วิทยานิพนธ์

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                   องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการ

                                         บริหารของสำนักการคลัง สำนักงาน

                                         ศาลยุติธรรม       

ชื่อผู้ศึกษา                           นางสมบูรณ์  ฐาปนะดิลก

หลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/

                                         คณะศิลปศาสตร์/มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์     ดร.บัณฑิต โชติวิทยะกุล

ปีการศึกษา                           2561     

 

บทคัดย่อ

 

               การศึกษา เรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการบริหารของสำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้และระดับประสิทธิผลการบริหารของสำนักการคลัง : สำนักงานศาลยุติธรรมในภาพรวม 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลการบริหารของสำนักการคลัง :สำนักงานศาลยุติธรรม 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประสิทธิผลระหว่างการบริหารของสำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)       เป็นวิธีหลักในการศึกษา และการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  1) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 2) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 255 แห่ง


             ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารของสำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ องค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของพลวัตแห่งการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 89 (R2) เท่ากับ 0.89 องค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของการปรับเปลี่ยนองค์กร ได้ร้อยละ 97 (R2) เท่ากับ 0.97 องค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของการเพิ่มอำนาจสมาชิกองค์กร ได้ร้อยละ 88 (R2) เท่ากับ 0.88 องค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของการจัดการความรู้      ได้ร้อยละ 79 (R2) เท่ากับ 0.79 องค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้ร้อยละ 76 (R2) เท่ากับ 0.76

 

   

 Top