ผลงานวิจัย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 448 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกริก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

กัลยารัตน์ นิติธีรวุฒิ. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

            มหาวิทยาลัยเกริก, 2561..

ภพ.658.834272837417ป)

บ้านจัดสรร—พฤติกรรมผู้บริโภค / บ้านจัดสรร—การตลาด

จันทร์จิรา พรมอินทร์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ.2ส.ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเกริก, 2560.

(วพ.613.0438253ป)

ผู้สูงอายุ—การดูแลสุขภาพ

กัลยกร ควรชม. การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตรหลาน เรียนโรงเรียนนาฎศิลป์. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

          (ภพ.371.04397ก)

          โรงเรียนนาฎศิลป์—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ชวนพิศ เจริญพงศ์. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม

สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.616.13271ก)

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ—การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ / ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง—การส่งเสริมสุขภาพ

อรพิน แก้วดวงดี. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของประชาชนในชุมชนโมราวรรณ 1 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร.

            กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.613.95334ป)

ถุงยางอนามัย / ถุงยางอนามัย—ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปิยะ จันทรังสิกุล. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของสถานี

บริการน้ำมันเอสโซ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังภูมิทรัพย์บริการ จังหวัดตรัง.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.629.286621ค)

สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ตรังภูมิทรัพย์บริการ จังหวัดตรัง--ความพึงพอใจของผู้ใช้บริหาร / สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ตรังภูมิทรัพย์บริการ จังหวัดตรัง—การตลาด

ณัชชา บุรภัทรเตชานนท์. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ภาพยนตร์ตาม

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ2551.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.343.0994259ม)

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / การควบคุมการเผยแพร๋ภาพยนตร์

กษิรา อิสระสกุลกร. พฤติกรรมการท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดตลาดนัดรถไฟ รัชดา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561

(ภพ.910.92133พ)

ตลาดนักรถไฟ รัชดา กรุงเทพมหานคร—ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย /

ตลาดนัดรถไฟ รัชดา กรุงเทพมหานคร—พฤติกรรมการท่องเที่ยว

ประสิทธิ์ ขุนอินทร์. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับประสิทธิผลการปฎิบัติงานป้องกันอาชญากรรมของตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน : ศึกษากรณีชุมชนอุทิศอนุสรณ์.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.363.25412ก)

ตำรวจชุมชนสัมพันธ์—ปฎิบัติป้องกันอาชญากรรม

เปมิกา ภูติโยธิน. ความคิดเห็นของลูกค้าประกันภัยที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดหน่วยเดือนทอง 85 บริษัท เอไอเอ จำกัด กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.368.5619ค)

ลูกค้าประกันภัย—การส่งเสริมการตลาด

ณัฐธนา เลิศอริยานันท์. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญาและความรับผิดทางละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (วพ.346.025728314329ป)

ผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ /

ผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด—ความรับผิดตามสัญญา /

ผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด—ความรับผิดทางละเมิด

นงลักษณ์ เห็มทอง. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกาาในการใช้บริการโรงอาหาร มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี.

            กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.371.716149ป)

โรงอาหาร--ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ--มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

อนุรักษ์  เอกพยงค์. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้อบแห้งแอร์ ดรายในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.834264144199ป)

ผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้อบแห้ง แอร์ดราย—พฤติกรรมผู้บริโภค /

ผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้อบแห้ง แอร์ดราย—การตลาด

ฐานิดา  อิสมัญ. การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ในเขตบางเขน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.8342219ก)

ท็อปส์ ซูเปอร์มารฺเก็ต--เขตบางเขน—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ /

ท็อปส์ ซูเปอร์มารฺเก็ต--เขตบางเขน—การตลาด

พัทธนันท์  ไตรวรรธนวิชัย. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา ชุมชนบางบัว

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลันเกริก, 2561.

(ภพ.307.14543ก)

การพัฒนาชุมชน--การบริหารจัดการ—ธรรมาภิบาล

รตี อัครภัทรยุทธ. ความผูกพันในงานกับผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.31422136ค)

ข้าราชการสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร—ความผูกพันในองค์กร /

ข้าราชการสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร—การปฎิบัติงาน

ประนอม อักษร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผุ้สูงอายุ ตำบลลำไพร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.613.0438291ป)

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ--ผู้สูงอายุ--ตำบลลำไพร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุริยา แก้วพวง. แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของลูกจ้าง : กรณีสึกษา สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.31422866ร)

สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร—แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของลูกจ้าง

วิฬาร บุญมาเลิศ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูง : กรณีศึกษาบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.406797ป)

บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศศิธร ชื่นขาว. การศึกษาการเปิดรับรับสื่อกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ตลาด 100 ปี ระแหง จังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.915.9330223291ก)

ตลาด 100 ปี ระแหง จังหวัดปทุมธานี—ตวามพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย

มิ่งขวัญ ศิริโชติ. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.371.710373238556ก)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย--สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

กรุงเทพมหานคร—การส่งเสริมสุขภาพ

สิรภพ เจริญยิ่ง. แรงจูงใจกับประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กรมพลาธิการทหารบก. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.658.314728ร)

พนักงานราชการโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กรมพลาธิการทหารบก--แรงจูงใจการปฎิบัติงาน

กนกพร  เดชทิม. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ เขตบางเขน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.372.21124ก)

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียน—การบริหารจัดการ

สกาวเดือน สมจิตมูล. การเปิดรับสื่อและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่องเที่ยวของสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการ.

            กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและ

บันเทิง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.910.921124ก)

สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ—ตลาดท่องเที่ยว /

สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ—นักท่องเที่ยวชาวไทย

ภูมิสิทธ ิ์ ขุนสิทธิ์. การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตัวแทนให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัท วอเลเนียส วิลเฮล์มเซ่น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย). กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณพิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.8342388044679ก)

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ--บริษัท วอเลเนียส วิลเฮล์มเซ่น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) / การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ—การตลาด / การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ—ผู้ประกอบการส่งออกแนะนำเข้า

อัครกาญจน์ วิชัยดิษฐ์. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี :ศึกษาในห้วงเวลา พ.ศ.2560.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.324.62412ป)

นายกองค์การการบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี—การเลือกตั้ง

บุญฑิกา ธีระโรจนพงษ์. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องวงจรปิดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.83427713441ป)

กล้องวงจรปิด—ความพึงพอใจการใช้บริการ / กล้องวงจรปิด--พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค / กล้องวงจรปิด—การตลาด

สุจิตรปกา โภคาพานิชย์. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครฟิตเนสเฟิรส์ท กรณีศึกษาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.613.713752ป)

ฟิตเนสเฟิร์ท—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วรรณิกา ส่งสาระ.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.4532831269ค)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา--กรุงเทพมหานคร—การสื่อสารในองค์การ

กฤษศิลา บุวรรณ. การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค ในอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.8342284ก)

คาร์แคร์--อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ /

คาร์แคร์--อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ—พฤติกรรมผู้บริโภค /

คาร์แคร์--อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ—การตลาด

นภัสวรรณ สกุนครู. พฤติกรรมการท่องเที่ยวกับการเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(ภพ.910.921195พ)

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร—การท่องเที่ยว / อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร--พฤติกรรมการท่องเที่ยว—นักท่องเที่ยวชาวไทย

อุสุมา บุญสังข์. การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการร้านสะดวกซื่อ เซเว่น-อีเลฟเว่น ในพื้นที่เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.8342865ก)

เซเว่น-อีเลฟเว่น--เขตดอนเมือง—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ /

เซเว่น-อีเลฟเว่น--เขตดอนเมือง--ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ—การตลาด

ณัฐ พึ่งกิจ. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ๓ทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

            (ภพ.910.921321ค)

            การท่องเที่ยวภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์—นักท่องเที่ยวชาวไทย

อิสราภรณ์ เอี่ยมสะอาด. พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร์ .

มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.910.921764พ)

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี

นงณภา ท้าวแก้ว.  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.641.302135พ)

อาหารเพื่อสุขภาพ--พฤติกรรมการบริโภค--เขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สุธารัตน์ บรรทัดเที่ยง. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ส่วนงาน Fix Broadband. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.31422784ป)

พนักงานบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค ส่วนงาน Fix Broadband--แรงจูงใจการปฏิบัติงาน

สายันต์ พาลำโกน. การเปิดรับสื่อกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรัษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ : กรณีศึกษา ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.915.930430223665ก)

ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด--การเปิดสื่อกับความคิดเห็น--ประชาชนในการอนุรักษ์และพื้นฟูป่า

สดสิริ วัฒกาพันธ์. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จของโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.658.40926431159ภ)

            โครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร—ภาวะผู้นำ

ปุณฑริก วสุวัต. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดของผู้บริโภคใน

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.83426432659ป)

อาคารชุด—การตลาด / อาคารชุด—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์.  การประเมินระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชน

ประเภทอินเตอร์เนชั่นแนล ภายไต้วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ประเทศไทย 4.0

ด้วยแบบจำลอง SERVQUAL :กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

รัตนาธิเบศร์. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.56236211319ก)

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศร์—การประเมินคุณภาพการบริการ

เมธี ทองศรีเกตุ. พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนหินผางาม  จังหวัดเลย.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและ

บันเทิง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.910.921738พ)

การท่องเที่ยว—สวนหินผางาม / นักท่องเที่ยว—สวนหินผางาม

จิราพร สร้อยแก้ว. พฤติกรรมและการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการห้าง

ซีเจ เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.8342533พ)

ห้างซีเจ เอ๋กซ์เพรส--เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล—ตวามพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  /

ห้างซีเจ เอ็กซ์เพรส--เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล—การตลาด

พิตตินันท์ แสนสิงห์ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.

(วพ.613.2664ป)

สุขาภิบาลอาหาร—การอบรมหลักสูตร

พิมพรรณ์ วรรณภิระ. มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจเรือนแรม (โฮสเทล).

กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.343.071718ม)

การคุ้มครองผู้บริโภค—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค /

ธุรกิจเรือนแรม—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

อภิวัชร์ จิระพาณิชยกุล. พฤติกรรมและการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ OTOP. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.8342265พ)

ผลิตภัณฑ์ OTOP—พฤติกรรมผู้บริโภค / ผลิตภัณฑ์ OTOP—การตลาด

ปณต ปิติจารุวิศาล. พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.910.921146พ)

สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร—พฤติกรรมการท่องเที่ยว /

สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร--นักท่องเที่ยวชาวไทย
Top