]. แบบจำลองทางสถิติเชิงเส้นประยุกต์. ปักกิ่ง : อุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล, 2016.

(519.5691บ)

สถิติ / สถิติเชิงเส้น

Kam Hung. ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว. หางโจว :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง, 2019.

(338.4791072739ร)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว – วิจัย / อุตสาหกรรมการบริการ – วิจัย

ฉูวีจิงฉาง. การบัญชี. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Renmin, 2019.

(657359ก)

การบัญชี

จ้าวชิงหมิง. การบัญชีคอมพิวเตอร์. เซี่ยงไฮ : หลี่ชัน, 2015.

(657.0016338ก)

การบัญชี – คอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์

Kaplan, Robert Steven. สิ่งที่ควรถามบุคคลที่สำคัญเพื่อการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ.

ปักกิ่ง : บริษัทสำนักพิมพ์ซิติค จำกัด, 2013.

(658.4092882ค)

ผู้นำ / ภาวะผู้นำ

Rentz, Kathryn.  การสื่อสารทางธุรกิจของ Lesikar. เป่ยชิง : มหาวิทยาลัยประชาชนจีน, 2015.

(651.71765ก)

การสื่อสารทางธุรกิจ

กอเส่าเจี๋ย. กฎหมายเศรษฐกิจ. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2018.

(343.074366ก)

กฎหมายเศรษฐกิจ / เศรษฐศาสตร์ – กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

หวางหวีเหว่ยกวาง.  ความคิดเบื้องต้นของเหมาเจ๋อตงและระบบเชิงทฤษฎีสังคมนิยมที่มีลักษณะของจีน. ปักกิ่ง : การศึกษาขั้นสูง, 2018.

(375.32364ค)

หลักสูตร / การเมือง – หลักสูตร

เยียนขาน. ตำนานพระสงฆ์ทิเบต ชื่อ ชางยานเจียซู่. เป่ยซิง : เขินเยี้ยเว่ยเยี้ย, 2011.

(294.361557ต)

พระสงฆ์ – ประวัติ

เกีนส้าย. ผู้สูญหายทั้งหมดจะกลับมาในอีกทางหนึ่ง. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์แคลิฟอร์เนีย, 2017.

(150849ผ)

จิตวิทยา

เยี้ยงเฉียว. คอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ. หนานจิง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหนานจิง, 2014

            (004617ค)

คอมพิวเตอร์

ลีส๊งเทา. การฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินพลเรือน. ปักกิ่ง : สำนักข่าวการบินพลเรือนจีน, 2019.

(615.82514ก)

การบริหาร / กายภาพบำบัด

การ์ริสัน, เรย์.เอช.. การบัญชีการจัดการ. ปักกิ่ง : อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, 2019.

            (658.1511534ก)

การบัญชี / การบัญชีบริหาร

นักบัญชีสาธารณะแห่งประเทศจีน. การจัดการต้นทุนทางการเงิน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์การเงิน

และเศรษฐกิจจีน, 2017.

(658.15374ก)

การจัดการการเงิน / การเงิน – การบริหาร

นักบัญชีสาธารณะแห่งประเทศจีน. การบัญชี. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์การเงินและเศรษฐกิจจีน, 2017.

            (657374ก)

การบัญชี / บัญชีและการบัญชี

จางแย่ฟึง. ทำอย่างไรถึงจะกลายเป็นคนที่มีพลังมาก. เฉิงตู : สำนักพิมพ์แผนที่เฉิงตู, 2019.

            (150.1943293ท)

จิตวิทยา / พฤติกรรมมนุษย์

กาวซาน.  จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์เยนซาน ปักกิ่ง จำกัด, 2018.

(150.13535จ)

จิตวิทยา / ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

สำนักวิชาการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  การเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0.

            นนทบุรี : สำนักวิชาการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

(374.941691ก)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

สมชาย ปรีชาศิลปกุล...และคนอื่น ๆ. ตุลาการธิปไตย ศาล และการรัฐประหาร.

            กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2561.

(320.9593654)

รัฐประหาร / ไทย—การเมืองและการปกครอง

นพพล อาชามาส...และคนอื่น ๆ. ข้อเสนอต่อการจัดการผลพวงรัฐประหาร : ทางกฎหมาย

นโยบายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน.

กรุงเทพฯ : ศุนย์ทนายความเพื่อสิทะมนุษยชน, 2562.

(320.9593291)

รัฐประหาร

พรพิมล ตรีโชติ. การท่องประเทศพม่า : ปฎิสัมพันธ์กับเพื่อบ้านและชนกลุ่มน้อย. กรุงเทพฯ :

หจก.ศรีบูรณ์คอมพิเตอร์การพิมพ์, 2551.

(327.591249ก)

นโยบายต่างประเทศ—พม่า / พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ—อินเดีย /

พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ—ไทย / พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ—จีน

สถาบันพระปกเกล้า. บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า "เหลียวหลังแลหน้า" ท้องถิ่นไทยกับ

การจัดทำบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

            (352.0593181บ)

บริการสาธารณะท้องถิ่น

วีระวัฒน์ ขันติตามัย. การประเมินทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและแนวปฎิบัติ. กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2563.

(352.66848ก)

การประเมินการปฎิบัติงาน—บุคลากร

นเรศ สุรสิทธิ์. ตีแตก Grammar ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2562.

            (425266ต)

ภาษาอังกฤษ—ไวยากรณ์ / ภาษาอังกฤษ—การสอบ

ธัญญภัสร์ ศิรธัปนราโรจน์. จิตวิทยากับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(155454จ)

จิตวิทยา / การพัฒนาตนเอง / พฤติกรรมมนุษย์

ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์. จิตวิทยาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน.  กรุงเทพฯ : หจก.มินเซอร์วิส

ซัพพลาย, 2563.

(370.15371จ)

จิตวิทยาการศึกษา

นันทา สู้รักษา. รู้ ใช้ เข้าใจแบบทดสอบ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

(001.433426ร)

แบบทดสอบ / วิจัย

ศรีเรือน แก้วกังวาน. ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา). กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2562.

(155.2243ร)

จิตวิทยา / บุคลิกภาพ

พยัต วุฒิรงค์. การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม.

            กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.

(658.4063217ก)

การพัฒนาองค์การ / การเรียนรู้องค์การ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี—การจัดการ

ไพศาล วรคำ. การวิจัยทางการศึกษา. มหาสารคาม : ดักสิลาการพิมพ์, 2562.3

(370.72997ก)

การศึกษา—วิจัย / วิจัย

สุทธิมา ชำนาญเวช. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทางธุรกิจ = Quantitative Analysis for Business.

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.

(658.4033775ก)

การตัดสินใจ—แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ / วิทยาการจัดการ—ธุรกิจ /

ธุรกิจ—การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

อารีย์ นัยพินิจ. หลักการจัดการ = Principles of management.  กรุงเทพฯ : บริษัท อ.เอส.

พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2563.

(658662ห)

การจัดการ

อริยา คูหา.  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต. กรุงเทพฯ : บริษัท นีโอพ้อย (1995) จำกัด, 2562.

            (150398จ)

จิตวิทยา  /  การจูงใจ—จิตวิทยา / การรับรู้

คาร์เตอร์, ฟิลิป, ผู้เขียน. คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ = Test Your EQ. กรุงเทพฯ :

เนชั่นบุ๊คส์, 2552.

(152.4335ค)

ความฉลาดทางอารมณ์ / ความฉลาดทางอารมณ์—การทดสอบ / การทดสอบบุคลิกภาพ

บาร์เร็ตต์, จิม, ผู้แต่ง.  คู่มือทดสอบความถนัดบุคลิกภาพและแรงจูงใจ = Aptitude, Personality & Motivation Tests. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2551.

(153.94294ค)

การทดสอบทางจิตวิทยา / การวัดความถนัดทางการเรียน / การทดสอบบุคลิกภาพ /

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์

คริสป์, ริชาร์ด เจ.. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ : บุ๊คส์เคป, 2563.

(302163จ)

            จิตวิทยาสังคม

ไหมไทย ไชยพันธุ์. การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

            (302948ก)

            พฤติกรรมมนุษย์ / การปรับพฤติกรรม / ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

พรรณราย ทรัพยะประภา. จิตวิทยาประยุกต์ในการบริหารธุรกิจและการศึกษา เล่มที่ 1.

            กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.

            (158266จ)

จิตวิทยาประยุกต์ / จิตวิทยาการศึกษา / จิตวิทยาอุตสาหกรรม

Top