วิทยานิพนธ์

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                      ทุนทางสังคม กับประสิทธิผลในการบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ชื่อผู้วิจัย                                  นายชลิต งามเมฆฉาย

หลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ ศิลปศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์     รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ปีการศึกษา                              2552    

 

บทคัดย่อ

 

               การศึกษาเรื่อง “ทุนทางสังคม กับประสิทธิผลในการบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา “ทุนทางสังคม” ของหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 2) เพื่อศึกษา “การบริหารจัดการ” และ “ภาวะผู้นำ” ของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของ “ทุนทางสังคม” “ภาวะผู้นำ” และ “การบริหารจัดการ” ที่มีต่อประสิทธิผลในการบริหารของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร

               การศึกษาใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านตามแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 400 คนจาก 40 หมู่บ้าน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression)

               ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ 2 ด้าน (คือ ด้านบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนทางสังคม กับด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ) และอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 1 ด้าน (คือ ด้านเครือข่ายทางสังคม)

               สำหรับการบริหารจัดการของหมู่บ้านจัดสรร พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริการงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร ส่วนภาวะผู้นำได้รับการประเมินอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน

            ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ และทุนทางสังคม ต่างมีอิทธิพลต่อการอธิบายความผันแปรของ “ประสิทธิผลในการบริหาร” ได้ทุกตัว โดย “ภาวะผู้นำ” อธิบายความผันแปรของ “ประสิทธิผลในการบริหาร” ได้ร้อยละ 14.5 “การบริหาร

จัดการ” อธิบายความผันแปรของ “ประสิทธิผลในการบริหาร” ได้ร้อยละ 38.4 และ “ทุนทางสังคม” อธิบายความผันแปรของ “ประสิทธิผลในการบริหาร” ได้ร้อยละ 37.5Top