วิทยานิพนธ์

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                                การประเมินประสิทธิผลองค์การแบบองค์รวม:

ศึกษากรณีกรมศุลกากร

ชื่อผู้วิจัย                                                 นายอติสันติ์  ภูวพิพัฒนวงศ์

หลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย          รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ ศิลปศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์             รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์  ประเสริฐศรี

ปีการศึกษา                                            2552

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลองค์การแบบองค์รวม: ศึกษากรณีกรมศุลกากร  มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินประสิทธิผลองค์การแบบองค์รวมของกรมศุลกากร ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา        2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ กับประสิทธิผลองค์การแบบองค์รวม

การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผลการวิจัยพบว่า กรมศุลกากรมีประสิทธิผลแบบองค์รวม     อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีผลการประเมินประสิทธิผลด้านการเงินและด้านลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านกระบวนการภายในอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนด้านที่มีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือด้านการเรียนรู้และการพัฒนา แต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเช่นกัน ซึ่งถ้าเป็นการพิจารณาประสิทธิผลองค์การเช่นในอดีต โดยดูประสิทธิผลด้านการเงินเพียงอย่างเดียว คงสรุปว่าองค์การนี้ประสบความสำเร็จ แต่ทั้งนี้การนำแนวคิดทฤษฎี Balanced Scorecard เฉพาะ 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิผลในด้านต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ก็พบว่า โครงสร้างองค์การถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลองค์การ หากแต่ปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลองค์การแบบองค์รวมของกรมศุลกากรแท้จริงคือ ผู้นำ นอกจากนั้น ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่า การนำแนวคิดภาวะผู้นำของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551) และแนวคิด Balanced Scorecard ของ Kaplan & Norton (1996-2006) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การ จะทำให้ประสิทธิผลองค์การแบบองค์รวม พัฒนาในทิศทางเชิงบวก ต่อไปTop