ผลงานวิจัย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 276 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก ประจำเดือนเมษายน  2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

วัชชีระ  ขนานแข็ง. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี : ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ.2560.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสือสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

            (ภพ.328.32376ป)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี—การเลือกตั้ง

สุรัสวดี สีหราช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ของประชาชนในชุมชนพื้นที่แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.616.15857ป)

โรคไข้เลือดออก—การป้องกัน / โรคไข้เลือดออก—การควบคุม

สุวิทย์ เรืองดิษฐ์. ความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานเขตสายไหม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.402351881ค)

บุคลากรสำนักงานเขตสายไหม—ความผูกพันต่อองค์กร

กันต์  อัจฉริยะพิทักษ์. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561

            (ภพ.378.32389ป)

            สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--การเลือกตั้ง--จังหวัดนนทบุรี

วริษฐา  อัตโถปกร. สมรรถะประจำสายงานต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนห้วยยอด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.3125391329ส)

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยยอด-การประเมินผลปฎิบัติงาน /

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยยอด--สมนนถนะในการปฎิบัติงาน

กมลวร  เรืองแก้ว. การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.83426432136ก)

คอนโดมิเนีบม—การตลาด / คอนโดมิเนียม--พฤติกรรมผู้บริโภค--เขตบางเขต

กรุงเทพมหานคร

 วัชรีเนตร  วุฒานุสรณ์. ปัจจัยที่ส่วนผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ

กองบัญชาการหน่วยบีญชาการทหารพัฒนา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.355.31306361387ป)

ข้าราชการกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา—คุณภาพชีวิตในการทำงาน

มาฤทธิ์  สุขขัง. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการฟิตเนสในเขตเทศบาล

นครรังสิต. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.8342613713487ป)

ฟิตเนส—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / ฟิตเนส—พฤติกรรมผู้บริโภค

อภิชาติ  อภิชาตพร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.613.0433252ป)

การดูแลสุขภาพ—นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

สุกฤษ  มานิตราษฎร์. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซี้อประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก , 2561.

(ภพ.658.83423368572738ป)

ประกันภัยรถยนต์--พฤติกรรมผู้บริโภค—ชลบุรี / ประกัยภัยรถยนต์—การตลาด

ญาณี  เกิดแก้ว. การรับรู้คุณค่าของตราสินค้าบนถุงว้อปปิ้งของผู้บริโภคในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.827199ก)

ตราสินค้าบนถุงช้อปปิ้ง--พฤติกรรมผู้บริโภค

กนกอร  อึ้งสมรรถโกษา. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

            กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.31125ก)

การบริการทรัพยากรมนุษย์ / บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด--การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รัตนา  ช้างเยาว์. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ.

ของบุคลากรและนักศึกษา มสธ.. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.8342375ป)

ที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ.—พฤติกรรมผู้บริโภค /

ที่ระลึกตราสักษณ์ มสธ.—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ธนพร ซุ้นหั้ว. การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการคัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

ยี่ห้อเบท่โกร ของผู้บริโภคในพื้นที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.834264145151ก)

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ยี่ห้อเบทาโกร—การตลาด /

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ยี่ห้อเบทาโกร--พฤติกรรมผู้บริโภค--เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร/ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ยี่ห้อเบทาโกร—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริก

นพโรจน์  วงศ์พัชรจรัส. โปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดความสามารถของตนเอง เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ :

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.306.76184ป)

ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น--โปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิต

สุกัญญา สมยง. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.658.8342613488739ป)

ผลิตภัณฑ์กันแดด--พฤติกรรมผู้บริโภค—เขตกรุงเทพมหานคร /

ผลิตภัณฑ์กันแดด--ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ชลภัสร์ งอกนาวัง. ปัญหาการทำธูรกิจรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.346.06536311225ป)

การรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก—กฎหมายธุรกิจ

รชาดา  คงกระพันธุ์. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.346.0653384791122ป)

ควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ /

ควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์—กฎหมายธุรกิจ

พัสกร  องอาจ. การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กรณีศึกษา นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.613.66586ก)

พฤติกรรมสุขภาพ / การดูแลสุขภาพตนเอง

อภิชญา  ไชยนวล. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำเภอเวียงสา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. กรุงเทพฯ :

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.4092251ภ)

ภาวะผู้นำ / โรงเรียนในอำเภอเวียงสา—ภาวะผู้นำ

เพ็ญจันทร์  ล้อจักรชัย. กระบวนการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองของนักวิชาการ :

ศึกษากรณีผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.01432832885ก)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร—การสื่อสารทางการเมือง

นนธนวนันพ์  ตั้งตรงจิตต์. การมีส่วนร่วมของประชาชน : ผู้พิพากษาสมทบในการพิจารณาคดี

ของศาลเยาวชน และครอบครัว. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.345.08159ก)

            ศาลเยาวชนและครอบครัว—ผู้พิพากษาพิจารณคดี

อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า. การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสถานะภิกษุณีในประเทศไทย : ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.0142943253ก)

ภิกษุณีธัมมนันทา—การสื่อสารทางการเมือง

บวร  ขมชุณศรี. บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ : ศึกษาในช่วงปี

พ.ศ.2522-2560.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.0143242235บ)

พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ—การสื่อสารทางการเมือง

ปรียานุช  ทรงประกอบ. บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ :

ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2535-2560. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.014474บ)

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ—การสื่อสารทางการเมือง

ปนัดดา  รักษาแก้ว. บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ : ศึกษาในช่วงเวลา ปี พ.ศ.2521-2560. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.0143242161บ)

พลตำรวจเอกพงศพัศ  พงษ์เจริญ—การสื่อสารทางการเมือง

สมบูรณ์  ฐาปนะดิลก. องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการบริหารของสำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.353.4257อ)

สำนักการคลัง—การบริหาร / สำนักหอสมุดศาลยุติธรรม--การบริหาร

เจนจิรา  อาลี. บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน :  กรณีศึกษาข้าราชการกอง 9 ที่ปฎิบัติในที่ตั้ง ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.355.1236583125713บ)

ข้าราชการกอง 9 ที่ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย—การปฎิบัติงาน / ข้าราชการกอง 9 ที่ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย--การประเมินผลแรงจูงใจในการทำงาน

ประยุทธ  ศิริล้น. สมรรถนะในงานกับประสิทธิผลในการแฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมศึกษากรณี : สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา. กรุงเทพฯ : หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.347.0146583125364ส)

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม—การประเมินผลการปฎิบัติงาน

สุรพันธ์  อรัญนารถ. ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ วิธีปำบัติทางการบริหารงานบุคคลและความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาลยุติธรรมของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.352.603534852ภ)

ศาลยุติธรรม—การบริหารงานบุคคล / ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม—การบริหารงานบุคค

กุลยนิตย์ เหล่าคำ. ประสิทธิผลการฝึกงานในหน้าที่ของข้าราชการ กรมพลาธิการทหารอากาศ.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.31253584728ป)

กรมพลาธิการทหารอากาศ--การประเมินผลการฝึกงาน—หน้าที่ของข้าราชการ

ธนวัฒน์ชัยสมบูรณ์  ธนโรจน์ชวิน. ทัศนคติของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีต่อพรรคเพื่อไทย : ศึกษาในห้วงปี พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.324.2593154ท)

พรรคเพื่อไทย--การเปิดรับสื่อ—ประชาชนชาวเชียงใหม่

ญาติประภา  สุวรรณธรรมา. สื่อสารการเมืองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

           (ภพ.320.014329ส)

           เศรษฐกิจพอเพียง--การสื่อสารทางการเมือง--ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

กนกวรรณ  วิลาวัลย์. บทบาทและการสื่อสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราฎรหญิง : ศึกษาใน

           ห้วงเวลาปี พ.ศ.2554-2556. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.0143242125บ)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง—บทบาทและการสื่อสาร / นักการเมืองหญิง

พัชรี  อนุสิทธิ์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ท่าอากาศยานดอนเมือง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.387.74524ป)

การให้บริการเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง—ความพึงพอใจของผู้โดยสาร

สมศักดิ์ อ่อนศรี. การสื่อสารทางการเมืองผ่านผลงานศิลปกรรมสมัยใหม่ : กรณีศึกษา 3 ศิลปิน

เอกของไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.320.014700284ก)

งานศิลปกรรม—การสื่อสารทางการเมือง

ธันฐกรณ์ รื่นกฤษ์รักษ์.  การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานศึกษากรณี : เครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก , 2561.

            (วพ.363.3493469ก)

ภัยพิบัติน้ำท่วม—เครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว / น้ำท่วม

สุชาดา  เวสารัชตระกูล. การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองสตรีไทย : ศึกษากรณีสตรีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.0143242759ก)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / นักการเมืองสตรี

พัฒน์ชรัช  รัตนศุทธพบูลย์. การประกอยสร้างความจริงกรณีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย : ศึกษาผ่านข่าวหนังสือพิมพ์มติชนกับคมชัดลึก ในห้วงเวลาปี

            พ.ศ.2549-2554.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.9593525ก)

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตย—การสื่อสารทางการเมือง /

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตย—ข่าวหนังสือพิมพ์มติชนกับ

คมชัดลึก

รัตนาภรณ์  มั่นศรีจันทร์. บทบาทและกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์ : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2545-2560. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.0143242377บ)

ชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์—การสื่อสารทางการเมือง / กระบวนการสื่อสารทางการเมือง

จำรัส  ปิติกุลสถิต. การสื่อสารทางการเมือง เรื่องเขตปกครองพิเศษ : ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.014364ก)

การสื่อสารทางการเมือง--เขตปกครองพิเศษ—จังหวัดภูเก็ต

พลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ. กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี : ศึกษากรณีนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.352.23441ก)

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร--นายกรัฐมนตรี—การสื่อสารทางการเมือง

กัลษณา  โอมา. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยารักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคโรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเกริก, 2560.

            (ภพ.616.0240616995396ป)

            ผู้ป่วยวัณโรค--การใช้ยารักษา--โรงพยาบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 วุฒิชัย  อุดมพันธ์. วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการกอง 8

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.355.1236583125865ว)

ข้าราชการกอง 8 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย--การประเมินผลการปฎิบัติงาน—วัฒนธรรมองค์การ

อัญชิษฐา  บุญพรวงศ์. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีต่อการรับชมรายการข่าวช่องโทรทัศน์รัฐสภา : ศึกษาช่วงเวลาปี พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(ภพ.328.3238455526ท)

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--รับชมรายการข่าวช่องโทรทัศน์รัฐสภา—ความพึงพอใจในการรับชม

ศศิกานต์  อุดมบารมีอนันต์. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถาบัน

ความงาม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.8342287ป)

สถาบันความงาม—การตลาด / สถาบันความงาม—พฤติกรรมผู้บริโภค

ปวิน  แพทยานนท์.  การสื่อสารทางการเมืองผ่านการ์ตูนการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบการ์ตูน"เซีย"กับ"ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน" ในห้วงถาวรวิกฤตทางการเมืองปี พ.ศ.2556-2558.

            กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.014495ก)

การ์ตูน--เซีย--ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน—การสื่อสารทางการเมือง / การ์ตูนการเมือง

ปุณญนุช  อธิภัทท์ภาคิน. การสื่อสารทางการเมืองของพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม  กัลยาโณ).

กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต )สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (วพ.320.0142943652ก)

การสื่อสารทางการเมือง / พระพยอม  กัลยาโณ--การสื่อสารทางการเมือง

Top