Aardvark
แหล่งข้อมูล Online portal สำหรับผู้ประกอบวิชาชีบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการจัดการความรู้ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Asian Databases ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จำนวนกว่า 500 ฐานข้อมูล

ALA: American Library Association
เป็นเว็บไซต์ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ให้บริการบทความทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งบางส่วนมีเนื้อหาเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text)

DOAJ
เว็บไดเร็กทอรี่รายชื่อวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ฟรี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัย ปัจจุบันมีไดเร็คทอรี่รายชื่อวารสารอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 3,824 ชื่อเรื่อง และมีบทความจำนวน 249,636 ชื่อเรื่อง

ERIC (Educational Resources Information Center)
http://www.eric.ed.gov/ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่มีมากกว่า 1.2 ล้านรายการจากบทความวารสารและสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บางบทความมีลิงค์ของ Full Text ให้ด้วย ในฐานข้อมูล ERIC มีสารสนเทศได้แก่ บทความวารสาร หนังสือ รายงานวิจัย รายงานประชุม รายงานเชิงปฏิบัติการ และรายงานความร่วมมือ/นโยบาย

Librarian's Index
http://lii.org/search ฐานข้อมูลเว็บไดเร็กทอรี่ ที่สามารถสืบค้นสารสนเทศทุกสาขาวิชา และสมัครรับจดหมายข่าวเพื่ออัพเดทข่าวสารได้ฟรี

National Human Genome Research Institute
ฐานข้อมูลเว็บไดเร็กทอรี่ ให้เนื้อหาสาขาวิชา กฎหมาย การเมือง สาธารณสุข การศึกษา และอาชีพ

The Internet Public Library
เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านต่างๆ เช่น e-book e-magazine e-newspaper Web Site และเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนห้องสมุดสาธารณะในอินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่รวบรวมไว้ได้แก่ศิลปกรรมและสังคมศาสตร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การศึกษา บันเทิง สุขภาพ เป็นต้น ใช้ได้ฟรี มีลักษณะเหมือนเว็บไดเร็คทอรี่ที่แนะนำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการสืบค้น ไม่ได้นำสู่เนื้อหาโดยตรง

TCI : Thai-Journal Citation Index Center

ฐานข้อมูลข่าวมานุษยวิทยา
เป็นการเก็บรวบรวมข่าวสารและบทความด้านมานุษยวิทยา จากหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สแกนและจัดเก็บในรูปของ pdf ในฐานข้อมูลกฤตภาค โดยให้บริการทั้งแบบออนไลน์ และต้นฉบับ เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นได้โดยการกำหนดคำสำคัญหรือเรียกดูรายการทั้งหมด

ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย (สวทช.)
แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ท่านไดสนใจที่จะสืบค้นสามารถเข้าใช้ได้

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.)
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย

Digital Dissertations (UMI ProQuest )
ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทจากสาขาวิชาการต่างๆ

ProQuest Digital Dissertations
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทสาขาวิชาการต่างๆ ให้ข้อมูลเป็นดรรชนีและสาระสังเขป

Thai Patents
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

US Patents
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา สามารถค้นหาได้ทั้งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

ฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมและบทคัดย่อเกี่ยวกับโรคเอดส์