วิทยานิพนธ์

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์                    การบริหารนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหาร  การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:  กรณีศึกษาเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงจังหวัดตราด

ชื่อผู้วิจัย                                        นายพิศูจน์ รัตนวงศ์

หลักสูตร/ คณะ/ มหาวิทยาลัย         รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ ศิลปศาสตร์/ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์            รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี

 ปีการศึกษา                                      2552

 

บทคัดย่อ

 

                    การวิจัย  เรื่อง “การบริหารนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหาร  การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดตราด” มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนขององค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดตราด 3) เพื่อศึกษาบทบาทในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดตราด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเอกสาร

                          ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการบริหารนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของขององค์การบริหาร  การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง  จังหวัดตราด ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อการบริหารท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ให้เป็นการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่ที่ต้องการพัฒนา 2) บทบาทในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหาร  การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง  จังหวัดตราด  สอดคล้องกับภาระกิจที่กำหนดไว้ในมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งประราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  จะต้องกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้นโยบายและแผนบรรลุผลและการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ต้องคำนึงถึงหลักการผังเมืองและสิ่งแวดล้อมและ  3) รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหาร  การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง  จังหวัดตราด ควรมีรูปแบบที่เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยTop