บริการของเรา


บริการของห้องสมุด

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่

 • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
 • บริการตรวจสอบและต่ออายุการยืมสารนิเทศ
 • บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการหนังสือสำรอง
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • บริการรวบรวมบรรณานุกรม
 • บริการสารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI)

ให้บริการจัดนิทรรศการหมุนเวียน

ให้บริการคำปรึกษา ได้แก่ บริการตอบคำถาม และบริการค้นคว้าในด้านวิขาการ

ให้บริการแนะนำ ได้แก่

 • แนะนำการใช้ห้องสมุด
 • แนะนำการสืบค้นสารสนเทศ
 • แนะนำการจัดทำรายงาน สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

ให้บริการวารสาร ได้แก่

 • วารสารและหนังสือพิมพ์
 • กฤตภาค จุลสาร
 • ข่าวสารทันสมัย
 • ดรรชนีวารสาร

ให้บริการห้อง Smart Room

ให้บริการห้อง Group Discussion Zone


ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 • ต้องแสดงบัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ทุกครั้งก่อนใช้บริการ
 • ต้องนำวัสดุ และสิ่งพิมพ์ห้องสมุดที่ยืม มาคืนตามเวลาที่กำหนด
 • ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสิ่งของต่าง ๆ ทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องสมุด
 • ห้ามสวมรองเท้าฟองน้ำ หรือรองเท้าที่ไม่สุภาพ
 • ห้ามส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
 • ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน
 • ห้ามตัด ฉีก ทำลาย วัสดุและสิ่งพิมพ์ ทุกชนิดมิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
 • ห้ามสูบบุหรี่ และทำความสกปรกภายในห้องสมุด
 • ห้ามนำวัสดุ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ในระหว่างการใช้บริการ

การใช้บริการของห้องสมุด

 • สมาชิกสามารถยืมหนังสือเล่มเดิมติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ค้างส่งหนังสือยืมหนังสือได้อีกจนกว่าจะนำหนังสือเล่มที่ค้างส่งมาคืนให้เรียบร้อย
 • หนังสือสำรอง ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปและคืนก่อนเวลา 10.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ตารางการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

ประเภทผู้ยืม จำนวนเล่ม ระยะเวลา ค่าปรับ/รายการ
ปริญญาตรี 7 เล่ม 7 วัน 25 บาท/เล่ม/วัน
ปริญญาโท 15 เล่ม 30 วัน 25 บาท/เล่ม/วัน
ปริญญาเอก 15 เล่ม 1 เดือน 25 บาท/เล่ม/วัน
อาจารย์ 15 เล่ม 1 เดือน 25 บาท/เล่ม/วัน
เจ้าหน้าที่์ 7 เล่ม 15 วัน 25 บาท/เล่ม/วัน

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

 • นำบัตรนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มาติดต่อขอทำบัตรสมาชิก
 • กรณีไม่มีบัตร ให้นำใบเสร็จรับเงิน หรือใบลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบันมาแสดง

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์, วันเสาร์ - อาทิตย์ : 09.00 - 17.00 น.

วันอังคาร - วันศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย


Top