ผลงานวิจัย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 155 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก ประจำเดือน มิถุนายน 2563

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 ฐิตารีย์ พ่วงดวงงาม  การสื่อสารทางการเมืองของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2504-2560. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

            (วพ.320.0142943329ก)

            การสื่อสารทางการเมือง / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์—การสื่อสารทางการเมือง

เพ็ญพิชชา เหล่าเขตกิจ. แรงจูงใจในการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานที่ทำการไปรษณีย์ สามเสนใน.

กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.314383892ร)

พนักงานที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน—ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน

พิพัฒน์ มีเถื่อน. ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัท ฮันนี่ เวลล์ อิเล็คทรอนิค

แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.31422697ค)

พนักงาน บริษัท ฮันนี่ เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด--ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน

พิจารณ์พงศ์ วิชัยดิษฐ. ทัศนคติของชาวจังหวัดพิษณุโลกที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพิษณุโลก : ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ.2561.  กรุงเทพฯ : หลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัย

เกริก, 2562.

(ภพ.352.1309593633ท)

การบริหารงาน--องค์การบริหารส่วนจัหวัด—ชาวจังหวัดพิษณุโลก

ธมลวรรณ วรรณปลูก. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี : ศึกษากรณีเทศบาล

เมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(ภพ.324.62295ป)

นายกเทศมนตรี--เทศบาลเมืองเขลางค์นคร—การเลือกตั้ง

ธนวินท์ ทับสวัสดิ์. ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนและบริการอุปกรณ์ไปรษฯีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(ภพ.658.402383156ค)

เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนและบริการอุปกรณ์ไปราณีย์--ความผูกพันต่อองค์การ—

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สุรพล สุยะพรหม. การสื่อสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) : ศึกษาใน

ช่วงเวลา พ.ศ.2540-2560. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(วพ.320.0142943852ก)

การสื่อสารทางการเมือง / พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)

วรายุทธ โพธิสุวรรณ. การสื่อสารทางการเมืองผ่านการ์ตูน : ศึกษากรณีการ์ตูนการเมืองของ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในห้วงวิกฤตทางการเมือง พ.ศ.2554-2560. กรุงเทพฯ :

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณพิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.320.014321ก)

การสื่อสารทางการเมือง--การ์ตูน—การเมืองของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ธีรภัทธ์ ลอยวิรัตน์. กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมุกดาหาร : ศึกษากรณีการเลือกตั้งปี พ.ศ.2556.  กรุงเทพฯ : หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2562.

(วพ.324.72636ก)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร—การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

วรรณธนพล หิรัญบูรณะ. บทบาทและกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของคณะกรรม

การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; ศึกษากรณีการละเมิดสิทธิการเมืองในห้วงเวลาปี พ.ศ.2552-2558. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

(วพ.323.5247บ)

การละเมิดสิทธิการเมือง—คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ /

การสื่อสารทางการเมือง

Top