วิทยานิพนธ์

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                                บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อผู้วิจัย                                                 นางสาววริศรา  ศิริมังคละ

หลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย          รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ ศิลปศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์             รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ประเสริฐศรี

ปีการศึกษา                                            2552

 

บทคัดย่อ

 

                    การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรวดเร็ว  ด้านความสะดวกสบาย  ด้านความถูกต้องแม่นยำ  ด้านการตัดสินใจ และด้านความปลอดภัย  2) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบงาน ด้านการควบคุมดูแลระบบงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการตระหนักถึงลูกค้าและการให้บริการ และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ของบทบาทผู้บริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถขององค์การ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นการบริหารจัดการ ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร ด้านความคล่องตัวของระบบสารสนเทศ และด้านการจัดการงบประมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

                ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความรวดเร็ว ด้านความสะดวกสบาย  ด้านความถูกต้องแม่นยำ  ด้านการตัดสินใจ และด้านความปลอดภัยมีการพัฒนาไปพร้อมกันในระดับมาก  2) บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาระบบงาน ด้านการควบคุมดูแลระบบงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรและการตระหนักถึงลูกค้าและการให้บริการอยู่ในระดับสูงมากทุกด้าน 3) ขีดความสามารถขององค์การด้านการบริหารจัดการเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทผู้บริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จขององค์การมีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้บริหารซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการพัฒนาองค์การของติน ปรัชญพฤทธิ์ (2528) และประสิทธิภาพการบริหารองค์การก็มีความสัมพันธ์กับแนวคิดภาวะผู้นำของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551) อย่างเป็นเหตุเป็นผลกันด้วยTop