วิทยานิพนธ์

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                        ประสิทธิผลของนโยบายแรงงานต่างด้าว: ศึกษากรณีจังหวัดตาก 

ชื่อผู้วิจัย                                     นายสรรพสิริ  อรชัยพันธ์ลาภ

หลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย          รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ ศิลปศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์         รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม

ปีการศึกษา                                   2552    

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง  ประสิทธิผลของนโยบายแรงงานต่างด้าว: ศึกษากรณีจังหวัดตาก  มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ในจังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดตาก

ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยได้ทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่  แรงงานต่างด้าว 6 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก 2 คน ผู้ประกอบการ 5 คน ประชาชนในท้องถิ่น 6 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร 3 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 3 คน เจ้าหน้าที่ว่าการอำเภอ 3 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน  สำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ  ใช้การสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง  กลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ แรงงานต่างด้าวจำนวน 337 ตัวอย่าง  ผู้ประกอบการจำนวน 157 ตัวอย่าง และประชาชนในท้องถิ่นจำนวน 290 ตัวอย่าง

ผลการวิจัย พบว่าการประเมินประสิทธิผลในการนำนโยบายไปปฏิบัติ พบว่า อยู่ในระดับต่ำทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2) ด้านการกำกับติดตามดูแล  3) ด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว  4) ด้านความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และ 5) ด้านการป้องกันผลกระทบด้านลบ

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้  ประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายแรงงานต่างด้าวอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ 1) นโยบายแรงงานต่างด้าวขาดความชัดเจนและไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  2) หน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติขาดความพร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน และวัสดุอุปกรณ์  และ 3) ปัจจัยด้านการให้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คือ ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น) อยู่ในระดับน้อยTop