วิทยานิพนธ์

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                            ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ วิธีปฏิบัติ
                                                  ทางการบริหารงานบุคคลและความ
                                                  มุ่งมั่นในการพัฒนาศาลยุติธรรมของ
                                                  ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

ชื่อผู้วิจัย/ผู้ศึกษา                            นายสุรพันธ์  อรัญนารถ

หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย              รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/                                                    ศิลปศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์               ดร.เฉลิม  เกิดโมลี

ปีการศึกษา                                     2561

 

บทคัดย่อ

               การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระดับความมุ่งมั่นของผู้พิพากษาที่มีต่อการพัฒนาศาลยุติธรรม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ และวิธีการปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคลกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาลยุติธรรมของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม และเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆ ที่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมประสบในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ คือ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนกลาง จำนวน 264 คน จากทั้งหมด 497 คน ในศาล 12 ศาล และจากการใช้การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตารางคูณไขว้ โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์และค่าเคนคาลส์ทอซี

             ผลการศึกษา พบว่า (1) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาลยุติธรรมของผู้พิพากษา ในภาพรวมมีระดับ “สูง”โดยผู้พิพากษาส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับการพัฒนาศาลยุติธรรม “สูงมาก” ร้อยละ 23.9  “สูง” ร้อยละ 71.6  “ปานกลาง” ร้อยละ 4.5 “น้อย” และ “น้อยมาก” ร้อยละ 0.0  (2) เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดภายหลังรับราชการ ชั้น และค่าตอบแทนรายเดือน มีความสัมพันธ์กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาลยุติธรรม (3) การเคยหรือไม่เคยฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ การเคยดูงานในต่างประเทศ การเคยปฏิบัติงานวิจัยในประเทศ มีความสัมพันธ์กับความมุ่งมั่นการพัฒนาศาลยุติธรรม ส่วนปัญหาของผู้พิพากษา ได้แก่ การควบคุมงานเคร่งครัดเกินไป การขาดภาวะผู้นำองค์กร การขาดการฝึกอบรม การไม่ทราบเป้าหมายขององค์กรขาดความคิดริเริ่ม และขาดมูลเหตุจูงใจในการทำงาน ตามลำดับ

             ผู้วิจัยเสนอว่า ให้นักวิจัยรุ่นหลังทำการวิจัยซ้ำ และหวังว่าผลการวิจัยนี้อาจจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางนโยบายการบริหารงานบุคคลและการนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรมในอนาคตต่อไป

 คำสำคัญ: ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ, วิธีปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคล,

 ความมุ่งมั่นในการพัฒนา, ศาลยุติธรรม, ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมTop