วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพนธ์                      การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม

                                             สุขภาพสำหรับเด็กนักเรียน

                                             โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่

                                              ทุรกันดาร อำเภอสังขละบุรี

                                              จังหวัดกาญจนบุรี                 

ชื่อผู้วิจัย                                    นางสาวทัดตา สุภากูลย์

หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย          สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                                               /ศิลปศาสตร์/มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  รองศาสตราจารย์สุพัฒน์   ธีรเวชเจริญชัย

ปีการศึกษา                                 2561


                                                               บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิจัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ วิธีการวิจัย และพัฒนา (Research and Development : R&D) แบบ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทุรกันดาร (Model Development) ระยะที่ 2 การนำรูปแบบที่ได้พัฒนาไปใช้ มีรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบ 2 กลุ่ม โดยมีการวัดก่อน-หลังการนำรูปแบบไปใช้ (Two Group Pretest-Posttest Research Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง คือเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ คือเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำมาทดสอบหาความเชื่อมั่น (Try out) กับกลุ่มประชากร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Independent t-test และ dependent t-test ในการทดสอบวัดก่อน-หลังการนำรูปแบบไปใช้

         ผลการวิจัย พบว่า จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนตามชุดความรู้การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบ 2 ภาษา (ไทย-กะเหรี่ยง) ที่ได้รับการพัฒนาจาก NuPETHS ก่อนการใช้รูปแบบ ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  หลังการใช้รูปแบบค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในกลุ่มทดลองหลังการใช้รูปแบบค่าเฉลี่ยคะแนน สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05Top