วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพนธ์                          การพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกัน

                                                 โรคมาลาเรียในกลุ่มชาติพันธ์ตามแนว

                                                 ชายแดน อำเภอสังขละบุรี

                                                 จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อผู้วิจัย                                      นายศุภกร สุขประสิทธิ์

หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย             สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                                                  /ศิลปศาสตร์/มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  รองศาสตราจารย์สุพัฒน์   ธีรเวชเจริญชัย

ปีการศึกษา                                    2561

 

                                                              บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิจัยการพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรียในกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ วิธีการวิจัย และพัฒนา (Research and Development : R&D) แบบ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการควบคุม ป้องกันโรคมาลาเรียในกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน (Model Development) ระยะที่ 2 การนำรูปแบบที่ได้พัฒนาไปใช้ ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบ 2 กลุ่ม โดยมีการวัดก่อน-หลังการนำรูปแบบไปใช้ (Two Group Pretest-Posttest Research Design)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง คือตัวแทนครัวเรือน ในหมู่ที่ 3 บ้านเกาะสะเดิ่ง จำนวน 48 ครัวเรือน และกลุ่มเปรียบเทียบ คือตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านเสน่ห์พ่อง จำนวน 48 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำมาทดสอบหาความเชื่อมั่น (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Independent t-test และ dependent t-test ในการทดสอบวัดก่อน-หลังการนำรูปแบบไปใช้

                    ผลการวิจัย พบว่า จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ในกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน ก่อนการใช้รูปแบบการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรียในกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หลังใช้รูปแบบค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในกลุ่มทดลองหลังการใช้รูปแบบค่าเฉลี่ยคะแนน สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  Top