ผลงานวิจัย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 211 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

วีรวัฒน์ จิตสูง. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถะของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.616.13836ก)

โรคหลอดเลือดสมอง—ผู้ดูแลผู้ป่วย / โรคความดันโลหิตสูง—ผู้ดูแลผู้ป่วย

พิพัฒน์ ไชยพัฒน์. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า

ของผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.834613488697ป)

ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า—การตลาด / ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า—พฤติกรรมผู้บริโภค /

ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า—ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

มาลีรัตน์ ทองแช่ม. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

บ้านหัววัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.372.12515ก)

โรงเรียนบ้านหัววัง--สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2--การบริหารสถานศึกษา

บันเย็น เพ็งกระจ่าง. การพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน

สารสารน์วิเทศ คลองหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.371.202269ก)

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน--ครู—ด้านการเรียนการสอน / โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน--ครู—การพัฒนา

สุมาลี มูลนาม. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :

หลักสูตรธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2557.

(วพ.616.15842ป)

โรคไข้เลือดออก—การป้องกัน / โรคไข้เลือดออก—การควบคุม

ณัฐพงษ์ ธรรมทอง. ทัศนคติของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อพรรคอนาคตใหม่ :

ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.324.2593339ท)

พรคคอนาคตใหม่--ความพึงอใจของประชาชน—กรุงเทพมหานคร

ณฐสร วุฒิศิลาชัย. การส่งเสริมคุรธรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.370.11403722119ก)

นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม--สังกัดกรุงเทพมหานคร--การส่งเสริมคุณธรรม--เศรษฐกิจ พอเพียง

ณกรณ์ สัตโกวิท. ทัศนคติของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ : ศึกษา

ในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.324.2593111ท)

พรรคประชาธิปัตย์--ความพึงพอใจของประชาชน—กรุงเทพมหานคร

จิตติพันธ์ ชีวรุ่งโรจน์. ประสิทธิภาพของการให้บริการงานโยธาของสำนักงานเขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.624424ป)

งานโยธา--การให้บริการ—เขตดอนเมือง

สุกัญญา พ่วงกระแสร์. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.371.2739ก)

ครู--การบริหารงานวิชาการ—สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มตำบลมาบยางพร /

อำเภอปลวกแดง--สำนักงานเขตพื้นฐานที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1

ศรสวรรค์ บุญณกรณ์ชัย. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.371.20092151ภ)

โรงเรียนทวีธาภิเศก—ผู้บริหารโรงเรียน  / โรงเรียนทวีธาภิเศก--ผู้บริหารโรงเรียน—

ภาวะผู้นำ--สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

ปุณณ์ฌฤณัฎฐ์ ดีจริงตระกูล. ความเชื่อทัศนคติฮวงจุ้ยการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจกรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ที เค พริ้นท์ติ้ง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.042659ค)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ที เค พริ้นท์ติ้ง--ฮวงจุ้ย—การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ

ธนกร ภัทรบุญสิริ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ : ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

            (ภพ.328.32132ป)

            สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ—การเลือกตั้ง

พระมหาประเสริฐ ฤทธิ์แสง. การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.371.2358ก)

โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ--การบริหารสถานศึกษา--กรุงเทพมหานคร—เศรษฐกิจพอเพียง

กนกวรรณ แจ่มขาว.  ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อผ่อน

ชำระของสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการองค์การ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.8342033235125ป)

          บริการสินเชื่อผ่อนชำระ—สถาบันการเงิน  /  บริการเชื่อผ่อนชำระ—การตลาด

จอมใจ พงศ์อนิวรรตน์. ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงาน

ฝ่ายผลิต บริษัท วันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.658.3125197ป)

พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด--การปฎิบัติงาน—ประเมินผลงาน

 ณัทชลิดา บุตรดีวงษ์. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 ของโรงวเรียนแสนสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม

ศึกษา เขต 18.  กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.371.2382ก)

การบริหารการศึกษา /  นวัตกรรมทางการศึกษา /การบริหารสถานศึกษา--นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Top