วิทยานิพนธ์

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                     การสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของการประกอบการโฮมสเตย์

                                              อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อผู้วิจัย                                  นายวัฒนา ชัยสถาพร

หลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ ศิลปศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์     รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ปีการศึกษา                              2552    

 

บทคัดย่อ

 

               การศึกษาเรื่อง “การสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของการประกอบการโฮมสเตย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ในมิติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ในมิติทางสังคม ได้แก่ การสะสมและใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม และ 3) เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ในมิติทางการเมือง ได้แก่ การสถาปนาอำนาจของชาวบ้าน

               การศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ผู้อยู่อาศัยในชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยได้เข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ภายในชุมชน

               ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในอำเภอบางคนทีมีความเข้มแข็งทั้ง 3 มิติ คือ ประการแรก ในมิติของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้ประกอบการโฮมสเตย์มีการดำเนินธุรกิจแบบพอประมาณ มีความสมเหตุสมผลในการดำเนินธุรกิจ และมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

               ประการที่สอง มิติทางด้านทุนทางสังคม พบว่าผู้ประกอบการโฮมสเตย์มีการรวมกลุ่มในรูปของเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างกว้างขวาง มีการกำหนดบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนทางสังคม มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและกันค่อนข้างสูง และมีการทำงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนในท้องถิ่น

               ประการที่สาม มิติทางด้านการสถาปนาอำนาจของชาวบ้าน พบว่า การดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ มักจะเปิดกว้างให้สมาชิกมีส่วนร่วมภายในกลุ่มอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันสมาชิกต่างเห็นประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม อันทำให้พวกเขาเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่มด้วยความกระตือรือร้น ชาวบ้านมีความตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น อันทำให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น ร่วมทั้งการแสดงออกของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของรัฐ

               ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเข้มแข็งในอำเภอบางคนที เกิดจากพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางกายภาพที่ชุมชนมีมาตั้งแต่ในอดีต อันทำให้ชุมชนสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้โดยไม่ยากนัก และในกระบวนการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกัน อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นเอง ที่ทำให้ชุมชนในอำเภอบางคนทีเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตามลำดับTop