ผลงานวิจัย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 91 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 

พีระศักดิ์ ขุนอินทร์. ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณพิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2566.

(ภพ.370.1799ธ)

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์—ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน /

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์—ธรรมาภิบาล /

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์—การประเมินผล

ชุติกาญจน์ ดิษเจริญ. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.370.1140372615ค)

นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพาน—คุณธรรมจริยธรรม

ปิยะมาศ เกิดแสง. ความผูกพันต่อองค์การของพยาลบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม.

            กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.314610730692622ค)

พยาบาลวิชาชีพ--โรงพยาบาลนครปฐม—ความผูกพันต่อองค์การ

อธิวัฒน์ วงศ์กล้าหาญ. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อสมาร์ตโฟนของผู้บริโภคใน

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.8342148ก)

การเลือกซื้อสมาร์ตโฟน--เขตบางเขน—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ /

การเลือกซื้อสมาร์ตโฟน--เขตบางเขน—พฤติกรรมผู้บริโภค /

การเลือกซื้อสมาร์ตโฟน--เขตบางเขน—การตลาด

 พชร ไฉนงุ้น. ปัจจัยส่วนประสมการตลสาดในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือสองของ

กลุ่มบิ๊กไบค์ไทยแลนด์. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ .

มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.8342179ป)

การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือสอง--กลุ่มบิ๊กไบค์ไทยแลนด์--ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ /  การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือสอง--กลุ่มบิ๊กไบค์ไทยแลนด์—พฤติกรรมผู้บริโภค /  การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือสอง--กลุ่มบิ๊กไบค์ไทยแลนด์—การตลาด

ยุธยา ไตรวงค์ย้อย. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดสกลนคร : ศึกษาในห้วงเวลา พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.328.32372ป)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร—การเลือกตั้ง

รัชตะ ไทยตระกูลพาณิช. ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการนำ

เสนอรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง One 31.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปะศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.070.195332ค)

การนำเสนอรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ ช่อง One 31—ความพึงพอใจของประชาชน

ภาคภูมิ ศิริโรจน์วงศ์. การสื่อสารทางการเมืองของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษาในห้วงเวลา

พ.ศ.2500-2506.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.014414ก)

            จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์—การสื่อสารทางการเมือง

ฐิตารีย์ บัวรุ่ง.  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.371.2010373329ก)

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ—การบริหารงานบุคคล

พระมหาชานนท์ ชัยมงคล.  การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

วัดปริยายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561..

(ภพ.370.114037221358ก)

นักเรียนรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก--การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม—สำนักงานเขตพื้นที่/           การศึกษาประถมศึกษา—กรุงเทพมหานคร

พระณธัชพงศ์ โนทายะ. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.370.1140373222326ก)

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์---จริยธรรม /

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์--จริยธรรม—การส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รัตนา โพธิวรรณ์. การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.8342068711375ก)

เสื่อผ้าแฟชั่น--ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ—เขตจตุจักร /

เสื่อผ้าแฟชั่น--การตลาด—เขตจตุจักร

จุฑามาศ ฝึกฝน. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของผู้บริโภคใน

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.8342628ป)

ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน--ความพึงพอใจของผู้ใช้—เขตบางเขน /

ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน--การตลาด—เขตบางเขน

ธัญเทพ พงษ์พร. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ.2561.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.352.13468ท)

การบริหารงาน--องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

ณัฐพงษ์ แจ้งวงศ์. องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฎิบัติงานของนักบินกองบิน 6.

กรุงเทพฯ  : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.153.150065831250355339อ)

นักบินกองบิน 6---องค์การแห่งการเรียนรู้ / นักบินกองบิน การประเมินผลงาน /

นักบินกองบิน การปฎิบัติงาน

จิตตินันท์ ดีหลาย. การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไสวนันทวิทย์

 จังหวัดตราด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.370.130372423ก)

            นักเรียนโรงเรียนไสวนันทวิทย์--จังหวัดตราด—การศึกษา

อมรรัตน์ ปฎิญญาวิบูล  การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษษศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.372.21286ก)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก--การบริหารจัดการศึกษา—องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

วีระ บุญช่วย. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม กับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.40920658314841ภ)

ข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม /

ข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ การปฎิบัติงาน

 จรัสมงกุฎ พัฒนพัชร. ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้สื่อข่าวบันเทิงโทรทัศน์ไทย.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(วพ.070.43038455159ด)

ผู้สื่อข่าวบันเทิงโทรทัศน์—ไทย

 ณภาภัช ปิยนราวิชญ์. การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ของพนักงานในเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.352.1509593161ก)

พนักงานในเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี--พฤติกรรมสังคมในองค์การ / พนักงานในเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุ--พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

เมทิกา ธรรมกิจโสภณ. การส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานของนักศึกษาวิชาบัญชีศูนย์ปฎิบัติงานบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.370.1137805657726ก)

นักศึกษาวิชาบัญชี--ศูนย์ปฎิบัติงานบัญชี--วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์--นนทบุรี--การส่งเสริมคุณธรรม

วิษณุ มณีวรรณ.  พฤติกรรมและการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.8342768พ)

ซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน--พฤติกรรมผู้บริโภค—กรุงเทพมหานคร /

ซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน--ความพึงพอใจของผู้ใช้—กรุงเทพมหานคร

ศิลปชัย จันทร์มีศรี. ประสิทธิผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน. กรุงเทพฯ : หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(วพ.307.72524ป)

คณะกรรมการหมู่บ้าน—การบริหาร / คณะกรรมการหมู่บ้าน—ประเมินผลการปฎิบัติงาน

ณัชชา กิตติพงศ์สถาพร.  ความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาพารา

ไดรซ์ พาร์ค ที่มีต่อการใช้บริการพร้อมเพย์. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.332.12259ค)

ธนาคารเกียรตินาคิน—ความพึงพอใจของลูกค้า / ธนาคารเกียรตินาคิน--สาขาพาราไดซ์ พาร์ค—ความพึงพอใจการใช้บริการพร้อมเพย์

ปิยเมธ โอภาสกิจ. ผลกระทบทางด้านพฤติกรรมของการเล่นกีฬา E-Sport ของเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.794.8619ผ)

E-SPORT—พฤติกรรมของการเล่นกีฬา

นิธิญาภา ชูช่วย. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการศูนย์อาหารสวัสดิการภายในองค์การของ

บริษัท . เอสทีทีซี จำกัด. กรุงเทพฯ  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.834203637296613ป)

บริษัท เอสทีทีซี จำกัด—ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์อาหาร

วีระศักดิ์ สุดสาย. วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการปฎิบัติงานกรณีศึกษาเรีอนจำ

กลางคลองเปรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.3125685ว)

เรือนจำกลางคลองเปรม—การปฎิบัติงาน / เรือนจำกลางคลองเปรม—การประเมินผล /

เรือนจำกลางคลองเปรม—วัฒนธรรมองค์การ

เชาวฤทธิ์ สุขสวัสดิ์. ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตแผนกประกอบยางบริษัทผลิตยางรถยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ :

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.3125738ป)

พนักงานฝ่ายผลิตแผนกประกอบยาง--บริษัทผลิตยางรถยนต์-เขตนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้--ราชบุรี—การประเมินผลงาน

เปณิษฌา โสภาเจริญ. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์

จันทร์โอชา : ศึกษากรณีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในห้วงเวลา ปี  พ.ศ.2561.

            กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสาร

การเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

ภพ.352.16035223699ท)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา—การบริหารงาน / พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา—ความพึง

พอใจของประชาชน—จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /  การบริหารงานรัฐบาล

นุชนภา เรืองเดชไชย. การส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัววัง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาววิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.370.11403722724ก)

นักเรียนโรงเรียนบ้านหัววัง--สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา--สุพรรณบุรี—

เขต การส่งเสริมคุณธรรม.

ดรัลพร วงษ์โคกสูง. คุณภาพการบริการของพนักงานขายกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผล

ต่อพนักงานขายของบริษัทเวชสำอาง Eucerin ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.850613488131ค)

พนักงานขาย--บริษัทเวชสำอาง Eucerin –คุณภาพการบริการ

ประพนธ์ ไทยศรี. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อศูนย์บริการ PK Group Service ศึกษากรณีศูนย์บริการซ่อมรถยนต์บริษัท BOSCH Service จำกัด จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

ภพ.658.83420629286298ค)

ศูนย์บริการ PK GROUP SERVICE—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ /

ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์บริษัท BOSCH SERVICE จำกัด จังหวัดอุดรธานี—

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ.

ภัควลัญชน์ ภูสนิท. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

จัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.306.36133212329ป)

พนักงานธนาคารกรุงไทย ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์—คุณภาพชีวิตการทำงาน

มานพ สงสุรินทร์. คุณภาพในการให้บริการของฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร.

            กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.624443ค)

ฝ่ายโยธา--คุณภาพ--การให้บริการ—เขตบางพลัด /  วิศวกรรมโยธา

ปิยะ เอกบริรักษ์. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ธนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.373.17621ก)

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี--สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา--เขต ระบบดูแลช่วยเหลือ

อัญชลี ชัยวุฒิ. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ในด้านการบริหารจัดการพลังงานของบุคลากร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.3525ป)

การบริหารจัดการพลังงานของบุคลากร—สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สิรินญา ศิริประโคน. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนบ้านมาบเตย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.372.12371ก)

โรงเรียนบ้านมาบเตย--สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาา ระยอง เขต

การบริหารสถานศึกษา

อรอริญชย์ สังข์ทองดำรง.. ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของข้าราชการ

สังกัดกรมคุมประพฤติ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.364.63383ธ)

ข้าราชการสังกัดกรมคุมประพฤติ—ธรรมาภิบาล / ข้าราชการสังกัดกรมคุมประพฤติ—

การปฎิบัติงาน / ข้าราชการสังกัดกรมคุมประพฤติ—การประเมินผลงาน

ปิยรัตน์ ภูนาสูง. ความคิดเห็นของสมาชิกต่อระบบการบริหารงานสหกรร์ออมทรัพย์ตำรวจ

แห่งชาติ จำกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.334.03632619ค)

ระบบการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ--ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท โซแมกซ์ ซินดิเคท จำกัด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.306.361533ค)

            พนักงานบริษัท โซแมกซ์ ซินดิเคท จำกัด—คุณภาพชีวิต

อดิศร  พัฒน์เพียร. วัฒนธรรมองค์การที่เป็นจริงกับวัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังของกรมข่าว

ทหารอากาศ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.302.350355128ว)

กรมข่าวทหารอากาศ—วัฒนธรรมองค์การที่เป็นจริง / กรมข่าวทหารอากาศ--วัฒนธรรมองค์การที่คาดหวัง

จตุพร ชาติชาตรี. การพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนโสมาภาพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.371.394136ก)

โรงเรียนโสมาภาพัฒนา--การพัฒนาครู—การเรียนรู้

ธนวิทย์ เพิ่มสุข. ภาวะผู้นำแบบซับซ้อนและองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝูงบิน 604.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คระศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.4092026153150355156ภ)

ฝูงบิน 604—ภาวะผู้นำแบบซับซ้อน / ฝูงบิน 604--องค์การแห่งการเรียนรู้

Top