ผลงานวิจัย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 139 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกริก ประจำเดือนตุลาคม 2561

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

ธนสนันทร์ เฟื่องฟู. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฎิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ. 658.3125158ป)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา--วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี—สมรรถนะในการปฎิบัติงาน /       ครูและบุคลากรทางการศึกษา--วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี—การปฎิบัติงาน

เจริญศรี อาจอำนวย. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีหมู่บ้านหนองยาว ตำบลไม้

เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.307.14747ก)

หมู่บ้านหนองยาว ตำบลไม้เด็ค อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี—การพัฒนา

ชุมชน

ปฐมพร หอยสังข์. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานกับพฤติกรรมการเป้นสมาชิกที่ดีขององค์กร : กรณีศึกษา ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.355.31306361142ป)

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย—คุณภาพชีวิตการทำงาน /

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย--พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ

จรรจิรา หลังจิ. แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร

เกษตร อุตสาหกรรม จำกัด เขตกรุงเทพและปริมณฑล. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปะศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.31422145ร)

บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด—แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน /

บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด—ขวัญในการทำงาน

อรประภา สาลิกา. ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม : ศึกษากรณี พนักงานโรงแรมเซ็นรีจิส .   กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.3128329ป)

พนักงานโรงแรมเซ็นรีจิส กรุงเทพฯ--การทำงานเป็นทีม—ประสิทธิภาพ

นิลยา สุกรินทร์. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานของบุคลากร กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(ภพ.158.72351101664ป)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี—ความเครียดในการทำงาน

ปรารถนา พะสิม. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ของ

ผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.834453ป)

ซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์—การตลาด / ซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์—พฤติกรรมผู้บริโภค /

ซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ชนม์กสานติ์ อภิเศวตกานต์. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารทะเลสดในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(ภพ.658.834135ป)

อาหารทะเลสด—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / อาหารทะเลสด—การตลาด

สิริมา เดชภิญญา. การรับรู้การจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานบริษัท ABC.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.363.11732ก)

พนักงานบริษัท ABC—ความปลอดภัยในการทำงาน / พนักงานบริษัท ABC—การจัดการ

ด้านความปลอดภัย

นิธิธร ทรัพย์อัคร. ปัญหาในการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ.เอ.อี.กรุ๊ป.88 จำกัด.

            กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(ภพ.658.31422613ป)

พนักงานบริษัท เอ.เอ.อี.กรุ๊ป.88 จำกัด—การปฎิบัติงาน /

พนักงานบริษัท เอ.เอ.อี.กรุ๊ป.88 จำกัด—ความพอใจในการทำงาน

ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กรมชลประทาน

(สามเสน). กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เกริก, 2560.

(ภพ.658.31422119ป)

บุคคลากร กรมชลประทาน—ความผูกพันต่อองค์การ /

บุคคลากร กรมชลประทาน—ความพอใจในการทำงาน

วลีรัตน์ บำเพ็ญบุญ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยศึกษาเฉพาะกรณี :

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณ

สุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.363.728353ก)

ขยะ—การจัดการ / ขยะ--ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา—การ

จัดการ

ภูริพัฒน์  แก้วตาธนวัฒนา. การใช้สื่อสารออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัด ชายทะเลภาคตะวันออก.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.302.231681ก)

การใช้สื่อออนไลน์—การตลาด / การใช้สื่อออนไลน์--อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว—ชายทะเลภาคตะวันออก

ภควรรณ  วิมลศรี. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน:กรณีศึกษา

บริษัทไทย เอ็นโอเค จำกัด.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.402118ป)

การทำงานของพนักงาน--บริษัทไทย เอ็นโอเค จำกัด

จิรายุทธ  เพ็งบุญ. ความคิดเห็นของแฟนบอลชาวไทยที่มีต่อการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.796.334538ค)

สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี—ความคิดเห็นของแฟนบอล /

สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี—การสื่อสาร

 

ธีญ์จิรา  บุญมาก. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ

ประชาชนในตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณ

สุขศาตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.614.432621ป)

พฤติกรรมป้องกัน--ควบคุม—โรคไข้เลือดออก / โรคไข้เลือดออก--ตำบลหนองโสน

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นงลักษณ์  ทับบประทุม. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ตำบลหนองโสน

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.613.0438148พ)

การดูแลสุขภาพตนเอง / การดูแลตนเอง--ผู้สูงอายุ--ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี

ศรินรัตน์  วิทยจรัสฤทธิ์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาล

ตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณ

สุขศาตรมหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.

(วพ.613.0438174ป)

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ--ผู้สูงอายุ--เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ศุภเกศ  เอกอำพน. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน:ศึกษากรณีธนาคารพาณิชย์.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.346.082678ม)

กฎหมายธนาคาร / ธนาคารพาณิชย์—การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

อำภา  เพ็ชรรังศรี. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

            (วพ.616.46698ป)

            พฤติกรรมการดูแลตนเอง--ผู้ป่วยเบาหวาน--โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี / โรคเบาหวาน—การดูแลสุขภาพ

ด้วยตนเอง

บุญยงค์  หาเพชร. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระบุรี : ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2559.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2560..

            (ภพ.352.1409593532ท)

เทศบาลเมืองสระบุรี—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / เทศบาลเมืองสระบุรี

ปรีดา  บุญภา. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การ : กรณีศึกษา สำนักงานสรรพสามิตภาค

ที่ 2 จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.345.0553471ป)

สำนักงานสรรพสามิต—การทำงาน

ธีรพันธ์  พลับพลึง. . การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ของข้าราชการเรือนจำกลางบางขวาง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.353.46635ก)

ข้าราชการเรือนจำกลางบางขวาง—การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ /

ข้าราชการเรือนจำกลางบางขวาง—พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

อชรพรรณ  ไม้จัตุรัส,พันตำรวจโทหญิง. ทัศนคติของประชาชนชาวเมืองพัทยาที่มีต่อบทบาทของตำรวจ : ศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(ภพ.353.1309593119ท)

บทบาทของตำรวจ—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / บทบาทของตำรวจ

ศุภณัฐค์  น้อยโสภณ. บทบาทและกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) : ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2557-2560. กรุงเทพฯ :หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

 (วพ.324.609593687บ)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง—การสื่อสารทางการเมือง

อนันตชาติ  บัวสุวรรณ์.  การสื่อสารทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ : ศึกษากรณีการรณรงค์

หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก,2560.

(วพ.320.014169ก)

การสื่อสารทางการเมือง—พรรคประชาธิปัตย์ / การเลือกตั้ง—ภาคใต้

ธนกร  ตันติไพจิตร. การสื่อสารทางการเมืองผ่านการ์ตูนในหนังสือพิมพ์รายวัน : ศึกษาในช่วงวิกฤตทางการเมืองปี พ.ศ. 2556 – 2558.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.320.014231ก)

การสื่อสารทางการเมือง—การ์ตูนในหนังสือพิมพ์รายวัน /

การ์ตูนในหนังสือพิมพ์รายวัน--วิกฤตทางการเมือง

Top