ผลงานวิจัย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 159 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

ประพันธ์ ตันติจิบูรณ์. พฤติกรรมการท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  จังหวัดชัยภูมิ.

กรุงเทพฯ : หลักสตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและ

บันเทิง คณะนิเทศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.910.921 ป319พ)

นักท่องเที่ยว--ความพึงพอใจ--อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

ฐิติชญาน์ บุญคงทน. การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.363.728 ฐ332ก)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี—การจัดการ

ขยะ

อรรถพร ทัพครุฑ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเผชิญความเครียดในการทำงานของชิปปิ้ง

ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.158.72 อ356ป)

ชิปปิ้งท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร—ความเครียดในการทำงาน

ชุติมา ศิริเมธาวี. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสาร

การเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

            (ภพ.328.32 ช617ป)

มาชิกสภาผู้แทนราษฎร—การเลือกตั้ง

ทินพันธุ์ จงธนะภูมิพัฒนา. ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจสำนักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค).

กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(ภพ.658.31253711 ท449ป)

ครู—การประเมินผลปฎิบัติงาน /

ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สำนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของ สกสค.—การประเมินปฎิบัติงาน

อนุรัตน์ เครือชะเอม. แรงจูงใจในการทำงานกับความต้องการโอนย้ายของข้าราชการครูสังกัด

สำนักงานเขตวัฒนา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.371.1658314 อ214ร)

ครู--ความพึงพอใจในการทำงานกับความต้องการโอนย้าย—สังกัดสำนักงานเขตวัฒนา

วัฒนา สินธุวงศ์. ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรม กับความพึงพอใจต่อระบบมาตรฐาน GMP

ของพนักงานฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.344.0416 ว399ค)

พนักงานฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม--ระบบมาตรฐาน GMP

มนตรี หนูแดง. ปัญหาการควบคุมโฆษณาแฝงในการขายสินค้าและบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.659.136 ม153ป)

การขายสินค้าและบริการ—การควบคุมโฆษณา / โซเชียลเน็ตเวิร์ค—การควบคุมโฆษณา

สมัย ละเลิศ. ทัศนคติของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อพรรคชาติไทยพัฒนา : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.324.2593 ส292ท)

พรรคชาติไทยพัฒนา--ทัศนคติ—ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

วานิสสา พิลา. แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา ร้านค้ารายย่อยศูนย์การค้า

ยูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.314 ว468ร)

พนักงานร้านค้ารายย่อยศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพมหานคร—แรงจูงใจในการ

ปฎิบัติงาน

กัญญามาศ ชาญเกียรติพงศา. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก : ศึกษากรณีการเลือกตั้ง ปี พ.ศ.2555. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.324.7035213 ก384ก)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก—การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

ตันติมา สุนิวัชรานุพงษ์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้อวกันอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้างบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดี

กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ :หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (วพ.363.125 ต279ป)

การป้องกันอุบัติเหตุ—การขับขี่รถจักรยานยนต์ /

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ--ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง--โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

ศรัณย์ ศุภผล. กฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค : ศึกษากรณีอะไหล่รถยนต์ไม่ได้

มาตรฐาน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.343.071 ศ161ก)

การคุ้มครองผู้บริโภค—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อะไหล่รถยนต์ไม่ได้มาตรฐาน—กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ปณิธี ดาราวี. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภาวะอ้วนลงพุงของ

อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ :

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.

(วพ.616.398 ป149ป)

ภาวะอ้วนลงพุง--การป้องกันตนเอง--อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัศมี ศรีสุนทร. การสื่อสารทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : ศึกษากรรีรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ". กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (วพ.320.014 ร388ก)

การสื่อสารทางการเมือง /

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา--การสื่อสารทางการเมือง--รายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ"

ชลลดา บุตรวิชา. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชมรม

เสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.613.7106130438 ช227ป)

ผู้สูงอายุ--พฤติกรรมการออกกำลังกาย--ชมรมเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม--เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ชนิตา เทียนบูชา. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน : กรณีศึกษา ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และภาษา BCC กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.658.3142233874 ช153ป)

พนักงานศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และภาษา BCC กรุงเทพมหานคร--ความพึงพอใจในการทำงาน / ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และภาษา BCC กรุงเทพมหานคร--ความผูกพันต่อองค์กร

เสฏฐวุฒิ จินดามงคล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.158.1 ส892ป)

ร้านกาแฟสตาร์บัคส์--เขตกรุงเทพมหานคร—ความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเอง

กสิญามินท์ อาหลี. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ (ไลฟ์พริวิเลจคลับ). กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.346.0656107302 ก337ป)

บริการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ (ไลฟ์พริวิเลจคลับ)—กฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

วิระวัลย์ ชาคริตนิรันดร์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของผู้ประกอบอาหารในพื้นที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.616.932 ว688ป)

โรคอุจจาระร่วง--ผู้ประกอบอาหาร--เขตบางรัก—การป้องกัน

จรรยพร แถมจอหอ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันการเกิดซ้ำในผู้ป่วยที่เข้ารับ

การผ่าตัดโรคนิ้วล็อคโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.

(วพ.616.7205 จ147ป)

โรคนิ้วล็อค--การดูแลตนเอง--โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงหมานคร /

โรคนิ้วล็อค—การผ่าตัด

อำนวย อุ่มยางตลาด. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของประชาชนในเขตบางเขน : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง  มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.324.6 อ682ป)

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร--เขตบางเขน—การเลือกตั้ง

สถิตย์ มีสิทธิ์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.658.312533874 ส184ป)

            พนักงานบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด—การปฎิบัติงาน /

            พนักงานบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด--การประเมินผลการปฎิบัติงาน

ภูมิ โพธิ์เจริญธรรม. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษากรณี บริษัท เดอะแลนด์ พร็อพเปอร์ตี้ จำกัด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.658.3142233874 ภ664ป)

            พนักงานบริษัท เดอะแลนด์ พร็อพเปอร์ตี้ จำกัด—ความผูกพันต่อองค์กร /

            พนักงานบริษัท เดอะแลนด์ พร็อพเปอร์ตี้ จำกัด--ความพึงพอใจในการทำงาน

การพัฒนาบางด้วนโมเดลในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป๋วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ.

            กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (วพ.616.37061 บ272ก)

            ผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ธนวัฒน์ รุ่งศิริวัฒนกิจ. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (วพ.362.836182 ธ251ก)

            หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี—การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ทัดดา สุภากูลย์. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทรุกันดาร อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.

กรุงเทพฯ : หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.613.0433 ท341ก)

เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอสังขละบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี—การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

อิทธิพล แก้วรัตน์ช่วง. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย : ศึกษาในห้วงเวลบาปี พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.352.1509593 อ727ท)

ประชาชน--การบริหารงานของเทศบาลนครเชียงราย—ความพึงพอใจ

วัชระ อุทระภาศ. ทัศนคติของญาติผู้ต้องขังที่มีต่อการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ : ศึกษากรณี เรือนจำกลางชลบุรี ปี พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.365.66 ว382ท)

ญาติผู้ต้องขัง--การบริหารงานของกรมราชทัณฑ์—ความพึงพอใจ

ศุภกร สุขประสิทธิ์. การพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรียในกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนว

ชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.614.53 ศ675ก)

การควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย--การพัฒนารูปแบบ--อำเภอสังขละบรี จังหวัดกาญจนบุรี
Top